Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome

Ar Rīgas domes 2007.gada 9. oktobra lēmuma Nr.2890 ir izveidota Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – Padome), kuras mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas pilsētas pašvaldību. Padomes sastāvā ir Rīgas domes, Labklājības departamenta un 29 personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā 2024.gada 17. aprīļa Nolikums Nr. RD-24-389-no. un Lēmums Nr. 2890 konsolidētā versija

Padomes uzdevumi ir:
* piedalīties ilgtermiņa stratēģijas izstrādē personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā un sekot tās īstenošanai pašvaldībā;
* sniegt atzinumus par pašvaldības institūciju un iestāžu normatīvajiem un stratēģiskajiem dokumentiem;
* izskatīt un sniegt atzinumus par RD lēmumu projektiem, kas skar pašvaldībā dzīvojošo personu ar invaliditāti tiesības;
* veicināt sabiedrības iesaistīšanos lēmumu projektu izstrādes procesā;
* izstrādāt un iesniegt priekšlikumus pašvaldības institūcijām un iestādēm veiksmīgākai personu ar invaliditāti integrāciju veicinošo pasākumu īstenošanai un pilsoniskai līdzdalībai;
* aktualizēt informāciju par personu ar invaliditāti jautājumiem, problēmām, vajadzībām un interesēm pašvaldībā.

Ik gadu notiek ne mazāk kā četras padomes sēdes, kurās izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – gan par sabiedrisko transportu, gan par vides pieejamību, gan citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās RD struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm. Rīgas domes Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes sēdes ir atklātas, tajās kā klausītājs var piedalīties jebkurš interesents. Kontaktpersona: Zenta Čevere, 67105188.

Ja personu ar invaliditāti nevalstiskā organizācija vēlas kļūt par Padomes locekli, tad jāraksta iesniegums Padomes priekšsēdētājam ar lūgumu uzņemt Padomē. Iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) vai elektroniski uz adresi: dl@riga.lv. Iesniegums tiks izskatīts kārtējā Padomes sēdē, piedaloties iesnieguma autoram. Padome lēmumu pieņems, balsojot “par” vai “pret” pretendenta uzņemšanai Padomē. Galējo lēmumu par jauna Padomes locekļa uzņemšanu Padomē pieņems Rīgas dome, ņemot vērā Padomes balsojumu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Personas ar invaliditāti ir viena no sociāli mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, kurām piedalīšanās dažādos sabiedrības procesos ne vienmēr ir iespējama. Būtiski ir censties novērst šķēršļus, kas rodas personām ar invaliditāti, rast viņām iespēju būt neatkarīgām un mazināt nepieciešamību pēc palīdzības pašaprūpē. Pēdējos gados Rīgas pašvaldība ir centusies apzināt un izprast cilvēku ar invaliditāti vajadzības un problēmas. Iespēju robežās tās tiek risinātas, attīstot personām ar invaliditāti nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, tiek sniegti aprūpes pakalpojumi mājās, pašvaldības finansēti transporta pakalpojumi, tiek ierīkoti speciāli pielāgoti dzīvokļi sociālajās dzīvojamās mājās, kā arī risināts vides pieejamības jautājums personas dzīvesvietā.

 

Notikušās sēdes Plānotās sēdes
Datums Sēdes protokols Datums, laiks Darba kārtība
21.05.2024. Sēdes ieraksts Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle plkst.9.30 – 11.30, nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgties attālināti interneta tīmekļa vietnē,Mircrosoft Teams režīmā. Darba kārtība
28.02.2024. Sēdes protokols

Dalībnieki

Sēdes ieraksts

Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle plkst.10.00 – 12.00, nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgties attālināti interneta tīmekļa vietnē, Microsoft Teams režīmā.
21.12.2023 Sēdes protokols

Dalībnieki

Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle plkst.10.00 – 12.00, nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgties attālināti interneta tīmekļa vietnē, Microsoft Teams režīmā. Darba kārtība
4.10.2023. Sēdes protokols

Dalībnieki

Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle plkst.10.00 – 12.00, nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgties attālināti interneta tīmekļa vietnē, Microsoft Teams režīmā. Darba kārtība
27.04.2023. Sēdes protokols

Dalībnieki

Rīgas dome (Rātslaukums 1, Rīga), Portretu zāle plkst.10.00 – 11.30, nepieciešamības gadījumā ir iespēja pieslēgties attālināti interneta tīmekļa vietnē, Microsoft Teams režīmā. Darba kārtība
30.03.2023. Sēdes protokols

Dalībnieki

Sēde plānota attālināti plkst. 10.00 Microsoft Teams saziņas vietnē.

Sēdes prezentācijas aiz tabulas, paskrollējot uz leju.

Darba kārtība
15.12.2022. Sēdes protokols

Dalībnieki

Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
21.09.2022. Sēdes protokols

Tērzētava

Dalībnieki

Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē. Darba kārtība
02.06.2022. Sēdes protokols

Sarunas pie protokola

Dalībnieki

Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē. Darba kārtība
10.02.2022. Sēdes protokols

Sarunas pie protokola

Dalībnieki

Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē. Darba kārtība
16.12.2021. Sēdes protokols

Dalībnieki Microsoft Teams

Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē. Darba kārtība
24.09.2021. Sēdes protokols

Dalībnieki klātienē

Dalībnieki Microsoft Teams

Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē. VAI Rīgas domes sēžu zālē klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Darba kārtība
17.06.2021. Sēdes protokols Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Microsoft Teams saziņas vietnē Darba kārtība
18.02.2021. Sēdes protokols Sēde plānota attālināti plkst. 13.00 Microsoft Teams saziņas vietnē Darba kārtība
15.12.2020. Sēdes protokols Sēde plānota attālināti plkst. 11.00 Skype saziņas vietnē Darba kārtība
16.04.2020. Pārcelta uz nenoteiktu laiku saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un Rīgas domes deputātu maiņu
09.01.2020. Sēdes protokols Plkst. 10.40 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zāle Darba kārtība
19.09.2019. Sēdes protokols Plkst. 10.30 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zāle Darba kārtība
06.06.2019. Sēdes protokols Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
07.03.2019. Sēdes protokols Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
06.12.2018. Sēdes protokols Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
11.10.2018. Sēdes protokols Plkst. 12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
12.04.2018. Sēdes protokols Plkst. 11.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
14.12.2017. Sēdes protokols Plkst. 10.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
27.09.2017. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
18.05.2017. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domē, Rātslaukums 1, Portretu zālē Darba kārtība
15.02.2017. Sēdes protokols Plkst.11.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 511. telpā Darba kārtība
17.11.2016. Sēdes protokols Plkst. 12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) Portretu zālē Darba kārtība
24.08.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
25.05.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
23.03.2016. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
02.12.2015. Sēdes protokols Plkst.12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
24.09.2015. Sēdes protokols Izbraukuma sēde RP SIA “Rīgas satiksme” (Vestienas ielā 35) par sabiedriskā transporta pakalpojumiem personām ar invaliditāti.
Padome notiks plkst. 12.00
28.04.2015. Sēdes protokols Plkst.15.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508. telpā Darba kārtība
22.01.2015. Sēdes protokols Plkst. 12.00 Rīgas domes ēkas (Rātslaukums 1) 508.telpā Darba kārtība
Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes prezentācijas:
21.05.2024.
28.02.2024.
21.12.2023.
Norberts Snarskis Biedrība “PINS”
21.12.2023. Liene Reine-Miteva “Darba iespēju festivāls Visiem”
21.12.2023. Sociālais uzņēmums “Nreredzamā pasaule”
04.10.2023
04.10.2023. Andris Izinkēvičs ESANM plāna 3.1.2.i. investīcijas pasākums “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”
04.10.2013. Ieva Rosne Sociālais uzņēmums “FAVEO”
27.04.2023
30.03.2023.
30.03.2023. Liena Eisaka Labdarības maratons DOD 5
30.03.2023. A.Krūzmētra IB Aizvējš
15.12.2022
22.09.2022.
22.09.2022.Guna Eglīte Par RSD darba noslodzi
02.06.2022.
18.02.2021.