Ģimenēm un bērniem

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu, kā arī nepieciešamības gadījumā citus dokumentus atbilstoši  attiecīgā pakalpojuma/palīdzības veidam!

1. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

2. Sociālās rehabilitācijas programma jauniešiem ar uzvedības traucējumiem (pakalpojuma apraksts)

3. Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem.

4. Īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā bērniem (atelpas brīdis) pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

5.Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai (pakalpojuma apraksts)

6. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā:

6.1. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā (pakalpojuma apraksts)

6.2. No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti (pakalpojuma apraksts)

6.3. Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

6.4. Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem (pakalpojuma apraksts)

6.5. Aprūpes mājās vaučers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (individualizēta aprūpe mājās) (pakalpojuma apraksts)

7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā:

7.1. Krīzes centra pakalpojums (palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem) (pakalpojuma apraksts)

7.2. Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

7.3. Sociālās rehabilitācijas programma klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem (pakalpojuma apraksts)

8. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:

8.1. Psiholoģiskā atbalsta pakalpojumi (pakalpojuma apraksts)

8.2. Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām (pakalpojuma apraksts)

8.3. Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

8.4. Dienas centra bērniem pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

8.5. Ģimenes asistenta pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

9. Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba ar gadījumu pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

10. Krīzes intervences pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām (pakalpojuma apraksts)

No VALSTS BUDŽETA finansē un līdzfinansē šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
• neredzīgām un nedzirdīgām personām;
• no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem;
• no vardarbības cietušām pilngadīgām personām;
• vardarbību veikušām pilngadīgām personām;
• no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
• cilvēku tirdzniecības upuriem;
• personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām;
• politiski represētām personām.
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvajā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem;
• psihosociālas rehabilitācijas pakalpojumus personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem.

Par visiem VALSTS budžeta sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un kontaktinformāciju lasīt www.lm.gov.lv