Īslaicīgās sociālās aprūpes gultas

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā pilngadīgām personām (izņemot personas bez noteiktas dzīvesvietas), kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā un ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu, kā arī ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai pilngadīgo aprūpes institūcijā.

Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu par deleģētā pārvaldes uzdevuma finansēšanas kārtību sniedz SIA „Rīgas 1. slimnīca”, adrese: Bruņinieku iela 5, k-17 Īslaicīgas sociālās aprūpes centrs.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu var saņemt rīdzinieks, kura deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībā un kuram pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu, un kurai pakalpojums piešķirts ar Rīgas Sociālā dienesta Lēmumu par īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, saskaņā ar kuriem nosakot vai nenosakot maksu par pakalpojumu.

Ja saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu personai ir noteikta maksa par pakalpojumu, tad klientam ir jāveic pakalpojuma sniedzēja aprēķinātais maksājums par pakalpojumu.
Ja saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu personai nav noteikta maksa par pakalpojumu, pašvaldība veic pilnu maksu par klientam sniegto pakalpojumu.
Pakalpojumu sniedzējs ar klientu (likumisko pārstāvi) noslēdz līgumu par īslaicīgu sociālo aprūpi.

Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt šādos gadījumos*:
1. personai ar traheostomu;
2. personai, kurai nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
3. personai izteiktu psihisku un uzvedības traucējumu dēļ nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
4. personai, kura slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
5. personai ar akūtu infekcijas slimību, tai skaitā ar veselības aprūpi saistītu infekcijas slimību, kā arī personai, kas pārvesta no stacionāras ārstniecības iestādes (slimnīcas) ar nepabeigtu antimikrobiālās terapijas kursu;
6. personai ar išēmisko insultu, ja tā uzturējusies stacionārā ārstniecības iestādē (slimnīcā) mazāk par 10 dienām;
7. personai alkohola, narkotisko (psihotropo), toksisko, apreibinošo vai citu vielu reibuma stāvoklī;
8. persona vai ģimene/apgādnieks neveic samaksu par pakalpojumu, ja samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīviem aktiem;
9. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekam un/vai klientam.
(*) Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to izdarot ierakstu pakalpojuma sniegšanas dokumentācijā.

Lai saņemtu pakalpojumu (uzziņas pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055), persona vai tās likumiskais pārstāvis atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai vēršas Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienībā (teritoriālajā centrā) vai, ja persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē (slimnīcā), pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka.

Rīgas Sociālajā dienestā personai jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (personas apliecība vai pase) un jāiesniedz šādi dokumenti:
1. rakstisks iesniegums;
2. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
3. psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem
4. personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinoši dokumenti.

Pakalpojuma pieprasīšanu var veikt:
1. Elektroniski, e-pasta adrese: soc@riga.lv, saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai.
2. Klātienē, ierodoties Rīgas Sociālajā dienestā (informatīvais tālrunis par attiecīgo teritoriālo centru 67105048, kontaktus, pieņemšanas laikus un darbinieku sarakstu skat. šeit.).
3. Pa pastu, adrese: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV – 1010.
4. Rīgas pašvaldība portālā latvija.lv ir e-pakalpojums “Pieteikšanās iztikas līdzekļu deklarācijas iesniegšanai Rīgas Sociālajā dienestā”, kur attālināti var aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju. Adrese: https://eservices.viss.gov.lv/eserviceplatform.ep219/

Rīgas Sociālā dienesta iesnieguma veidlapa pakalpojuma saņemšanai (veidlapas forma)

Iesniegums Rīgas Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanai (veidlapas forma)

UZMANĪBU! Personas, kuras neatbilst Rīgas valstspilsētas pašvaldības apmaksāta pakalpojuma kritērijiem, var saņemt maksas pakalpojumu. Papildus informācija pa tālruni 67366201 vai mājas lapā: https://www.1slimnica.lv/lv/pakalpojumi/islaicigas-socialas-aprupes-centrs/  (SIA Rīgas 1. slimnīca).

Īslaicīgas sociālās aprūpes centrā pakalpojuma saņemšanas un samaksas kartība noteikta Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” un  Rīgas domes Labklājības departamenta 2020.gada 4.novembra iekšējiem noteikumiem Nr.DL-20-14-nts “Par kārtību, kādā nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā”.