Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs

Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (pakalpojuma apraksts)

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi ģimeņu atbalsta reģistru (turpmāk – Reģistrs), kurā tiek aicinātas reģistrēties Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar bērniem. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos Reģistrā, ir jāapliecina, ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.
Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.
Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!
Ja nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties:
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā: Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Ed.Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, e-pasts: aic@riga.lv;
Rīgas Sociālajā dienestā: Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā pie informatora, pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, tālr. 67105048.
Informāciju par iespējām reģistrēties Reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem var saņemt, arī zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Tālruņa darba laiki pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās ir no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem

Informatīvs buklets. Infografika.

Rīgas dome pieejamo pašvaldības budžeta iespēju robežās ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr.89). Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.2.apakšpunktu, braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kuri ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.
Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.14.apakšpunktu, braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi ģimenes vecāki, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kuri ir vispārējās izglītības iestādes klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

Bērni, kuri ir iekļauti Reģistrā:

Savukārt Reģistrā reģistrētais bērna vecāks, kurš aprūpē sešus vai vairāk bērnus,  var saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas https://likumi.lv/ta/id/215859-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-rigas-pilsetas-sabiedriska-transporta-marsrutu-tikla, un Reģistrā reģistrētais ģimenes vecāks, kurš aprūpē trīs līdz piecus bērnus, – braukšanas maksas atvieglojumus 25,00 euro apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām vienā tramvaja, trolejbusa vai autobusa maršrutā vai 34,00 euro apmērā no abonementa biļetes cenas visām mēneša dienām visos tramvaju, trolejbusu un autobusu maršrutos ( https://likumi.lv/ta/id/215859-par-brauksanas-maksas-atvieglojumiem-rigas-pilsetas-sabiedriska-transporta-marsrutu-tikla.

Jautājumā par pabalstu jaundzimušajiem un pabalstu izglītības ieguves atbalstam, informējam, ka 2023.gadā Rīgas valstspilsētā nav plānots grozīt šo pabalstu piešķiršanas nosacījumus un pabalstu apmēru.

Vienlaicīgi informējam, ka aktuālā informācija par sociālo pabalstu veidiem un to piešķiršanas kārtību ir pieejama vietnē https://ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2022-gada.html Aicinām Jūs dzēst Jūsu mājas lapā neprecīzo informāciju “Kvalificēšanās maznodrošinātas mājsaimniecības statusam ļauj lūgt arī citus sociālos pabalstus – garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu, pabalstu krīzes situācijā, pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, pabalstu veselības aprūpei, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai”  un aicināt interesentus ar nepieciešamo informāciju iepazīties iepriekš minētajā vietnē.

Aktuālā informācija par Rīgas valspilsētas pašvaldībā nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm un bērniem ir pieejama vietnē https://ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-102/socialie-pakalpojumi-49/socialie-pakalpojumi-gimenem-un-berniem.html.

Nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir noteikta Rīgas domes 15.12.2021. saistošajos noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” (https://likumi.lv/ta/id/329190-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartibu-riga).

Informācija par pieejamajiem veselību veicinošiem un izglītojošiem pasākumiem Rīgas valspilsētas pašvaldībā ir pieejama vietnē https://veseligsridzinieks.lv/.

Pakalpojuma sniedzēji turpina nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.  Vairāk informācijas par sniegto atbastu norēķniem par elektrību portālā www.elektrum.lv sadaļā “Atbalsts norēķiniem par elektrību”. Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400.

Portāls daudzbērnu ģimenēm: www.godagimene.lv