Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīves vietā

Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā ir sociālie pakalpojumi, kas veidoti ar mērķi palīdzēt personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, nezaudējot savu drošo vidi – mājas (pakalpojuma apraksts).

Informācija par aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

1. Pakalpojums “Aprūpe mājās” pilngadīgām personām

Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu. Aprūpi mājās var saņemt:
• personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
• pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Aprūpe mājās tiek sniegta gan minimāli nepieciešamās aprūpes pakalpojumu veidā (par pašvaldības budžeta līdzekļiem), gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā (par samaksu).

• Rīgas valstspilsētas pašvaldība PILNĪBĀ APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz 700 EUR mēnesī katram ģimenes loceklim.
• Rīgas valstspilsētas pašvaldība DAĻĒJI APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi pārsniedz 700 EUR mēnesī katram ģimenes loceklim.
• Rīgas valstspilsētas pašvaldība NEAPMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, ja persona (ģimene) ir finansiāli nodrošināta un spēj pati pilnā apmērā segt izdevumus par nodrošinātajiem aprūpes pakalpojumiem.
• Aprūpes pakalpojumus par pilnu maksu bez Rīgas valstspilsētas pašvaldības piesaistes persona var pirkt tieši no sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 35 stundām nedēļā vai pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā un ir izteikusi vēlmi saņemt aprūpes mājās pakalpojumu.

Aprūpes mājās pakalpojums:
Personas aprūpe:
– personiskās higiēnas nodrošināšana;
– palīdzība tualetes apmeklēšanā;
– pozicionēšana gultā;
– palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties;
– barošana;
– ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā;
– medikamentu lietošana.
Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:
– pārtikas un citu sadzīves preču iegāde un piegāde;
– dzīvojamo telpu uzkopšana;
– ūdens ienešana/iznešana;
– veļas mazgāšana veļas mašīnā vai mazgātavā;
– kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana u.c.;
– starpnieka pakalpojumi komunālo maksājumu veikšanai, sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu noformēšanai u.c.

Papildus pakalpojumi, piemēram, parketa kopšana, logu mazgāšana, palīdzība mantisku un citu specifisku dokumentu noformēšanā u.c., tiek sniegti par maksu, vienojoties ar sociālā pakalpojuma sniedzēju. Rīgas valstspilsētas pašvaldība papildus pakalpojumus aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros neapmaksā!

Aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā. Materiālā atbalsta apmērs ir:
• personām, kurām aprūpes mājās pakalpojums nepieciešams līdz četrām stundām nedēļā, – 14,23 EUR mēnesī;
• personām, kurām aprūpes mājās pakalpojums nepieciešams vairāk nekā četras stundas līdz sešām stundām nedēļā, – 28,46 EUR mēnesī;
• personām, kurām aprūpes mājās pakalpojums nepieciešams vairāk nekā sešas stundas līdz 12 stundām nedēļā, – 42,69 EUR mēnesī;
• personām, kurām aprūpes mājās pakalpojums nepieciešams vairāk nekā 12 stundas nedēļā, – 56,91 EUR mēnesī.

Uz materiālo atbalstu var pretendēt tikai tie, kam ienākumi nepārsniedz 700 EUR uz vienu ģimenes locekli. Lai aprūpes mājās pakalpojumu persona saņemtu materiāla atbalsta veidā, klients, persona, kura veic aprūpi, un Rīgas Sociālais dienests noslēdz vienošanos par aprūpes mājās nodrošināšanu personai.

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un jāiesniedz šādus dokumentus:
• rakstisku iesniegumu;
• ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
• psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
• personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.
Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai!

Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:
• novērtē personas vajadzības, materiālos un personiskos resursus, aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un lemj par sociālā pakalpojuma sniegšanu vai atteikumu to sniegt;
• izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas;
• pieņem lēmumu par personai piemērotu sociālā pakalpojuma veidu;
• lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un iesniegtos dokumentus triju darba dienu laikā iesniedz institūcijā, kura tiesīga pieņemt lēmumu par sociālā pakalpojuma veidu.

Rīgas Sociālajā dienestā aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina pakalpojuma sniedzēji

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā aprūpes pakalpojumus nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Rīgas Sociālais dienests iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzis iepirkuma līgumu. Lai saņemtu pakalpojumu, persona pirms pakalpojuma saņemšanas izvēlas pakalpojuma sniedzēju un par to rakstiski informē Rīgas Sociālo dienestu.

• Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, tālr. 8898, e-pasts: samariesi@samariesi.lv
Ziepju ielā 13 (Pārdaugavas rajona nodaļa), tālr. 67815298, 22009404, 22010256
Eduarda Smiļģa ielā 46 – 407 (Pārdaugavas rajona nodaļa), tālr. 67815299, 29264584
Aglonas ielā 35 k-3 (Latgales, Vidzemes un Ziemeļu rajona nodaļa), tālr. 67260843, 26146081, 28689427

• Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Šarlotes iela 1B, Slokas iela 161 k-1, Rīga, tālr. 67212775, 25900071, e-pasts: secretariat@redcross.lv

• SIA “Mājas aprūpe”
Ernestīnes iela 24-2, Rīga, tālr. 25713555, 27027050, e-pasts: info@majasaprupe.lv

• SIA “Pirmais Patronāžas Serviss”
Pilsoņu iela 1C, Rīga, tālr. 20009080, e-pasts: pps.dzivosim@gmail.com

• Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”
Cēsu iela 8, Rīga, tālr. 22026773, 67378942, e-pasts: aprupe.svjp@inbox.lv

• AS “Aprūpes birojs”
Ūnijas iela 40, Rīga, tālr. 67564595, 28324199, 29838890, 28325414, e-pasts: info@aprupes-birojs.lv

2. Pakalpojums “Drošības poga”

Pakalpojums “Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

“Drošības poga” darbībā tiek izmantota speciāla un katra cilvēka īpašajām vajadzībām ieprogrammēta sarunu iekārta. Pēc pogas nospiešanas, caur trauksmes signāla raidītāju notiek savienojums ar Mājas neatliekamā dienesta centrāli, kur īpaši apmācīti speciālisti, sazinoties ar “drošības pogas” klientu, izvērtē viņa  situāciju un nodrošina  atbilstošu palīdzību. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts rezerves atslēgu dienests, neatliekamā izsaukuma brigāde, piederīgie, kaimiņi, ģimenes ārsts, aprūpētājs u.c. speciālisti vai dienesti. Neatliekamo palīdzību un aprūpi var saņemt visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās.

Pakalpojumu nodrošina:
1. Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”,Visbijas prospekts 18, Rīga, tālr. 8898, 20204022, www.samariesi.lvsamariesi@samariesi.lvNoskatieties informatīvo video par “drošības pogas” pakalpojumu!
2. SIA “Mājas aprūpe”, Ernestīnes iela 24-2, Rīga, tālr. 25713555, 27027050, e-pasts: drosibaspoga@majasaprupe.lv
3. SIA “Dzīvības poga”, Dāliju iela 2/4, Baloži, Ķekavas nov., tālr. 20666444, e-pasts: info@dzivibaspoga.lvhttps://dzivibaspoga.lv/lv/
4. Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”, Stūrīši 8, Laidzes pagasts, Talsu novads, tālr. 28011511; 63237736, e-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lvwww.redcross.lv

3. Pavadoņa – asistenta pakalpojums

Pavadoņa–asistenta pakalpojums nodrošina fizisku un informatīvu atbalstu personām, kurām trūkst saziņai nepieciešamo prasmju un ir nepieciešama pavadošās personas klātbūtne vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa, apmeklējot valsts vai pašvaldības iestādes un organizācijas sadzīves jautājumu risināšanai, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus.

Pakalpojumu nodrošina biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”, Zandartu iela 2a, Rīga, tālr. 67339265, 26317267, e-pasts: transports@svjp.lv

4. Pakalpojums “Silto pusdienu piegāde mājās”

Silto pusdienu piegāde mājās tiek nodrošināta personām, kuras fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ pašas nevar pagatavot siltu ēdienu, kā arī tām personām, kuras to nevar pagatavot sadzīves apstākļu dēļ.

Pakalpojumu nodrošina pilnsabiedrība “Complex Food”, Brīvības gatve 369, Rīga, tālr. 67817012, 29632633, 67293188, e-pasts: complex.food@yahoo.com

Silto pusdienu ēdienkarte JŪLIJS

5. Videovizītes pakalpojums

Videovizītes pakalpojums – nodrošina attālinātu uzraudzību un ikdienas saziņu personām dzīvesvietā, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā, ar mērķi nodrošināt personām iespēju saglabāt pēc iespējas neatkarīgu dzīvesveidu un novērst personas emocionālā stāvokļa pasliktināšanos.

Pakalpojumu nodrošina:
1. SIA “Senior Latvia”, Baznīcas iela 24-1, Rīga, tālr. 24829677, 26780040, 23559155, e-pasts: info@mama-ok.eu

Videovizītes pakalpojuma buklets

6. Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums nodrošina viena sociālā pakalpojuma sniedzēja sniegtu sociālās aprūpes un ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu, ietverot dzīvesvietas pielāgošanu, tehniskos palīglīdzekļus un personālu, personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms pārsniedz 35 stundas nedēļā, bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.

Pakalpojumu nodrošina:
1. Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, Eduarda Smiļģa iela 46 – 407, Rīga, tālr. 67815299, 29264584, e-pasts: samariesi@samariesi.lv;  https://samariesi.lv
2. SIA “Mājas aprūpe”, Ernestīnes iela 24-2, Rīga, tālr. 27027050, e-pasts: info@majasaprupe.lv; www.mama-ok.eu
3. SIA “Senior Riga”, Baznīcas iela 24-1, Rīga, tālr. 24829677, 26780040, e-pasts: info@mama-ok.euwww.mama-ok.eu
4. SIA “Caritas misija”, Ojāra Vācieša iela 6 k-4, Rīga tālr. 22363740 e-pasts misija@caritas.lvhttps://www.caritas.lv/

Pansijas “Pārsla” pakalpojums (pakalpojuma apraksts)

Pansijas pakalpojumu nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, vadītāja: Nataļja Pristavko, tālrunis 66905163, e-pasts: natalja.pristavko@samariesi.lv.
Pansijas pakalpojuma sniegšanas vieta – Ieriķu iela 28, Rīga (1. stāvs).
Vietu skaits pansijā – 20.
Pansijas pakalpojumu persona var saņemt, ja personai Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir izsniedzis nosūtījumu pansijas pakalpojuma saņemšanai.
Pansijas pakalpojumu RSD personai piešķir saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību, tajā skaitā, ka pansija nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Saskaņā ar personas vajadzību novērtējumu RSD pansijas pakalpojuma saņēmējam var piešķirt arī citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā.
Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms nav mazāks par sešām aprūpes stundām nedēļā, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei.
Ja klients saņem pansijas pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).
Pansijas pakalpojuma sniedzējs vienai personai nodrošina individuālu dzīvojamo istabu; koplietošanas telpas; aprīkotu virtuvi; individuālu tualetes un dušas telpu; gultu (gultas piederumi, gultas veļa) un citu individuālo aprīkojumu.
Koplietošanas telpas aprīkotas ar mīkstajām mēbelēm; galdu un krēsliem nodarbību vajadzībām; televizoru un citu inventāru, piemēram, galda spēlēm brīvā laika pavadīšanai; interneta nodrošinājumu.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzraudzību un drošību; atbalstu pašaprūpes un higiēnas veikšanā līdz 4 stundām mēnesī;
sociālā darbinieka pakalpojumus; sociālā rehabilitētāja pakalpojumus.
Rīgas Sociālais dienests izvērtēs personas vajadzības pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem un pansijā atbilstoši personas individuālajām vajadzībām tiks nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums.