Sociālie pakalpojumi

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) sniedz, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk MK) 02.04.2019. noteikumi Nr.138 Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”, izvērtējot personu vajadzības un pieņemot lēmumu par personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, un nodrošinot vai organizējot pakalpojuma saņemšanu.
Rīgas domes 06.02. 2020. saistošie noteikumi Nr.3“Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”kuri nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas, samaksas un lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanas kārtību.
Kārtību, kādā pakalpojuma, piemēram, uzturēšanās patversmē/naktspatversmē (ja uzturēšanās tajā ir ilgāka par 2 mēnešiem) u.c. izmaksas, tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu. To nosaka MK noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (Turpmāk-MK noteikumi Nr.275), izņemot šādus pakalpojumus:
•pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (izņemot patversmes, naktspatversmes pakalpojumu) samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 85% no Latvijas Republikā (turpmāk – LR) noteiktās minimālās algas apmēra (620 euro);
•pēc sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par LR noteiktās minimālās algas apmēru;
• ja persona saņem sociālās rehabilitācijas (ieskaitot patversmes/naktspatversmes pakalpojumus) un sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus, netiek izvērtēti personas atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi un materiālais stāvoklis;
• ja persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām, no līdzdalības maksājuma tiek atbrīvoti personas mazbērni un mazmazbērni.
Neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:
• īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
•īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi līdz 30 dienām gada laikā bērniem ar invaliditāti;
•krīzes centra pakalpojumi līdz 6 mēnešiem gada laikā;
•konsultatīvā krīzes centra pakalpojumi;
•naktspatversmes un patversmes pakalpojumi līdz 2 mēnešiem gada laikā;
•dienas aprūpes centra pakalpojumi;
•dienas un atbalsta centra pakalpojumi;
•sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi personām bez noteiktas dzīvesvietas un bezdarbniekiem;
•sociālā darba pakalpojums;
•nometnes bērniem sociālo prasmju attīstīšanai – ne vairāk kā vienas LR noteiktās minimālās algas apmērā gada laikā.
Ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, klients vai viņa pilnvarotā persona Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.
Sociālajam dienestam atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu personai (ģimenei) un/vai personas apgādniekam labvēlīgāku pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā personas (ģimenes) un/vai personas apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.
Pilngadīga persona par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā maksā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, t.i., līdzekļi, kas paliek klienta rīcībā pēc pakalpojuma samaksas, nedrīkst būt mazāki par 15 % no šīs personas pensijas. Ja klients nespēj segt maksu par pakalpojumu, tad par to maksā viņa apgādnieki saskaņā ar MK noteikumiem Nr.275.
Transporta pakalpojumi personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tiek piešķirti saskaņā ar RD 24.01.2018. noteikumiem Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”.