Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem (pakalpojuma apraksts)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem nodrošina bērnu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu pamatvajadzības, vispusīgu audzināšanu un personības attīstību. Institūcijas sniedz sociālo un medicīnisko aprūpi, atbalsta, iedrošina un sekmē bērnu centienus būt patstāvīgiem, kā arī veicina bērnu atgriešanu ģimenē un atbalsta bērnu nodošanu adopcijā, audžuģimenē vai aizbildnībā. Rīgas pašvaldība nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem no 2 -18 gadu vecumam.

Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra kontakti un darbinieku saraksts

Rīgas domes Labklājības departamenta līgumorganizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, no kurām Rīgas pašvaldība pērk pakalpojumus

Institūcija Adrese Vadītājs Tālrunis
Nodibinājuma “Caritas Latvija” struktūrvienība “Grašu bērnu ciemats”
www.grasufonds.lv
grasufonds@gmail.com
“Ozoliņi”, “Ošlejas”, “Kļavas”, “Sudraba vītoli”, Grašu pils, Cesvaines pagasts, Madonas novads, LV – 4871 Vadītāja

Sandra Stade

64852702
Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” Īslīces SOS Bērnu ciemats
www.sosbernuciemati.lv
islice@sosbca.lv
Dzirnavu iela 19, Iecava, LV – 3913

 

Vadītājs Gatis Matulēvičs

 

63960371

 

Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” Valmieras SOS Bērnu ciemats
www.sosbernuciemati.lv
valmiera@sosbca.lv
Ganību iela 3, Valmiera, LV – 4201

 

Vadītāja Anita Vaivode

 

64220856