Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopums) (pakalpojuma apraksts)

Sociālās rehabilitācijas centrs ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Sociālās rehabilitācijas centrā persona var uzturēties līdz vienam gadam.

Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai invaliditātes, darbnespējas, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai saņemtu Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā pakalpojuma/palīdzības veidam.

Pakalpojuma sniedzēji:

Biedrības “Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm. Adrese: Gardenes iela 3-11, Rīga, , Rīga, tālr. 29264473, e-pasts: vlada.larionova@inbox.lv

Biedrības “Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: Aglonas iela 35 k-3, Rīga, tālr. 29264473, e-pasts: vlada.larionova@inbox.lv

Biedrības “Integrācija sabiedrībai” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: Ratnieki, Salas pagasts, Mārupes novads, tālr. 29132183, e-pasts: biedriba.ifs@inbox.lv

Nodibinājuma “Nova Vita” sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm un vīriešiem. Adrese: Katoļu iela 14A, Rīga, tālr. 29804336, e-pasts: dana@doublesun.lv vai  nova.vita.latvia@gmail.com

Evanģēlisko kristiešu daraudzes “Zilais Krusts” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: “Druvas”, Lēdmanes pagasts, Ogres novads, tālr. 26068336, e-pasts: stroliite@inbox.lv

Biedrības “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas, soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Pakalpojuma saņēmēji: vīrieši, sievietes.
Adrese: Bārddziņu iela 2, Rīga.
Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis, tālr, 29672638, e-pasts: martins@stlukegroup.lv
Sociālais darbinieks: Eduards Soskovs, tālr, 28292846, e-pasts: pat1969@inbox.lv