Ģimenes asistents

Ģimenes asistenta pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests izvērtējot personas vajadzības.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:
• jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 10 stundām nedēļā vienai personai);
• personām bez noteiktas dzīvesvietas vai citas mērķa grupas personām, kuras uzsākušas patstāvīgu dzīvi un kurām ir sociālās funkcionēšanas grūtības (līdz 10 stundām nedēļā vienai personai)
• ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz 14 stundām nedēļā vienai ģimenei);
• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā un mājsaimniecības vadīšanā (līdz 24 stundām nedēļā vienai personai).

Ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā 2024. gadā sniedz šādas organizācijas:

Latvijas Samariešu apvienība:
Koordinatore Santa Mālberga, tālr. 28728304, e-pasts: santa.malberga@samariesi.lv

Svētā Jāņa palīdzība:
Koordinatore Linda Mortuzāne, tālr. 27804244, e-pasts: gimenes.asistents@svjp.lv

Sociālā atbalsta un izglītības fonds:
Koordinatore Ineta Pavloviča – Gleizde, tālr. 29128214, e-pasts: ineta.pavlovica-gleizde@atbalstafonds.lv

Latvijas Sarkanais Krusts:
Koordinatore Elza Siliņa, tālr. 26667682, e-pasts: elza.silina@redcross.lv

RB Ģimenes asistentu serviss:
Koordinatore Inese Levāne, tālr. 29196922, e-pasts: inese.levane@rupjuberns.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīves oāze”:
Koordinatore Anita Zeltiņa, tālr. 27788147, e-pasts: demencescentrs@dzivesoaze.lv

Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā. Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml. Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.