Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā

Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā (pakalpojuma apraksts)

Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie vai krēsla pacēlāji. Kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-194-sn „Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā”.

Pacēlāju uzstādīšana tiek nodrošināta atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu personām, ir līdz 10 000 EUR par vienu pacēlāju. Pacēlāju piešķir lietošanā, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja personai nepieciešams pacēlājs, kura izmaksas pārsniedz 10 000 EUR, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t.sk. piesaistot ziedojumus.

Pakalpojumu var saņemt I un II grupas invalīdi, kā arī bērns invalīds ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. Gadījumos, kad stacionārais pacēlājs ierīkojams mājoklī, kuru klients īrē, jāuzrāda īres līgums, saskaņā ar kuru klients ir tiesīgs mitināties konkrētajā mājoklī vēl ne mazāk kā 5 gadus.

Pacēlāji prioritārā kārtībā tiek piešķirti bērniem, personām, kuras iegūst izglītību, strādā vai veic brīvprātīgo darbu un personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības iestādi dzīvības uzturēšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3. izraksts no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājums, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
4. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
5. mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.

Plašāku informāciju var uzzināt zvanot Tehniskās nodaļas vadītāja vietniekam Uldim Purenkovam: 67105980 vai rakstot: uldis.purenkovs@riga.lv