Valsts finansētais asistenta pakalpojums

UZMANĪBU!!!  ELEKTRONISKAIS pieraksts asistenta pakalpojuma pieprasīšanai ŠEIT

Aicinām pieteikties darbā par asistentu!
Pieteikuma anketa

Pakalpojuma apraksts

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu Rīgā, personai ar invaliditāti vai tās pilnvarotai personai jāvēršas savai dzīvesvietai tuvākajā asistentu nodaļā:

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotājiem

Pārdaugavas rajona nodaļā:
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2, 411. kab., tālr. 67012356 vai 412.kab., tālr. 67037899 (pakalpojuma noformēšana); 67037065 (atskaites, līgumi)

Latgales priekšpilsētas ,Vidzemes priekšpilsētas, Centra rajona un Ziemeļu rajona iedzīvotājiem

Apvienotā nodaļā :
Mazā Lubānas iela 8, 1 kab., tālr. 67181862 vai 67105527 (pakalpojuma noformēšana); 67105420 vai 67105422 (atskaites līgumi)

Aicinām izmantot iespēju atskaites par pakalpojuma sniegšanu iesniegt elektroniski! Papildus konsultācijas par atskaišu iesniegšanas iespējām elektroniskā veidā varat saņemt pie nodaļas darbiniekiem.

PIEŅEMŠANAS LAIKI: tikai pēc iepriekšējā pieraksta
Pirmdiena: 9.00 – 12.00   13.00 – 18.00
Otrdiena: 9.00 – 12.00     13.00 – 16.30
Trešdiena: 9.00 – 12.00   13.00 – 16.30
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00  13.00 – 16.30
Piektdiena: Pēc iepriekšējā pieraksta

Iesnieguma veidlapa, ja pakalpojumu pieprasa pilngadīga personai

Iesnieguma veidlapa, ja pakalpojumu pieprasa nepilngadīgai personai

Daļai pakalpojuma saņēmēju asistenta pakalpojumi pieejami lielākā apjomā. 26.05.2022. Latvijas Vēstnesī ir publicēti un stājušies spēkā Ministru kabineta 2022.gada 24.maija noteikumi Nr.315 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti””. Saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/101.10
▪️Asistenta pakalpojumi nepilngadīgajām personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības un rehabilitācijas institūcijas, būs iespēja saņemt pakalpojumu 100 stundas mēnesī līdzšinējo 80 stundu vietā.
Lai pieprasītu pakalpojumu 100 stundas mēnesī, sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kuram pievienots pamatojošs dokuments – ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījuma kopiju attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai vai līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai, kā arī līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Nosūtījuma vai līguma kopiju vietā persona var iesniegt arī attiecīgā ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu.

Veidlapa iesniegumam nepilngadīgiem

▪️ Asistenta pakalpojums lielākā apmērā tiks piešķirts arī pilngadīgām personām ar I invaliditātes grupu, kam invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, un kurām ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai. Personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centu vai specializēto darbnīcu, stundu skaits atkarībā no asistenta atbalsta intensitātes līmeņa būs 50 vai 100 stundas mēnesī līdzšinējo 40 vai 80 stundu vietā. Ja asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķis ir veikt citas darbības (piemēram, apmeklēt ārstus, institūcijas, sociālos pasākumus), tad  tiks piešķirtas 30 vai 60 stundas mēnesī līdzšinējo 15 vai 30 stundu vietā.
Personām, kuras atbilst nosauktajiem kritērijiem, un kuras jau saņem asistenta pakalpojumu, bet vēlas to saņemt palielinātā apjomā, jāiesniedz iesniegums RSD asistentu nodaļā.

Veidlapa iesniegumam pilngadīgiem

Grozījumi paredz arī papildu atbalstu, lai kompensētu transporta izdevumus tām personām, kuras piešķirto stundu ietvaros regulāri (ne retāk kā reizi nedēļā) apmeklē ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pasākumus. (Transporta kompensācija valsts finansētā asistenta pakalpojuma ietvaros netiek piešķirta, ja persona jau saņem pašvaldības saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai.) Tāpat noteikti kritēriji asistenta pakalpojuma vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs nepieciešamībai gadījumos, kad izglītojamā persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu, lai šī persona varētu turpināt saņemt asistenta pakalpojumu izglītības iestādē un pabeigt izglītības programmu.

…………………………………………………………………………………………………………………………

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta/pavadoņa pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti administrēšanas kārtību, sākot ar 01.07.2021., nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (pakalpojuma apraksts)

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma (turpmāk – Pakalpojums) mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta,  uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, kur persona ar invaliditāti nevarētu nokļūt bez asistenta palīdzības.

Asistents/Pavadonis var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Nepilngadīgām personām ar invaliditāti no 5-18 gadiem ir tiesības saņemt :
Asistenta pakalpojumu , ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – konstantu apjomu 80 stundas mēnesī. Ja pakalpojums, iesniedzot apliecinošus dokumentus,  tiek pieprasīts regulāru, ne retāk kā reizi nedēļā ārstniecības vai rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai,  tad uz rehabilitācijas periodu var piešķirt 100h mēnesī.
Pavadoņa pakalpojumu , ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par pavadoņa nepieciešamību – konstantu apjomu – 60 stundas mēnesī.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Lai pieprasītu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
• rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Iesniegumā norāda:
• personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
• likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
• pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
• informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
• informāciju par to, vai persona saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai;
• vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību vai pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā, ja pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam;
• darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
• saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību;
• Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar paraolimpisko sportu, ja persona piedalās nacionālajās vai starptautiskajās paraolimpiskajās sacensībās, un apmeklē treniņu nodarbības ne retāk kā 4 reizes nedēļā;
• brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu;
•kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
•biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
• izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;
• dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;
•ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas, staru terapijas vai hormonu terapijas procedūras, ja minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

Ja pakalpojums tiek pieprasīts pilngadīgai personai, tad pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas Sociālais dienests klātienē novērtē personas mobilitātes spējas un pakalpojuma nepieciešamību, izmantojot vienotus kritērijus, kas ir noteikti Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316 1.pielikumā.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai pilngadīgām personām ar invaliditāti, saskaņā ar 1. pielikumu
*  lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar paraolimpisko sportu (80 stundas mēnesī)
*  lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 stundas mēnesī)
*  lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas procedūras (hemodialīze, ķīmijterapija) (40 stundas mēnesī)
*  lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 stundas mēnesī)
# Vairākiem mērķiem paredzētais stundu skaits nesummējas, tiek piemērots mērķis ar lielāko stundu skaitu;
# Tiek piešķirts konstants asistenta pakalpojuma apjoms (stundas mēnesī), atbilstoši pakalpojuma saņēmējam noteiktā asistenta atbalsta intensitātes līmenim, saskaņā ar veikto novērtējumu;
# Ja persona ar 1.grupas redzes invaliditāti saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto VSAA pabalstu par asistenta izmantošanu, tad noteikto asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 stundām mēnesī.

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pašvaldības sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Rīgas Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu/pavadoni un personu ar invaliditāti. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

Asistents reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā atskaiti jeb pārskatu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Pārskatā norāda dienas, kad sniegts asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, ar asistenta un klienta parakstiem apliecinot sniegto un saņemto pakalpojumu. Ja asistenta pakalpojums piešķirts pilngadīgai personai, tad pārskatā norāda pakalpojuma sniegšanas dienā nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās asistenta pakalpojums ticis izmantots.

Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu, atskaites par asistenta pakalpojumu IR jāiesniedz savlaicīgi (līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi) un saskaņā ar līguma nosacījumiem!

Sociālais dienests slēdz divu veidu Uzņēmumu līgumus, atkarībā no asistenta nodarbinātības statusa :
1.Ja asistents  nav saimnieciskās darbības veicējs –  līgums tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā un tiek veikta nodokļu nomaksa – no asistenta atalgojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Attiecīgi cilvēkam, kas pilda asistenta pienākumu, pašam nodokļu maksājumi nav jākārto.
2.Ja asistents ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļi no asistenta atlīdzības netiek ieturēti –asistents pats ir atbildīgs gan par iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksu likumdošanā paredzētajos termiņos.

Aicinām pievērst uzmanību algas nodokļa grāmatiņai, par kuras iesniegšanu vai neiesniegšanu galvenajai ienākuma gūšanas vietai ir atbildīgs pats asistents!

Informācija par pakalpojuma piešķiršanas, nodrošināšanas un  administrēšanas un finansēšanas kārtību pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā.