Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakļautības SAC
Pašvaldības iepirkuma SAC
Vispārēja tipa SAC
Ģimenes tipa SAC

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pakalpojuma apraksts)

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas (pakalpojuma apraksts)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu (Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Personām bez noteiktas dzīvesvietas pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu papildus saistošo noteiktumu 23. punktā noteiktajam ir tiesības saņemt arī gadījumos, ja personai nepieciešamais pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma apjoms atbilst 18–35 aprūpes stundām nedēļā un ja trīs mēnešu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas personai nav iespējams nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests). SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumos Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.
2. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu institūcijā, kura nav Rīgas valstspilsētas pašvaldības institūcija vai ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās vai pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas valstspilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 500 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 800 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas valstspilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni, kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām ir 430 EUR.

Informatīvais buklets

Izmaiņas par cenu mājas lapā tiek veiktas pēc vienošanās par grozījumiem parakstīšanas!

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakļautības un saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju saraksts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un minētā pakalpojuma cenas šajās institūcijās 2024. gadā.

 

Nr.p.k Iestādes nosaukums, adrese, kontakttālrunis Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvātais vietu skaits iestādē Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR
1. Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”, Malienas ielā 3, Rīgā

Kontakttālrunis: 67181955

https://www.mezciems.lv/

200

Rīgas domes 13.07.2023. lēmums Nr.23-2823-lē „Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

52.72

 

2. Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”, Hipokrāta ielā 6, Rīgā

Kontakttālrunis: 67012236

https://www.rsacgailezers.lv/

328

Rīgas domes 13.07.2023. lēmums Nr.23-2823-lē „Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

48.73
3. Rīgas sociālās aprūpes centrs “Stella Maris”, Birzes ielā 54, Rīgā

Kontakttālrunis: 67012698

https://www.sacstellamaris.lv/

105

Rīgas domes 13.07.2023. Nr.23-2823-lē „Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

45.85
4.

01.07.2024. Vispārīgā vienošanās Nr.RSD-24-1431-lī Kopā līdz 530 vietām

SIA “Pansionāts Dzimtene”, E.Dārziņa ielā 24, Jūrmalā

Kontakttālrunis: 67765004, 67765039

līdz 100

 

38.20
5. Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda”, Smārdes pagastā, Tukuma novadā

Kontakttālrunis:291425164

https://sacrauda.lv/

līdz 130 40.77
6. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”, “Stūrīši”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Kontakttālrunis: 63237736

https://www.redcross.lv/par-mums/socialie-centri/sac-sturisi/

līdz 100 33.10
7. Nodibinājuma “Fonds “Cilvēks Cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs “Pāvilosta”, Cīruļu ielā 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā un sociālās aprūpes centrs “Saulgoži”, Jūrkanlē, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā

Kontakttālrunis: 29471037, 29424280, 29868874

https://www.pansionats.com/

līdz 65 33.00
8. Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs “Pārdaugava”, Garozes ielā 15, Rīgā

Kontakttālrunis: 67605131

https://samariesi.lv/lv/socialas-aprupes-centrs-pardaugava

līdz 58 45.00
9. Talsu novada pašvaldības pansionāts “Lauciene”, Laucienes pagastā, Talsu novadā

Kontakttālrunis: 25740375

https://www.lauciene.lv/pansionats/

Līdz 60 36.74

 

10. Krustpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, Kūku pagastā, Jēkabpils novadā

Kontakttālrunis: 65237868, 29150856

https://jaunamuiza.lv/

līdz 45 27.90
11. SIA Aprūpes nams “Urga”, “Urgas pansionāts”, Braslavas pagasts, Limbažu novads

Kontakttālrunis: 64031008, 29171557

https://www.aprupesnams.lv/

līdz 10 45.00
12. Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs   “Ziedugravas””,Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

Kontakttālrunis: 65163711, 29490336

https://sacziedugravas.lv/

līdz 35 31.00
13. SIA “Senioru nams”, SAC “Liepa”, Akāciju iela 5, Rīga

Kontakttālrunis: 29170910, 29225513

https://www.pansionatsliepa.lv/

līdz 50 45.00
14. Biedrība “Sociālās aprūpes centrs “Allaži””, “Gaismas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads līdz 45 45.00
15. SIA “Magnum Social & Medical Care” centrs RŪRE, adrese Labraga iela 11, Liepāja

Kontakktālrunis: 29396285

https://rure.lv/veselibas-centrs-liepaja/

līdz 100 45.00
16. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sociālā aprūpe”, Cīruļu iela 6B, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads

Kontakttālrunis: 29471037

līdz 46 33.00

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas Sociālais dienests ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2024. gadā vispārējā tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 500 euro mēnesī

Nr.p.k Iestādes nosaukums, adrese Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR Iestādes kontakti – kontakttālrunis, e-pasts
1. SIA “Senior Baltic” rezidence “Dzintara melodija”,
Jaunpils iela 20, Rīgahttps://www.adoro.lv/dzintara-melodija/
Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 26112200, E-pasts: dzintaramelodija@seniorbaltic.lv
2. Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs “Pārdaugava”,
Garozes iela 15, Rīga
34.46 Sociālās aprūpes centrs “Pārdaugava”
Tālrunis: 67605131E-pasts: ilze.ragozina@samariesi.lvSociālās aprūpes centrs “Vēji” Tālrunis: 63661016E-pasts: andis.sukurs@samariesi.lv
3. Vispārēja tipa pansionāts “Madliena”,
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novadshttps://www.ogresnovads.lv/lv/filiale/vispareja-tipa-pansionats-madliena
30.00 Tālrunis: 65020922, 29226347

E-pasts: pansionats@ogresnovads.lv

4. Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Rauda”,
Rauda, Smārdes pagasts, Tukuma novads
40.77 Tālrunis: 29125164

E-pasts: info@sacrauda.lv

5. Aģentūra “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””,
“Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads
31.00 Tālrunis: 26421535, 29490336

E-pasts: diana.bebre@sacziedugravas.lvsacziedugravas@sacziedugravas.lv

6. Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”,
“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads
34.50 Tālrunis: 29455169, 25662749, 63726147

E-pasts: sactervete@sactervete.lvsigne.vintere@sactervete.lv

7. Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi””,
Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novadshttps://www.pansionatsbalvi.lv/
28.10 Tālrunis: 26327084, 26586237, 64507200

E-pasts: pansionatsbalvi@balvi.lv

8. Nodibinājuma “Fonds “Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs “Pāvilosta”,
Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
un sociālās aprūpes centrs “Saulgoži”,
Jūrkalne, Ventspils novads
30.00 Tālrunis: 29424280,29471037, 29868874

E-pasts: info@pansionats.com

kristine.rozite007@gmail.com

9. Sociālās aprūpes centrs “Trapene”,
“Bitītes”, Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads
33.77 Tālrunis: 64321375, 64321377, 64321376

E-pasts: sactrapene@smiltenesnovads.lv

10. Sociālās aprūpes centrs “Zemgale”,
Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novadshttps://saczemgale.lv/
36.15

38.01

Tālrunis: 63050449

E-pasts: zemgale@jelgavasnovads.lv

11. Ērgļu sociālās aprūpes centrs,
Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads
28.93 Tālrunis: 64871464, 26591593

E-pasts: sacergli@madona.lv

12. Siguldas novada pašvaldības “Sociālās aprūpes māja “Gauja”‘.

Adrese Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna pag., Siguldas novads

20.63

27.13

29.10

35.60

38.00; 48.90 no 01.03.2024.

Tālrunis: 67185874, 26117481

E-pasts: sam.gauja@sigulda.lv

sac.sigulda@sigulda.lv

13. Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”,
Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala,
Strēlnieku iela 38, Jūrmala
42.12

47.58

61.26

66.72

Tālrunis: 27882209

E-pasts: info@vsacsloka.lv

14. Krustpils novada pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža”, “Pansionāts Jaunā Muiža”,
Jaunā muiža, Kūku pagasts, Jēkabpils novads
27.90 Tālrunis: 65237868, 29150856

E-pasts: pansionats@inbox.lv

15. Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes māja “Mālpils”

Adrese Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads
Apmeklēt mājaslapu

28.20

22,20

38.00 no 01.03.2024.

Tālrunis: 25450120

E-pasts: sam.malpils@sigulda.lv

16. Nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” struktūrvienība “Pansija Rauna”,
Miera iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
31.29

27.00

19.00

Tālrunis: 26267926, 64177314

E-pasts: pansijarauna@inbox.lv

17. SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””,
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads
35.30 vienvietīgā istabā
29.70 divvietīgā istabā36.90
32.90
(no 01.02.2024.)
Tālrunis: 64161919, 27875460

E-pasts: ligatne.rehcentrs@gmail.com

18. Siguldas novada pašvaldības “Sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes māja “Gaismiņas”

Adrese “Gaismiņas”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads

38.00 Tālrunis: 25450120

E-pasts: gaisminas@sigulda.lv

19. Pašvaldības aģentūra “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” Sociālās aprūpes nodaļa, Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads 35.00 Tālrunis: 67951283, 28333891

E-pasts: jogita.skujina@saulkrasti.lv

20. SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”,
Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads
24.00 Tālrunis: 29478691

E-pasts: varaslim@inbox.lv

21. SIA “Aprūpes nams “Urga””,
“Urgas pansionāts”, Braslavas pagasts, Limbažu novads
34.80 Tālrunis: 64031008, 29171557

E-pasts: urgas.an@limbazunovads.lv

22. SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””,
“Veckabi”, Staiceles pagasts, Limbažu novads
36.20 Tālrunis: 26320773

E-pasts: rc.viki@limbazunovads.lv

23. Talsu novada pašvaldības iestāde “Pansionāts Lauciene”,
Laucienes pagasts, Talsu novads
33.77

36.74 no 01.02.2024.

Tālrunis: 25740375

E-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv

 

24. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sociālās aprūpes centrs “Landze”,
“Pansionāts Piltene”, Piltenes pagasts, Ventspils novads
31.80 Tālrunis: 29442695

E-pasts: laura.graudina@redcross.lv

25. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”,
“Stūrīši”, Laidzes pagasts, Talsu novads
31.80 Tālrunis: 63237736

E-pasts: lsk.kurzeme@redcross.lv

26. SIA “Senioru māja”, sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Rūjienas senioru māja”
Valdemāra iela 26, Rūjiena, Valmieras novads
35.50 Tālrunis: 29484776

E-pasts: janis.roze@seniorumaja.lv

27. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sociālās aprūpes centrs “Venta”,
Graudu iela 21, Kuldīga
31.80 E-pasts: lsk.venta@redcross.lv

Tālrunis: 25719161

28. SIA “Milur”, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Auce”,
Tehnikas iela 12, Auce, Dobeles novads
36.00 Tālrunis: 63783132, 27070702

E-pasts: jurijs.sarcauce@gmail.com

29. Biedrības “REACH” senioru nams “Zilaiskalns”,
Kultūras iela 9A, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads
31.97 Tālrunis: 29102166

E-pasts: sn.zilaiskalns@gmail.com

30. SIA “Latprimussa”, Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Brīze”, Valmieras iela 7, Salacgrīva, Limbažu novads

www.brize.lv

36.90

29.90

Tālruņa numuri: 28819338, 29355995

E-pasts: sacbrize@gmail.com

31. Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”,
Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads
50.00

38.00

Tālrunis: 26357033

E-pasts: pilsmuiza@apollo.lv

32. Sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”,
Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads
24.00 Tālrunis: 29180806, 28684440

E-pasts: soc.apr.centrs@plavinas.lv

 

33. Veselības un sociālās aprūpes centrs “Dagda”,
Brīvības iela 29, Dagda, Krāslavas novads
31.89 Tālrunis: 28864281

E-pasts: veseliba@dagda.lv

34. Biedrības sociālās aprūpes centrs “Allaži”,
Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads
40.00 Tālrunis: 29299952

E-pasts: allazi.sac@gmail.com

35. Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Seda”,
Parka iela 23, Seda, Valmieras novads
31.80 Tālrunis: 26514124

E-pasts: sarc.seda@redcross.lv

36. Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara”,
“Atvasaras”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads
32.99 Tālrunis: 63960488

E-pasts: atvasara@vecumnieki.lv

37. Varakļānu novada pašvaldības pansionāts “Varavīksne”,
“Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads
26.17 Tālrunis: 28305900

E-pasts: pansionats@varaklani.lv

38. SIA “Priekules slimnīca”,
Aizputes iela 5, Priekule, Dienvidkurzemes novads
30.00 Tālrunis: 29706715

E-pasts: slimnica@priekule.apollo.lv

39. Biedrības “Labāka rītdiena” sociālās aprūpes centrs “Sērmūkši”,
Skujenes pagasts, Cēsu novads,
un sociālās aprūpes centrs “Mārsnēni”,
Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads
34.00 Tālrunis: 26100999

E-pasts: info@labakaritdiena.lv

40. Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”,
Krišjāņa Barona iela 6, Sabile, Talsu novads
30.00 Tālrunis: 63252631, 26594157

E-pasts: saime1@inbox.lv

41. Viļakas sociālās aprūpes centrs,
Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads
un “Šķilbēnu sociālās aprūpes māja”,
Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads
21.67

20.44

Tālrunis: 64522315

E-pasts: lina.barovska@inbox.lv

42. Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”, Sociālās aprūpes centrs “Valka”,
Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads
31.80

 

Tālrunis: 29194340

E-pasts: lsk.valka@redcross.lv

43. SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks””,
“Mūsmājas Dižkoks”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads
28.00

29.00

Tālrunis: 26180544

E-pasts: zane.ziberga@inbox.lv

44. Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”,
Gaismas iela 19, k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
43.00 Tālrunis: 26427717

E-pasts: olga.cernisova-sturiska@kekava.lv

45. SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”,
Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads
31.50 Tālrunis: 22334744

E-pasts: viesitesvsac@inbox.lv

46. Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte”
Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads
33.00 Tālrunis: 26175385

E-pasts: lsk.dzeguzite@redcross.lv

47. Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca” sociālās aprūpes nodaļa,
Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads
22.00

24.00

Tālrunis: 29441625

E-pasts: ergli@apollo.lv

48. Veco ļaužu mītne “Pēterupe”

Adrese “Pēterupe”, Lode, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads

27.08

32.00

42.00

Tālrunis: 26436847

E-pasts: sam.peterupe@sigulda.lv

49. SIA “Senioru nams” sociālās aprūpes centrs “Liepa”,
Akāciju iela 5, Rīga
40.00 Tālrunis: 29170910, 29225513

E-pasts: senioru.nams@inbox.lv

50. SIA “Līgotnes LM” sociālās aprūpes centrs “Līgotnes”,
“Līgotnes”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Dobeles novads
35.00 Tālrunis: 22422602

E-pasts: sialigotnes@gmail.com

51. SIA “Ogres rajona slimnīca” struktūrvienība Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pansionāts “Ogre”, Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres novads”,
Slimnīcas iela 2, Ogre
30.00 Tālrunis: 28377103

E-pasts: pansionats@ogresslimnica.lv

52. SIA “Studiums” Ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Laimas”, Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads 35.00 Tālrunis: 26486946

E-pasts: s.studiums@gmail.com

53. SIA “Senioru nams” Sociālās aprūpes centra “Liepa”
filiāle “Senlejas”,
Rīgas iela 43, Sabile, Talsu novads
40.00 Tālrunis: 29225513

E-pasts: sabilessenlejas@inbox.lv

54. “Latvijas Sarkanais Krusts”
Sociālās aprūpes centrs
“Atpūtas”, Atpūtas, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads, LV-3871
31.80 Tālrunis: 29588844

E-pasts: sac.atputas@redcross.lv

55. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Sociālās aprūpes centrs “Ruba”,
“Internātskola”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
31.80 Tālrunis: 26166469

E-pasts: lsk.ruba@redcross.lv

56. SIA “Magnum Social & Medical Care” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Rūre”, Labraga ielā 11, Liepājā. 40.00 – 75.00

Uzturēšanas izmaksas nosaka atbilstoši aprūpes līmenim un izvēlētās istabas – vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā

Tālrunis: 8882

E-pasts: info@rure.lv

57. SIA “Kuldīgas slimnīca”

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Valtaiķi”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Skrunda”, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Kuldīgas novads

Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļā “Kuldīga”, Aizputes iela 22C, Kuldīga, Kuldīgas novads

38.90 (no 01.04.2024.)

 

 

43.90 (no 01.04.2024.)

Tālrunis: 23373037

E-pasts: gunita.bivbane@kuldigasslimnica.lv

Tālrunis: 29479547

E-pasts: pasts: sigita.picule@kuldigasslimnica.lv

E-pasts: pasts@kuldigasslimnica.lv

E-pasts: dace.upleja@kuldigasslimnica.lv

Tālrunis: 29355059

58. SIA “Pansionāts Dzimtene”, Emīla Dārziņa iela 24, Jūrmala 34.00 Tālrunis: 26333604

E-pasts: VIPDZ@inbox.lv

59. “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Derpele”, “Derpele”, Elektriķi, Codes pagasts, Bauskas novads 33.00 Tālrunis: 63922223; 29430533

E-pasts:sac.derpele@redcross.lv

60. “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Vecbebri”, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV- 5135 33.00 Tālrunis: 26175385

lsk.dzeguzīte@redcross.lv

61. Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Kalnciems”, Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads 47.48 (no 01.04.2024.) Tālrunis: 28711187

E-pasts: skaidrīte.slavinska@jelgavasnovads.lv

62. SIA “MEM@M” Sociālās aprūpes centrs “Citas Mājas” “Dunalkas skola”,

Dunalkas pagasts, Dienvidkurzemes novads

35.00 Tālrunis: 29661205

E-pasts: citasmajas@gmail.com

63. SIA “Dundagas veselības centrs” Pils ielā 6, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā 34.08 Tālr:63232303

E-pasts: vspc@dundaga.lv

 64. Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu pilsētas pansionāts”, Kovārņu iela 20, Cēsis, Cēsu novads 33.33 Tālrunis: 23771202

E-pasts: laila.ambaine@cesis.lv

65. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sociālā aprūpe”, Cīruļu iela 6B, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads 46.00 Tālrunis: 29471037

E-pasts: janis.briedis@hotmail.com

* Uzturēšanas izmaksas nosaka atbilstoši klienta aprūpes līmenim un izvēlētās istabas – vienvietīgā, divvietīgā, trīsvietīgā
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas Sociālais dienests ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2024. gadā ģimenes tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 800 euro mēnesī
Nr.p.k Iestādes nosaukums, adrese Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro Iestādes kontakti – kontakttālrunis, e-pasts
1. Senior Riga SIA rezidence – “Senior Babīte”, Briežu iela 3 un Briežu iela 1, ciemats “Lapsas”, Babītes pagasts, Mārupes novads

https://www.senior-babite.eu/

 Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu

2. SIA “Adoro Šampēteris”,

Zolitūdes iela 68A, Rīga

https://www.adoro.lv/sampeteris

Atbilstoši cenrādim Tālrunis:   20616003

E-pasts: rezidence.sampeteris@adoro.lv

3. SIA “Senior Service” rezidence – “Senior Babīte”, Lapsas iela 6, Lapsas iela 9, Lapsas iela 11 un Lapsas iela 13, Babīte, ciemats “Lapsas”, Babītes pagasts, Mārupes novads

https://www.seniorgroup.eu/

Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu

4. SIA “Aprūpes grupa”, “Gobas Apartamenti”,
Gobas iela 10a“Lastādija”, Mazā Lubānas iela 7, RīgāRīga https://aprupe.group/
Ģimenes tipa institūcija

Aprūpes atkarības līmenis Aprūpes līmenis I Aprūpes līmenis II Aprūpes līmenis III Aprūpes līmenis IV
Ilglaicīga uzturēšanās

(ilgāk par 3 mēnešiem)

 

Cena diennaktī (EUR)*

48.00 52.00 56.00 60.00

* Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no iemītnieka vispārējā veselības stāvokļa un pašaprūpes spēju līmeņa

Tālrunis: 29431239

E-pasts: natalja.sevashko@aprupe.group

5. SIA “J un M” pansionāts “Sofija”,
Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novadshttps://seniorhousesofija.eu/
Ģimenes tipa institūcija  – 50.00 Tālrunis: 24882696

e-pasts: aprupe-sofija@inbox.lv

6. SIA “Senior Baltic” rezidence “Dzintara melodija”,
Jaunpils iela 20, Rīgahttps://www.adoro.lv/dzintara-melodija/
 Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 26112200

E-pasts: dzintaramelodija@seniorbaltic.lv

7. SIA “Kondratjev un Ko” sociālās aprūpes centrs “Julija“,
Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

50.00

55.00

57.00

60.00

Tālrunis: 26766368

E-pasts: pallone@inbox.lv

8. SIA “SENIOR MANAGEMENT” sociālās aprūpes centrs “Priedāji”,
Kalngale, “Priedāji”, Carnikavas pagasts, Ādažu novadshttps://seniorurezidences.lv/lv/

53.00

59.00

64.00

Tālrunis: 27074240

E-pasts: zane.jokste@inbox.lv

9. Sociālās aprūpes centrs “SenRīga”,
Katoļu iela 22, Rīgahttps://samariesi.lv/lv/jaunumi/socialas-aprupes-centrs-senriga
61.00 EUR Tālrunis: 20201194

E-pasts: senriga@samariesi.lv

10. SIA “Senior Service” rezidence – “Senior Ogre” Lielvārdes ielā 2, Rembate, Ķeguma novads

https://www.seniorgroup.eu/

Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu

11. SIA “Senior Service” rezidence – “Senior Ādaži”, Kroņu ielā 1, Ādažu pagasts, Ādažu novads

https://www.seniorgroup.eu/

Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu

12. SIA “Senior Service” pilsētas rezidence-“Senior Vecmīlgravis”,

Baltāsbaznīcas iela 40, Rīga

https://seniorgroup.lv/rezidence/senior-vecmilgravis/

Atbilstoši cenrādim Tālrunis: 23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu

13. SIA “Senior Service” rezidence “Senior Jūrmala” Bišu ielā 18, Jūrmalā, LV-2012

https://seniorgroup.lv/rezidence/senior-jurmala/

Atbilstoši cenrādim Tālrunis:  23559155

E-pasts: info@senior-babite.eu