Vakances

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datru aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs. Adrese: Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019; tālrunis: 67012242; elektroniskā pasta adrese: bjc@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas Bērnu,jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku.

Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkta, Darba likums.

 


AKTUĀLĀS VAKANCES

Mēs uzticēsim:

 • darbu ar dažāda veida personāla dokumentāciju, t.sk. atskaitēm;
 • dalību personāla atlases procesā, t.sk. atlases procesa dokumentēšanu;
 • institūcijas summētā darba laika darbinieku darba laika uzskaites procesa pārraudzību, t.sk. darbu ar darba laika grafikiem;
 • dalību dažādos personāla vadības procesos.

Mēs sagaidām:

 • pieredzi darbā personāla vadības jomā (vēlama);
 • pieredzi personāla atlasē (vēlama);
 • darba pieredzi darbā ar summētā darba laika uzskaiti (vēlama);
 • pirmā līmeņa augstāko izglītību (var būt pēdējā kursa students/-e);
 • Labas digitālās prasmes; pieredzi darbā ar elektroniskajām personāla uzskaites un dokumentu vadības sistēmām var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • priekšzināšanas un prasmi izmantot darbā Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus ar personālu saistītajos jautājumos;
 • vēlmi strādāt komandā un būt par daļu no tās;
 • augstu saskarsmes kultūru un prasmi kontaktēties ar cilvēkiem;
 • vēlmi sniegt savu ieguldījumu un atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanā.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sākot no 1226.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • piemaksas par papildu darbu;
 • naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • dinamisku un interesantu darbu.

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Pieteikumus ar norādi “Vecākā personāla inspektora amata konkursam” līdz 24.07.2024. sūtīt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centram uz e-pasta adresi: bjc.personals@riga.lv Tālrunis informācijai: 67181945.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
 • prasme pielietot normatīvos dokumentus,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
 • vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
 • iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
 • kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
 • sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
 • pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu 1530.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 25.07.2024. iesniegt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Amata mērķis: Nodrošināt Krīzes centrā ievietoto bērnu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
 • prasme pielietot normatīvos dokumentus,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
 • vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:

 • uzņemt jaunos bērnu Krīzes centrā, nodrošinot tiesisku pamatu bērna uzturēšanās nepieciešamībai Krīzes centrā,
 • identificēt Krīzes centrā ievietotā bērna sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma gaitu,
 • noteikt palīdzības formas bērnam krīzes situācijās,
 • identificēt sociālo resursu sistēmas un palīdzošo profesionāļu komandu,
 • organizēt katram bērnam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
 • iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu personas un sociālo lietu,
 • kārtot ar bērnu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
 • pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu 1430.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 25.07.2024. iesniegt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
 • vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
 • veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
 • sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
 • sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
 • stundas tarifa likme EUR 5.991/stundā,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 25.07.2024. iesniegt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037667, 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Mēs uzticēsim:

 • veikt saimniecības darbu organizēšanu, nodrošināšanu un kontroli;
 • veikt iestādes un to struktūrvienību teritorijas un ēku, telpu apsaimniekošanu;
 • veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar telpu remontdarbiem, sastādīt remontdarbu tāmes;
 • plānot un organizēt jauna saimniecības inventāra iegādi un uzturēšanu;
 • sagatavot atskaites dokumentus grāmatvedībai un veikt paveiktā darba analīzi;
 • kontrolēt noslēgto saimniecisko līgumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
 • kontrolēt iepirkumu sagatavošanu, norisi un izpildi;
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus saimniecības jomā.

Mēs sagaidām:

 • profesionālo vidējo vai augstāko izglītība;
 • praktisko darba pieredzi ne mazāk kā 2 gadi līdzīgā amatā;
 • zināšanas elektrotehnikā, siltummezglu, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā; kā arī ēku ekspluatācijā un remontā;
 • labas zināšanas ar amata pienākumiem saistītajā likumdošanā;
 • labas digitālās prasmes;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • augstu saskarsmes kultūru, atbildības sajūtu un prasmi kontaktēties ar cilvēkiem;
 • prasmi strādāt komandā, veicināt sadarbību;
 • patstāvību uzdevumu izpildē un prasme patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sākot no 1620.00 EUR (bruto), un sociālās garantijas;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • piemaksas par papildu darbu;
 • naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • dinamisku un interesantu darbu.

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Pieteikumus ar norādi “Saimniecības nodaļas vadītāja amata konkursam” līdz 24.07.2024. sūtīt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centram uz e-pasta adresi: bjc.personals@riga.lv Tālrunis informācijai: 67012797; 67181945.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Mēs uzticēsim:

 • veikt iestādes dokumentu aprites iekšējo uzraudzību un kontroli dokumentu pārvaldības jomā;
 • reģistrēt visa veida dokumentus elektroniskajā lietvedības sistēmā, kā arī veikt dokumentu nosūtīšanu, pāradresēšanu un cita veida apstrādi;
 • sagatavot dokumentu projektus un piedalīties iestādes normatīvo dokumentu projektu izstrādē lietvedības un arhīva pārvaldības jomā;
 • piedalīties lietu nomenklatūru izstrādē atbilstoši Latvijas Nacionāla arhīva prasībām un nodrošināt lietu veidošanu atbilstoši lietu nomenklatūrai;
 • protokolēt sanāksmes;
 • nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu.

Mēs sagaidām:

 • augstāko izglītību, atsevišķos gadījumos profesionālo vidējo izglītību (dokumentu pārvaldības jomā), var būt pēdējā kursa students/-e;
 • praktisko darba pieredzi dokumentu pārvaldības jomā vai atbildīgā sekretāra amatā (vēlama);
 • labas zināšanas dokumentu pārvaldības jomā;
 • pieredzi darbā ar dokumentu elektroniskajām pārvaldības sistēmām (vēlama);
 • teicamas valsts valodas zināšanas (C2 līmenī);
 • prasmi orientēties likumdošanā un spēju izmantot darbā tiesību aktus;
 • ļoti labas digitālās prasmes;
 • augstu saskarsmes kultūru un prasmi kontaktēties ar cilvēkiem;
 • patstāvību uzdevumu izpildē un prasmi organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sākot no 1025.00 EUR (bruto), un sociālās garantijas;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • piemaksas par papildu darbu;
 • naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • dinamisku un interesantu darbu.

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Pieteikumus ar norādi “Galvenā lietvedības speciālista amata konkursam” līdz 24.07.2024. sūtīt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centram uz e-pasta adresi: bjc.personals@riga.lv Tālrunis informācijai: 67022220; 67181945.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

Mēs uzticēsim:

 • sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem;
 • reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti;
 • sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus;
 • organizēt apmeklētāju pieņemšanu;
 • veikt sanāksmju protokolēšanu;
 • sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs sagaidām:

 • vidējo speciālo izglītību;
 • praktisko darba pieredzi (vēlama);
 • labas zināšanas lietvedībā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
 • augstu saskarsmes kultūru un prasmi kontaktēties ar cilvēkiem;
 • patstāvību uzdevumu izpildē un prasmi organizēt savu darbu.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sākot no 960.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • piemaksas par papildu darbu;
 • naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • dinamisku un interesantu darbu.

Piesakoties lūdzam iesniegt šādus dokumentus valsts valodā:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

Pieteikumus ar norādi “Atbildīgā lietvedības speciālista amata konkursam” līdz 24.07.2024. sūtīt Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centram uz e-pasta adresi: bjc.personals@riga.lv Tālrunis informācijai: 67022220; 67181945.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta  centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.