Personas datu apstrādes aizsardzība Rīgas Sociālajā dienestā

Personas datu apstrādes darbību reģistrs

Struktūrvienības nosaukums: Rīgas Sociālais dienests

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt mājsaimniecības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai un izsniegt izziņu ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1 punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4.,7.,8.punkts. Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-222-sn „Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 6.,7.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – ēdināšanas pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Iesniegti dokumenti par atbilstību ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem. Izvērtēti ienākumi atbilstoši kritērijiem, lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu. Klients dod atļauju Rīgas Sociālajam dienestam personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta un ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pakalpojuma pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Atvieglojumu vienotās informācijas sistēma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA),

Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta veselības aprūpei piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1 punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”4., 5., 7., 8., 14., 17.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta veselības aprūpei pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību pabalsta veselības aprūpei piešķiršanas kritērijiem un izdevumu veselības aprūpei pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta veselības aprūpei saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu adresāti.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes konts, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis.

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Veselības aprūpes iestādes (pabalstu pārskaitīšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

Reģistra informācija Apraksts:

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 33.panta pirmā, otrā un piektā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1, 9.punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 7., 8.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) pabalsta pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību GMI pabalsta piešķiršanas kritērijiem. Darbspējīgajiem mājsaimniecības locekļiem noteikti un izpildīti līdzdarbības pienākumi.

Pilnvarotā persona – GMI pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 7., 8., 28., 30.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta krīzes situācijā pieprasītājs/saņēmējs un mājsaimniecības locekļi. Iesniegti krīzes situāciju apliecinoši dokumenti 2 mēnešu laikā no krīzes rašanās dienas. Noteikta atbilstība pabalsta saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti. Pilnvarotā persona – pabalsta krīzes situācijā saņēmēja likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Plānotā pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes konts, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Veselības aprūpes iestādes (pabalstu pārskaitīšana).

Valsts kase (pabalstu pārskaitīšana).

Pakalpojumu sniedzēji krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 9.panta pirmā daļa.

Bērnu tiesību aizsardzības likums 36.panta otrā daļa.

Ministru kabineta 30.10.2018. noteikumu Nr. 667 “Adopcijas kārtība” 54.2.apakšpunkts.

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 1.4.apakšpunkts, 76., 79.punkts.

Rīgas domes 24.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 25 ,,Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 3., 4.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts audžuģimenes statusā, deklarēts Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, ja tās aprūpē ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietota Rīgas pašvaldībai piederīga persona. Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalstu piešķiršanas kritērijiem. Persona, par kuru izmaksā pabalstus, ir bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē līdz pilngadības sasniegšanai vai adopcijai.

Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konta numurs kredītiestādē. Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese.

Adoptētāju vārds, uzvārds, personas kodi, adrese.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Rīgas bāriņtiesa.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Rīgas bāriņtiesa
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Mājokļa pabalsta piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1,10.,161.punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 7., 8., 11.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – mājokļa pabalsta pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijiem un pabalsta aprēķinam.

Darbspējīgajiem mājsaimniecības locekļiem noteikti un izpildīti līdzdarbības pienākumi.

Noteikti mājokļa pabalsta pārskaitījumu adresāti.

Pilnvarotā persona – mājokļa pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Apsaimniekotāja/mājokļa izīrētāja/pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes konts.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Mājokļa izīrētāji un apsaimniekotāji.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde (pēc pieprasījuma).

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS), Apsaimniekotāju dati par komunālajiem pakalpojumiem.
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta piešķiršana ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-221-sn ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 3., 6., 12., 13., 15.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs – viens no jaundzimušā vecākiem, kuram piešķirts personas kods un kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, vai persona, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par jaundzimušā aizbildni, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam. Iesniegti dokumenti par atbilstību sociālā pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta (bērna vecāks vai aizbildnis) vārds, uzvārds, personas kods; deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru; bērna vārds, uzvārds, personas kods; ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP);

Klienta lieta (papīra formātā).

Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 2., 3., 3.1punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 7., 8., 19.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta izglītības ieguves atbalstam pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem. Noteikta atbilstība trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Pilnvarotā persona – pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēja likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, bērna dzimšanas datums un gads, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē. Valsts izglītības informācijas sistēmas dati jeb izziņa no mācību iestādes. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums bērniem ar invaliditāti – Portidža” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1. un 7.4.6.apakšpunkts, 100. un 101.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.1.apakšpunkts, 43.-47.punkts, 54.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs,

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)

Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.2.apakšpunkts, 49., 54.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266; Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Likums Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem 2., 3., 4.pants.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Pilngadīgas personas;

Bērni, kuriem ar Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas lēmumu noteikts apmeklēt atkarības profilakses speciālista konsultāciju

Personas datu kategoriju apraksts Pilngadīgai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

Bērnam – vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

Bērna likumiskajam pārstāvim – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Par bērniem Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Valsts vai pašvaldības policija
Personas datu atrašanās vieta Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.5.apakšpunkts, 95.-98.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

– ģimenei bērna, viena no bērna vecākiem vai aizbildņa slimības gadījumā;

– nepilnai ģimenei;

– daudzbērnu ģimenei;

– ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna audzināšanā un aprūpē;

– ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem;

– personām ar garīga rakstura traucējumiem;

– personām ar sociālās funkcionēšanas grūtībām.

2. Atbalsta ģimene/Uzticības persona, kura nodrošina pakalpojumu

Personas datu kategoriju apraksts Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

Bērnam – vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Atbalsta ģimenes/Uzticības personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā, tālruņa numurs, norēķinu konts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Fiziskas personas, ar kurām Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā bērniem “Atelpas brīdis” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 3.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.1.4.apakšpunkts, 39., 40. un 41.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām “Atelpas brīdis” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 3.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.1.3.apakšpunkts, 30., 31., 37.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās:

· pilngadīgas personas ar vidējiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem;

· personas, kurām konkrētais sociālais pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu;

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts Pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde vecāku izglītojošo grupu (BEA, CAP un informatīvi izglītojošā atbalsta grupa tēviem) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.3.apakšpunkts, 88. un 90.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās: pilngadīgas personas, bērni un pusaudži
Personas datu kategoriju apraksts Bērna/pusaudža vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese;

Pilngadīgās personas vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Vecāku izglītojošo grupu (BEA, CAP, informatīvi izglītojošā atbalsta grupa tēviem) pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde uzvedības un sociālās korekcijas programmu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 99.- 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Nepilngadīga persona un ģimene (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs, kuram ar Rīgas domes lēmumu ir deleģētas tiesības sniegt pakalpojumu un, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS), Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS).

Klienta lieta (papīra formātā). Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde dienas aprūpes centra bērniem un jauniešiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 134., 137.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.7.apakšpunkts, 56., 59.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 


Reģistra informācija
Apraksts:

Datu apstrāde dienas aprūpes centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 27.pants.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 134., 137.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.7.apakšpunkts, 56.,57., 58., 60., 61.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

· Personas ar garīga rakstura traucējumiem;

· Personās ar invaliditāti;

· Personas ar demenci;

· Personas ar funkcionāliem traucējumiem;

· Personas ar komplicētiem uzvedības traucējumiem, izteiktām autiska spektra iezīmēm, zemām pašaprūpes spējām, zemo kognitīvo līmeni;

· Personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

Personas likumiskais pārstāvis (aizgādnis).

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Dienas centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143., 144.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.7.apakšpunkts, 102., 104.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Dienas centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā): Kopienas centrs “Ābeļzieds”, Dzirciema iela 24, Rīga; Dienas centrs “Kamene”, Salnas iela 2, Rīga; Dienas centrs “Vecmīlgrāvis”, Emmas iela 3, Rīga; Dienas centrs “Kastanis”, Aiviekstes iela 14, Rīga; Dienas centrs “Ķengarags”, Aglonas iela 35 k-3, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde “drošības poga” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.4.apakšpunkts, 51., 54.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.10.apakšpunkts, 109., 110.punkts.

Rīgas domes Labklājības departamenta 16.07.2020. iekšējo noteikumu Nr. DL-20-10-nts “Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” 2., 3., 5.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

1. jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2. personas bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

4. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā, un mājsaimniecības vadīšanā;

5. personas ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā, un mājsaimniecības vadīšanā.

6. Citas mērķa grupas personas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), Rindas reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10., 35., 36.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.2. apakšpunkts, 82., 83.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

– bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni ar garīga rakstura traucējumiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

– personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas;

– citas pilngadīgas personas darbaspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), UDV rindu modulis.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde individuālas sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 99., 100.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Pilngadīga persona, kurai invaliditātes, darbnespējas, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā;

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā.

Personas datu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Pilngadīgai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

Bērnam – vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

Bērna likumiskajam pārstāvim – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona, kurš reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuru Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pakalpojuma saņemšanas

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Agrīnā intervence” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

 

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma pilngadīgām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.1.3.apakšpunkts, 29., 29.1, 31., 32., 33., 35., 36.punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas vai personas bez noteiktas dzīvesvietas, kurām konkrētais sociālais pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), dati par personas (ģimenes) ienākumiem, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), Universālā darba vietas Rindu modulis.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde īslaicīgās uzturēšanās mītnes nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.3.5.apakšpunkts, 76.-78.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: ģimenes (arī ar bērniem) un pilngadīgas personas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Sociālas rehabilitācijas programmu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas domes Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.3.1.apakšpunkts, 64., 65.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

· bērni un ģimenes ar bērniem (tai skaitā visām pilngadīgām personām, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā), kuras nonākušas krīzes situācijā;

· bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

· grūtnieces;

· krīzes centrā esošā bērna vecākam, kuram pārtrauktas aizgādības tiesības, ja Rīgas bāriņtiesa atzīst, ka tas ir bērna vislabākajās interesēs;

· citām mērķa grupām saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, ja ir atbilstība krīzes situācijas kritērijiem.

Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas domes Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Krīzes intervences pakalpojuma krīzes situācijā nonākušām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 94.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Juridiskas/fiziskas personas, ar kurām Rīgas domes Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Kopienas centra pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Nodrošināt kopienas centra pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām

Nodrošināt brīvprātīgā darba veikšanas iespējas Rīgas Sociālajā dienestā un sagatavot Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu un nodrošināt to administrēšanu

Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Brīvprātīgā darba likuma 4.panta pirmā daļa.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.8.apakšpunkts, 105., 106.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: pilngadīgas personas un nepilngadīgas personas

Brīvprātīgā darba veicēji

Personas datu kategoriju apraksts Pakalpojuma sniedzēja mutiski sniegtā informācija:

· Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, statuss;

· Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, tālruņa numurs;

· Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

· Brīvprātīgā vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, tālruņa numurs, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

Informācija ar personas datiem tiek glabāta slēdzamos skapjos.

Informācija no citām datu bāzēm vai sistēmām netiek pieprasīta vai saņemta.

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pakalpojuma saņēmējs – apmeklētājs.

Nepilngadīga bērna likumiskais pārstāvis.

Personas datu atrašanās vieta Apmeklētāja reģistrācijas anketa, Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA)*. Apmeklētāju nodarbību reģistrācijas lapas.

Brīvprātīgā darba veikšanas reģistrs, brīvprātīgā līgums un reģistrācijas žurnāls. Kopienas centrs “Ābeļzieds” Dzirciema iela 24, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

Apmeklētāja reģistrācijas anketa. Apmeklētāju nodarbību reģistrācijas lapas. Brīvprātīgā darba veikšanas reģistrs, brīvprātīgā līgums un reģistrācijas žurnāls. Dzirciema iela 24, Rīga.

*informācijas ievade par apmeklējumu SOPA ir attiecināma tikai uz klientiem, kuri saņem Valsts finansētā asistenta pakalpojumu.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde narkologa pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 91., 93.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās:

· pilngadīgas personas ar atkarības un līdzatkarības problēmām;

· bērni ar atkarības un līdzatkarības problēmām;

· bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts · Pilngadīgai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

· Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

· Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Narkologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pabalstu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 05.04.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-193-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti” 4., 5., 8., 12., 13., 14.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras ir atzītas par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērns ar redzes invaliditāti, bērnu likumiskie pārstāvji, mājokļa īpašnieks.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs, ziņas par īpašumu
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji, kuri veiks mājokļa pielāgošanu (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (Līgumu reģistrs).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga.

Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pansijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.8.apakšpunkts, 62., 63.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pavadoņa-asistenta pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.3.apakšpunkts, 50., 54., 55.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pabalsta ikmēneša izdevumu apmaksai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31.punkts, 31.1 punkts, 31.2 punkts;

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-218-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.3.apakšpunkts, 3., 5.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts, informācija no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina apgūt izglītības programmu vai studiju programmu
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde dzīvokļa pabalsta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 5.1punkts, 25.2 pants, Pārejas noteikumu 15.punkts;

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28.punkts;

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-218-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.4.apakšpunkts, 3., 5. un 11.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts · bārenis pēc pilngadības sasniegšanas;

· bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas;

· izīrējamā dzīvokļa īpašnieks;

· dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā persona;

· dzīvokļa īrnieks, apakšīres gadījumā.

Personas datu kategoriju apraksts · Bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts, īres līgums;

· dzīvokļa īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts, informācija no Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ) par izīrējamo īpašumu;

· dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā personas vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts;

· dzīvokļa īrnieka, apakšīres gadījumā, personas vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS),Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Apsaimniekotāja dati par komunālajiem pakalpojumiem, Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma, Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Avotu iela 31 k-2, Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, Vidrižu iela 1A, Rīga.

Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 30.punkts;

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-218-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.2.apakšpunkts, 3., 5.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Bārenis un bez vecāku gādības palikušais pēc pilngadības sasniegšanas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.punkts;

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-218-sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.1.apakšpunkts, 3., 5.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma veikšanai
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 805 “Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi” 7.punkts, 2., 8.pielikums.

Datu subjektu kategoriju apraksts Pilngadīgas personas (pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija pieprasījuma).
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un vardarbību veikušām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” 7., 16.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Personas (no vardarbības cietušas pilngadīgas personas, vardarbību veikušas pilngadīgas personas), kuras pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu un nosūtījumu saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Personas datu kategoriju apraksts Personas vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, e-pasts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas No vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēji – juridiskas personas (biedrība “Centrs “Marta””, biedrība “Skalbes”, nodibinājums “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs”, nodibinājums “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs”), nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” struktūrvienība “Ģimeņu atbalsta centrs DŪJA”, biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”;

Vardarbību veikušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs – juridiska persona (SIA “Mācību centrs MKB”) un Valsts Probācijas dienests;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), Klientu reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Iesaistīt personas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos
Apstrādes tiesiskais pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta ceturtā daļa
Datu subjektu kategoriju apraksts Darbspējīgas personas, kuras saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta otrās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums)
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pašvaldības institūcijas, biedrības un nodibinājumi, ar ko Rīgas Sociālais dienests ir noslēdzis sadarbības līgumu par pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšanu;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde psiholoģiskās izpētes pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 91., 93.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Psiholoģiskās izpētes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 91.,93.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai noteikta invaliditāte nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personu atbilstību noteiktām mērķu grupām, kurām ir tiesības saņemt šo pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumu Nr. 1208 “Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību” 2., 4., 7.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Bērns līdz 18 gadiem, kuram invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 01.01.2011. un kura dzīvo ģimenē, kā arī bērna likumiskais pārstāvis
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese;

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā), Nosūtījumu un saņēmēju reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma ģimenēm ar bērniem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 91., 93.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma pilngadīgām personām, t.sk. ar bezdarba problēmām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts, 91., 93.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgās personas, t.sk. ar bezdarba problēmām, kuras:

· nonākušas sociālajā krīzē vai atrodas smagā psihoemocionālā stāvoklī;

· atrodas stresa situācijā sakarā ar darba zaudēšanu;

· nonākušas augstā sociālās izolācijas riska situācijā.

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde riteņkrēsla pacēlāju nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām riteņkrēsla pacēlāju
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 05.04.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-194-sn “Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā” 10., 11., 13., 14.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī bērns ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs, kurš veiks mājokļa pielāgošanu (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga.

Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Rīgas Sociālā dienesta Dienas centra bērniem un jauniešiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143.punkts, 144.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.7.apakšpunkts, 102., 104.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Bērna likumiskais pārstāvis, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Kamene” Salnas iela 2, Rīga; Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Vecmīlgrāvis” Emmas iela 3, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Rīgas Sociālā dienesta dienas centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Brīvprātīgā darba likuma 4.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143., 144.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.7.apakšpunkts, 102., 104.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas;

Personas, kuras veic brīvprātīgo darbu dienas centrā

Personas datu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

Personas kuras veic brīvprātīgo darbu dienas centrā vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Nav
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilngadīga persona – pakalpojuma saņēmējs, kas vēršas pa tiešo dienas centrā
Personas datu atrašanās vieta Apmeklētāja reģistrācijas anketa. Apmeklētāju nodarbību reģistrācijas lapas. Brīvprātīgā darba veikšanas reģistrs

Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Kamene” Salnas iela 2, Rīga; Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Vecmīlgrāvis” Emmas iela 3, Rīga; Dienas centrs pilngadīgām personām “Kastanis” Aiviekstes iela 14, Rīga; Dienas centrs pilngadīgām personām “Ķengarags” Aglonas iela 35 k-3, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.1.2.apakšpunkts, 28.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā vai ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības deklarētās nepilngadīgas personas, kuras ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas bāriņtiesa, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji.
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Rīgas bāriņtiesa, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 10.,11.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.1.1.apakšpunkts, 22., 23., 24., 241., 25., 26.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas vai personas bez noteiktas dzīvesvietas, pensijas vecuma personas un personas ar I un II grupas invaliditāti.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi), pilnvarotās personas.

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), UDV rindu modulis, Klienta lieta (papīra formātā).

Klienta lieta (papīra formātā) Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde silto pusdienu piegāde mājās pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.6.apakšpunkts, 53., 54.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ pašas nevar sagatavot siltu ēdienu
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 100.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas centra (ar izmitināšanu/bez izmitināšanas) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 67.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

· pilngadīga persona bez noteiktas dzīvesvietas;

· krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas;

· pilngadīga persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas

Personas datu kategoriju apraksts Pilngadīgai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Nepieciešamās palīdzības bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības (turpmāk – vardarbība) – upuris sniegšana un sniegtās palīdzības (pakalpojumu) koordinēšana
Apstrādes tiesiskais pamatojums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta otrā daļa

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 13.panta 2.4 daļa.

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr. 1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām” 4., 5.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Bērni, kuri ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuri. Šo bērnu ģimenes locekļi.
Personas datu kategoriju apraksts Bērna un likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā adrese, e-pasts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā pakalpojuma sniedzēji (psihologi) – fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām Rīgas Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu konkrētam bērnam. Kā arī Latvijas Bērnu fonda norādītās sociālās rehabilitācijas institūcijas. Papildus Rīgas Sociālajam dienestam saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta trešo daļu ir pienākums ziņot (nodot informāciju) policijai vai citai kompetentai iestādei (piemēram, bāriņtiesai) par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu nodarījumu;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (Līgumu reģistrs), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Nosūtījumu un pakalpojuma saņēmēju reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 11.panta 1.punkts.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.pants.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.5.apakšpunkts, 114., 115.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Personas un ģimenes (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.pantā minētie bērnu tiesību aizsardzības subjekti.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā un daļa elektroniski), Klientu lietu reģistrācijas žurnāls

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde sociālā darba pakalpojuma ģimenēm ar bērniem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 11.panta 1., 2.punkts.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.pants, 26.panta pirmā daļa, 58.pants.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.5.apakšpunkts, 114.- 116.punkts

Rīgas domes 10.03.2021. lēmums Nr. 439 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu” 1., 2.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Personas un ģimenes (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālā darba pakalpojuma ģimenēm ar bērniem pakalpojuma sniedzējs, kuram ar Rīgas domes lēmumu ir deleģētas tiesības sniegt sociālā darba pakalpojumu un, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde speciālā pedagoga pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.4.apakšpunkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētie: bērni ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Speciālā pedagoga pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.1.apakšpunkts, 79., 80.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem darbaspējīgā vecumā.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Specializēto darbnīcu pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Pakalpojuma saņemšanas rindas reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 24.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” 2., 3., 6., 6.1., 7.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu un neatrodas ieslodzījumā.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), dati par invaliditāti, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas  

Vienreizēja transporta pakalpojuma sniedzēji.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants.

Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumu Nr. 578 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” 16., 19., 21., 26., 27.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas pēc darbspējīga vecuma, kuras strādā.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10., 11., 13., 14.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10., 11., 13., 14.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgām personām atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants.

Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumu Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” 5., 7., 10., 20., 21.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Pilngadīgas personas;

Bērni;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts Pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts;

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde videovizītes pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.2.5.apakšpunkts, 52., 54.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir nepieciešama attālināta uzraudzība un ikdienas saziņa, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Aprūpes plānošanas sistēma (APSIS), Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 9., 10., 11., 33.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgās personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un pilngadīgās neredzīgās personas.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi), pilnvarotās personas.

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra un valsts finansēti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā)

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta piešķiršana simts un vairāk gadu sasniegušām personām

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 3., 10.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta un faktiski dzīvojoša persona, kura sasniedz simts un vairāk gadus.

Pabalstu piešķir un izmaksā katru gadu mēnesī, kad persona sasniedz simts un vairāk gadu.

Pabalsts tiek izmaksāts uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai izmaksā skaidrā naudā, piegādājot klienta dzīvesvietā.

Iespējama saziņa ar piederīgajiem izmaksu organizēšanā.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas  

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

Izmaksu saraksts – 5 gadi

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta piešķiršana politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 3.punkts, 5.2.apakšpunkts, 6., 7., 17., 19.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieks – likumā “Par valsts pensijām” noteiktais valsts pensiju saņēmējs un kurš dzīvesvietu deklarējis un faktiski dzīvo Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas  

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

Izmaksu saraksts – 5 gadi

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Personas datu atrašanās vieta

Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Finanšu plānošanas un uzskaites nodaļas Datu apstrādes sektors Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga

 

Reģistra informācija Apraksts:

Valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pašvaldībā pakalpojuma piešķiršana un administrēšana

Apstrādes mērķis/nolūks Valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti administrēšana.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3., 31., 41apakšpunkts; 12.panta otrā daļa.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumu Nr. 316 „Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” 2., 3., 31., 7., 13.punkts.

Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 48.punkts

Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumu Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem” 6.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmējs, Deklarēts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, noteikta I/II grupas invaliditāte ar redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumiem vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par medicīniskām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai; persona no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Asistents – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā sniedzējs; Pilnvarotā persona – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēja likumiskie pārstāvji.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pārskata iesniegšana par asistenta pakalpojuma finanšu izlietojumu).

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments pie rēķinu apmaksas.

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) Klienta iesniegums, lēmums un citi iesniegtie dokumenti – 10 gadus pēc pakalpojuma beigām.

Uzņēmuma līgumi par asistenta pakalpojuma sniegšanu, vienošanās pie līgumiem par grozījumiem un asistentu sniegto pakalpojumu apliecinošie dokumenti – 75 gadus pēc pakalpojuma beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, VID publiskojamo datu bāze (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA).

Papildus datu avots klientam: Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS)

Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (Līgumu reģistrs), www.e-riga.lv (rēķini, atskaites), Klienta lieta (papīra formātā). Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde personas iekļaušanai Ģimeņu atbalsta reģistrā

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un reģistrēt Ģimeņu atbalsta reģistrā
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts.

Rīgas domes 23.05.2017. lēmuma Nr. 5290 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru” 4., 5.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Personas datu kategoriju apraksts Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Tikai pēc personas pieprasījuma, pašvaldības pakalpojuma sniedzējam.
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) Izbeidzoties kādam no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem Rakstveida piekrišanas – 1 gadu pēc piekrišanas atsaukuma
Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Reģistrs “DAUDZIS”, Administratīvā nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga

 

Reģistra informācija Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršana pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 6., 7., 28., 29., 31., 32.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts par aizgādni Personai, par kuru izmaksā pabalstu, ir ar bāriņtiesas vai tiesas lēmumu pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja Iesniegti dokumenti par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Iesniegta ikgadējā atskaite, kas dod tiesības turpināt pabalsta izmaksu Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē Personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, atrašanās vieta (mājās vai institūcijā) Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Rīgas bāriņtiesa

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Rīgas bāriņtiesa
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā) – Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23.

Arhīvs Dzirciema iela 24

 

Reģistra informācija Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-221-sn ,,Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 6., 7., 20., 22., 23.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts par aizbildni Persona, par kuru izmaksā pabalstu, ir bērns, kuram ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Iesniegta ikgadējā atskaite, kas dod tiesības turpināt pabalsta izmaksu Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Rīgas bāriņtiesa

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Rīgas bāriņtiesa
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā) – Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23.

Arhīvs – Dzirciema iela 24

 

 

 

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde nodarbinātības atbalsta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Datu apstrāde nodarbinātības atbalsta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas un administrēšanas mērķim
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 99., 100.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, dzirdes un runas, redzes, iekšējo saslimšanu) ar invaliditāti, izņemot personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū
Personas datu kategoriju apraksts Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Nodarbinātības atbalsta pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona, kurš reģistrēts Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuru Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pakalpojuma saņemšanas

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta apbedīšanai piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām apbedīšanas pabalsta piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-221-sn “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 5.2.apakšpunkts, 6., 37., 39.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta apbedīšanai pieprasītājs/saņēmējs (tuvinieks vai cita fiziska persona, kuru mirušās personas tuvinieki pilnvarojuši veikt apbedīšanu un/vai saņemt šo pabalstu). Pabalstu var saņemt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Iesniegti dokumenti par atbilstību apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kritērijiem.
Personas datu kategoriju apraksts Pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji

Pilnvarotās personas/radinieki

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde, kas tiek veikta publisko iepirkumu organizēšanai (cenu aptaujas) un līgumu noslēgšanai

Apstrādes mērķis/nolūks Veikt publisko iepirkumu, cenu aptauju organizēšanu un līgumu noslēgšanu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Publisko iepirkumu likuma 2., 8.pants, Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumu Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 36.punkts, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2., 26., 63., 104., 139., 178., 181., 195., 198.punkts, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” 2.punkts.
Datu subjektu kategoriju apraksts Atbildīgie darbinieki par cenu aptaujas veikšanu, pretendentu pārstāvji, piesaistītie speciālisti, pretendenti – fiziskās vai juridiskās personas.
Personas datu kategoriju apraksts Atbildīgajam darbiniekam par cenu aptaujas veikšanu: vārds, uzvārds, ieņemamais amats.

Pretendentiem (fiziskām personām) – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmju informācija, informācija par iesniegto piedāvājumu, nodokļu nomaksu, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, e-pasts, informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, maksātnespējas un likvidācijas procesiem.

Pretendentu (juridisko personu) valdes locekļu, pārstāvjiem informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, e-pasts, adrese, pretendentu (juridisko personu) piesaistīto speciālistu: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmēs norādītā informācija.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas domes Labklājības departaments, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (Elektronisko iepirkumu sistēma), tiesībsargājošās iestādes, tiesa, Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs.
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.
Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Datu subjekts, Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiski pieejamā informācija, Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma (VID)
Personas datu atrašanās vieta Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (Līgumu reģistrs), mājaslapa: www.ld.riga.lv, www.eriga.lv, papīra formā – attiecīgā iepirkuma lieta: Administratīvā nodaļa / Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga)

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 5., 7., 8., 26., 27.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanas kritērijiem un izdevumu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti

Pilnvarotā persona – pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas gads un datums, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes konts, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis.

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi, nepieciešamajiem pabalstiem un pakalpojumiem.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Ārstniecības un citu pakalpojumu sniedzējas iestādes (pabalstu pārskaitīšana, pakalpojumu apmaksa)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršanai un izmaksai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2., 3., 3.1punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 4., 5., 7., 8., 21.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršana pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par personas ienākumu atbilstību pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršanas kritērijiem un izdevumu pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti.

Pilnvarotā persona – pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas gads un datums, pašreizējā adrese un adrese (deklarētā un faktiskā) pēc pārcelšanās, e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, kredītiestādes konts, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi, nepieciešamajiem pabalstiem un pakalpojumiem jaunajā dzīves vietā.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde

Pakalpojumu sniedzēji (pabalstu pārskaitīšana, pakalpojumu apmaksa)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Personas ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas/ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšanai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 2., 3., 3.1punkts.

Rīgas domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 141 “Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2.9.apakšpunkts, 4.punkts, 2.pielikums.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa pieprasītājs/saņēmējs un viņa ģimenes locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo denacionalizētā mājā. Iesniegti dokumenti par atbilstību personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa piešķiršanas kritērijiem. Izvērtēti ienākumi atbilstoši kritērijiem. Sagatavota un izsniegta izziņa par atbilstību personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusam.

Pilnvarotā persona – personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa pieprasītāja/saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta un ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese. Pakalpojuma pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt mājsaimniecības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai.
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa, 33.panta pirmā, trešā, piektā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.” 2., 3., 31, 17.punkts.

Rīgas domes 12.07.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-220-sn “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” 2., 4., 7., 8.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegti dokumenti par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kritērijiem. Sagatavota un izsniegta statusu apliecinoša izziņa.

Pilnvarotā persona – trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasītāja/saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Statusa pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Latvijas Republikas Labklājības ministrija – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments – pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu saņemšanai).

Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (elektroenerģijas maksājuma samazinājums).

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Juridiskās palīdzības administrācija – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma un Kontu reģistrs (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ), Valsts zemes dienesta Kadastra dati (VZD KR), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvā sistēma (VTUA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA – BURVIS), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Uzņēmumu reģistrs (UR), Valsts izglītības informācijas sistēma (VIIS), Dati no pašvaldību reģistriem: Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēma (NINO), Pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites sistēma (BRIDZIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS),

Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde atbalsta grupas pakalpojumam personām, kuras cietušas no vardarbības nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1.apakšpunkts, 88., 90.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Pilngadīgas personas (sievietes vai vīrieši), kuras cietušas vai cieš no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles).

Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Atbalsta grupas pakalpojuma personām, kuras cietušas no vardarbības pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Socializācijas grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 99., 100.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Bērni ar autiskā spektra traucējumiem vecumā no 4-18 gadi un viņu ģimenēm

Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Atbalsta personas pakalpojums ģimenei, kura audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: Ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.

Ģimenes, kurās aug bērni ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktu invaliditāti vai/un atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.

Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde Individualizētā aprūpes pakalpojums ģimenēm, kura audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts, 9.panta otrās daļas a) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 5.1., 7.4.6., 43.2.apakšpunkts.

Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu“ 10.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: Bērni ar funkcionāliem traucējumiem līdz dienai, kad tie sasniedz 20 gadu vecumu
Personas datu kategoriju apraksts Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK)
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas pilsētas pašvaldības resursu vadības sistēma (ACTOERP), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga; Mazā Lubānas iela 8, Rīga; Baldones iela 2, Rīga; Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērns un viņa piesaistes persona (vecāki)
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Piesaistes personas (vecāku) vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas Sociālais dienests.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu pakalpojums jauniešiem vecumā 18-24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Apstrādes mērķis/nolūks Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts Jaunietis no 18 līdz 24 gadu vecumam pēc bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izbeigšanas, kuriem aprūpes pakalpojumu nodrošināja Rīgas valstspilsētas pašvaldība un pakalpojums tika sniegts ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijas.
Personas datu kategoriju apraksts Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs, Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS).
Personas datu atrašanās vieta Pašvaldības sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēma (SOPA), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma (BARIS), Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Diennakts krīzes tālruņa psiholoģisko un informatīvo palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām

Apstrādes mērķis/nolūks Sniegt konsultatīvu psiholoģisko un informatīvo palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100., 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts · Krīzes situācijā nonākušas vai krīzes situācijā esošas personas, t.sk. akūtā un hroniskā krīzes situācijā esošas personas;

· personas, kurām krīzes situācijas risināšanai nepieciešama informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, t.sk. psiholoģiskajiem pakalpojumiem.

· krīzes situācijā nonākušo personu tuvinieki;

· institūcijas;

· plašāka sabiedrība.

Personas datu kategoriju apraksts Dzimums un vecums
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Pakalpojuma sniedzējs (fiziskas/juridiskas personas), ar kuru Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Rīgas domes Labklājības departaments (apkopotās statistikas veidā).

Rīgas Sociālais dienests.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

Zvanu reģistrs (zvana datums, personas dzimums un vecums) – 30 dienas

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Personu identificējošie dati netiek ievākti un glabāti, Krīzes tālruņa apmācīts konsultants saņemot zvanu no anonīma (neidentificēta) krīzes situācijā nonākušā zvanītāja un sniedz tam psiholoģisku un informatīvu atbalstu.

 

Personas datu avots (ja attiecas) Klients – psiholoģiskās un informatīvās palīdzības pieprasītājs
Personas datu atrašanās vieta Krīzes tālruņa pakalpojuma sniedzējs Biedrība “Skalbes”, Tērbatas iela 69, Rīga

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pieraksts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā

Apstrādes mērķis/nolūks Pieraksta veikšana Ukrainas civiliedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanai
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 2.panta trešā1 daļa

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – sociālā pabalsta un sociālo pakalpojumu pieprasītājs un viņa mājsaimniecības locekļi.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs. Pilngadīgu ģimenes locekļu skaits.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas  

Rīgas Sociālais dienests

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

Microsoft Latvia SIA, Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010

 

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) Personas dati – personas kods, pilngadīgu ģimenes locekļu skaits – līdz pakalpojuma saņemšanai (30 dienas pēc pieraksta laika)

Kontaktinformācija (vārds, e-pasts, tālrunis) līdz Microsoft Bookings tehniskā nodrošinājuma iespējām (paredzēts 6 mēneši)

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

Personas datu avots (ja attiecas) Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs
Personas datu atrašanās vieta Microsoft Bookings

 

Reģistra informācija Apraksts:

Zvanu centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem

Apstrādes mērķis/nolūks Zvanu pieņemšana, pirmreizējā konsultēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) punkts.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 7.panta trešā daļa.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – sociālā pabalsta un sociālo pakalpojumu pieprasītājs/saņēmējs.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta tālruņa numurs, Balss ieraksts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

Nav

 

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) Tālruņa numurs – 30 dienas.

 

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Tiek veikta informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšana konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.

Klients – sociālā pabalsta un sociālo pakalpojumu pieprasītājs/saņēmējs ar balss ierakstu tiek informēts par telefonsarunas ierakstīšanu.

 

Personas datu avots (ja attiecas) Klients – sociālā pabalsta un sociālo pakalpojumu pieprasītājs/saņēmējs
Personas datu atrašanās vieta Zvanu centra risinājuma turētājs SIA “Latvijas Mobilais Telefons”

 

 

 

 

 

Reģistra informācija Apraksts:

Pieraksts Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem

Apstrādes mērķis/nolūks Pieraksta veikšana Rīgas iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) un e) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs. Pilngadīgu ģimenes locekļu skaits.

Balss ieraksts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

Nav

 

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) Personas dati – personas kods, pilngadīgu ģimenes locekļu skaits – 30 dienas.

Kontaktinformācija (vārds, e-pasts, tālrunis) atbilstoši Microsoft Bookings tehniskā nodrošinājuma iespējām.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs
Personas datu atrašanās vieta Microsoft Bookings

 

Reģistra informācija Apraksts:

Zvanu centrs

Apstrādes mērķis/nolūks Zvanu pieņemšana, pirmreizējā konsultēšana Rīgas iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai
Apstrādes tiesiskais pamatojums Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) un e) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta pirmās daļas 1.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs.
Personas datu kategoriju apraksts Klienta tālruņa numurs. Balss ieraksts
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

Nav

 

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

Tālruņa numurs – 30 dienas.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Tiek veikta informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšana konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.

Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs ar balss ierakstu tiek informēts par telefonsarunas ierakstīšanu.

Personas datu avots (ja attiecas) Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs.
Personas datu atrašanās vieta Zvanu centra risinājuma turētājs SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Datu apstrāde, kas tiek veikta Dienesta korespondences saņemšanai, glabāšanai, sistematizēšanai, kā arī pieejas korespondencei nodrošināšanai Dienesta darbiniekiem, korespondences nosūtīšanai, arhivēšanai un iznīcināšanai

Apstrādes mērķis/nolūks Dokumentu aprites un uzglabāšanas nodrošināšana
Apstrādes tiesiskais pamatojums Administratīvā procesa likuma 3.pants, Paziņošanas likuma 3.pants, Oficiālās elektroniskās adreses likuma 4., 14.pants, Iesniegumu likuma 2.pants, Arhīvu likuma 4.pants, Informācijas atklātības likuma 2.,10.pants, Dokumentu juridiskā spēka likuma 2.pants, Elektronisko dokumentu likuma 2.panta otrā daļa, 6., 7.pants.

Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” 4., 6.punkts, Ministru kabineta 02.07.2005. noteikumu Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 2., 25.punkts, Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 1., 2., 3.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Korespondences iesniedzēji, juridisko personu pārstāvji, paraksttiesīgās personas, Dienesta korespondences adresāti.
Personas datu kategoriju apraksts Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību), e-adreses konts, informācija par personas sociālo stāvokli. Dienesta darbinieki, kuri apstrādā korespondenci vārds, uzvārds, kontaktinformācija.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Dienesta korespondences adresāti, Valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)  

Atbilstoši lietu nomenklatūrā noteiktajiem termiņiem, saskaņā ar Arhīvu likumu.+

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Datu subjekts, Valsts pārvaldes iestādes
Personas datu atrašanās vieta Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga; “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga; “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga; “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga; “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga; “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga; “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga; “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga; “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga; “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga; “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

Administrācija Baznīcas iela 19/23, Rīga.

 

Reģistra informācija Apraksts:

Personāla atlases nodrošināšana, darba līgumu slēgšana, administrēšana, darbinieka lietas izveide, obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana, darba līgumu izpilde, t.sk. profesionālās kvalifikācijas pilnveides organizēšana, atvaļinājumu piešķiršana, sociālo garantiju piešķiršana, darbinieku novērtēšana, disciplinārlietu izskatīšana, darba laika uzskaite, stāža uzskaite, atlīdzība, amatu un algu sarakstu uzturēšanai, izmaiņu veikšanai valsts amatpersonu sarakstā

Apstrādes mērķis/nolūks Personāla dokumentu aprites un uzglabāšanas nodrošināšana
Apstrādes tiesiskais pamatojums Darba likuma 2., 10., 17., 28., 32., 38., 40.pants, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 3.panta pirmā daļa, Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumu Nr. 690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem” 2., 6.punkts; Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 3., 6., 23., 36., 44., 51., 57., 83., 103.punkts, Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumu Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība” 3.punkts, Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumu Nr. 361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients” 5.punkts, Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumu Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 11.punkts, Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumu Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.punkts, Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumu Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” 3., 4.punkts, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 3.punkts, Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumu Nr. 478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 3., 4.punkts, Rīgas domes 29.06.2022. nolikums Nr. 189 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums” 7., 23.punkts.

Rīgas pilsētas izpilddirektora 18.10.2022. iekšējo noteikumu Nr. RD-22-48-nti “Noteikumi par personāla atlases privātuma politiku” 24.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts Kandidāti uz amatu vakancēm Dienestā. Dienesta darbinieki, fiziskas personas, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata.
Personas datu kategoriju apraksts Kandidātiem: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-adreses konts), informācija par izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, atsauksmju informācija, cita kandidāta CV norādītā informācija. Darbiniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-adreses konts), informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, darba izpildes novērtējumu, piešķirtajiem un saņemtajiem darba devēja labumiem, ģimenes locekļiem (apgādājamiem), veselības stāvokļa atbilstību ieņemamajam amatam, apliecība par valsts valodas prasmi, ja nepieciešams, bankas konta numurs.
Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, darba aizsardzības apmācību organizētāji, Darba inspekcija un citas valsts iestādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, informācija par pilnvarojuma saņēmējiem uzdoto darbību veikšanai.
Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju  

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) · Ja ar personāla atlases konkursā uzvarējušo pretendentu tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pārējo pretendentu personas dati tiek dzēsti pēc četriem mēnešiem, sākot no atteikuma vēstules nosūtīšanas pārējiem pretendentiem;

· Ja personāla atlases konkurss ir izbeigts bez rezultāta, pretendentu personas dati tiek dzēsti pēc trim mēnešiem, sākot no atteikuma vēstules nosūtīšanas dienas visiem pretendentiem;

· Ja pretendents nedod tiesības saglabāt savu datus, kā arī gadījumā, ka pretendents to ir devis, viņš to var jebkurā brīdī atsaukt, tie tiek dzēsti pretendenta norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā pēc viena gada kopš pretendenta personas datu iesniegšanas dienas;

· Ja ir celta prasība tiesā vai uzsākta tiesvedība par personāla atlases procesu, konkrētās personāla atlases pretendentu personas dati tiek uzglabāti tik ilgi un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams pašvaldības leģitīmo interešu aizstāvībai attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu tiesvedības procesā; par šādas uzglabāšanas faktu tiek rakstiski informēti visi konkrētās personāla atlases pretendenti.

Darbiniekiem – 90 gadi vai 75 gadi, ja nav zināms personu dzimšanas datums.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) Datu subjekts, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistrs (PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēma (VID), Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Personāla uzskaites lietojumprogramma KADRI, Izglītības iestāde.
Personas datu atrašanās vieta Personāla uzskaites lietojumprogramma KADRI, Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), Administratīvā nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.