Rīgas Sociālais dienests

Adrese: Baznīcas iela 19/23 (1.stāvs), Rīga, LV-1010,
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus e-pasts: soc@riga.lv

E-adrese:_DEFAULT@90009202794

Informatīvais tālrunis: 67105048 vai 25770080

Rīgas Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem. Dienests ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pakļautības iestāde. Dienests tiek finansēts no Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

Sociālais dienests nodrošina:

  • sociālās palīdzības sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  • Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu;
  • sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanu Rīgā dzīvojošām personām, ģimenēm un personu grupām saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
  • pašvaldības budžeta līdzekļu, kas novirzīti Dienestam sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai, administrēšanu;
  • Dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes novērtēšanu;
  • informācijas pieejamības nodrošināšanu Rīgas iedzīvotājiem par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
  • atkarību profilaksi Rīgas iedzīvotāju vidū savas kompetences ietvaros;
  • Rīgas iedzīvotāju nodarbinātības jautājumu risināšanu, sadarbojoties ar kompetentām valsts un pašvaldību iestādēm.

Rīgas Sociālā dienesta misija – Attīstīt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālās palīdzības saņemšanas iespējas, kas efektīvi spēj reaģēt uz visām sociālā riska grupu vajadzībām, piedāvājot esošos un radot jaunus pakalpojumus, tādējādi nodrošinot sociālo aizsardzību, sociālo iekļaušanos un līdztiesību ikvienam pilsētas iedzīvotājam.

Rīgas Sociālā dienesta vīzija- RSD ir mūsdienīga iestāde, kurā tiek respektēti klienti, nodrošināta augsta saskarsmes kultūra, cienīti likumi un notiek pastāvīga pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Rīgas Sociālā dienesta nolikums (skatīt šeit)

Rīgas Sociālā dienesta struktūrshēma (skatīt šeit)

Pretkorupcijas pasākumi
Par Rīgas Sociālā dienesta darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt Rīgas Sociālā dienesta vadītājas p.i. Rutu Čaiku pa tālruni 67012370 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: https://www.riga.lv/lv/korupcijas-noversana, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv

Latvijas sociālo darbinieku ĒTIKAS kodekss,  atsauce uz kuru ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 45.panta (3) punktā un kas līdz ar to ir saistošs ikdienas profesionālo darbību veikšanā ikvienam sociālajam darbiniekam (skatīt šeit)