Vakances

RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Vispārīgās datru aizsardzības regulas 13.pantā norādītā informācija par personas datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde - Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Adrese: Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019; tālrunis: 67012242; elektroniskā pasta adrese: bjc@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Mērķis personas datu apstrādei: Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus gadus, lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

Ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku.

Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkta, Darba likums.

                                  

                                  

                                  

.......................................................................................................................................................

AKTUĀLĀS VAKANCES

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam vecāko sociālo darbinieku

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
 • prasme pielietot normatīvos dokumentus,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
 • vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu,
 • iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu,
 • kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai,
 • sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām,
 • pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu 1272.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam sociālo audzinātāju

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:

 • pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
 • elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
 • vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās;
 • veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē;
 • sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus;
 • sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • stundas tarifa likme EUR 5.352/ stundā;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • papildus "bonusus" saskaņā ar darba koplīgumu;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sociālā audzinātāja amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr.67037066, tālr. Nr. 67037667, tālr. Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam aprūpētāju

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:

 • prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas;
 • prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku;
 • vidējā profesionālā vai vidējā izglītība ar papildus iegūtu profesionālo kvalifikācijas apliecību (aprūpes jomā);
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
 • prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem.

Galvenie darba pienākumi:

 • kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā;
 • pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību;
 • veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām;
 • palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā;
 • palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās;
 • atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes;
 • atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • stundas tarifa likme EUR 4.638/stundā;
 • mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aprūpētāja amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 67037066, tālr. Nr. 67037667, Nr. 67181945.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam struktūrviernībā "Ziemeļi" atbildīgo lietvedības speciālistu 

Amata mērķis: Nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu    kontroli.

Prasības:

 • vidējā speciālā izglītība,
 • vēlama praktiskā darba pieredze,
 • labas zināšanas lietvedībā,
 • teicamas valsts valodas zināšanas,
 • vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku,
 • augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem,
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem,
 • reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti,
 • sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus,
 • organizēt apmeklētāju pieņemšanu,
 • veikt sanāksmju protokolēšanu,
 • sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sākot no 936.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • piemaksas par papildu darbu,
 • naudas balvu un prēmiju atbilstoši paveiktajam darbam,
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Atbildīgā lietvedības speciālista amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tāltr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam Mobilās brigādes sociālo darbinieku

Amata mērķis: Nodrošināt  kvalitatīvu sociālu un informatīvu atbalstu Rīgas pašvaldības Bērnu un   jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā,
 • prasme praktiski izmantot normatīvos dokumentus,
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • spēja cieņpilni kominicēt ar klientiem, neaizskarot viņu personiskās robežas,
 • spēja klientiem saprotami un cieņpilni sniegt klientiem informāciju par apsekošanu nepieciešamību,
 • prasme paredzēt un novērtēt lēmumu iespējamo ietekmi,
 • prasme bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem skaidrot viņu tiesības un pienākumus sociālo vajadzību nodrošināšanā,
 • prasme analizēt klientu, bērna un jaunieša sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz klientiem,
 • prasme rast kontaktu ar dažādas tautības, reliģijas, rases, seksuālās piederības bērniem un jauniešiem, neietekmējoties no sabiedrības stereotipiem,
 • prasme izmantot informācijas tehnoloģijas procesu izpētē un analīzē, datu apkopošanā un saziņā.

Galvenie darba pienākumi:

 • piedalīties mobilās brigādes rīkotajos reidos, apsekojumos un ārkārtas izsaukumos Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
 • sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra bērniem un jauniešiem, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
 • reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās,
 • veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā pēc Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku rakstiska pieprasījuma,
 • sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
 • sniegt informāciju un sagatavot rakstiskas atbildes par jautājumiem, kuri saistīti ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
 • izmantot Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas un citas datu bāzes, regulāri aktualizēt informāciju un ievadīt sistēmā SOPA,
 • sniegt bērniem un jauniešiem profesionālu un kvalitatīvu psihosociālo atbalstu, sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus sociālā gadījuma vadīšanas procesā, izmantojot dažādas sociālā darba teorijas un metodes.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu 1176.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tāltr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam Mobilās brigādes jaunatnes lietu speciālistu

Amata mērķis: Sniegt preventīvu, psihosociālu, informatīvu un emocionālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem. Darbs ar bērniem un jauniešiem no sociālā riska ģimenēm.

Prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība vēlams sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā, pedagoģijā, psiholoģijā (var arī pēdējā kursā studējošie),
 • prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
 • prasme kontaktēties ar cilvēkiem, spēja atbalstīt un iedrošināt,
 • prasme analizēt bērnu un jauniešu sociālo vidi, novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu iedarbību uz bērniem un jauniešiem,
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt un piedalīties apsekojumos un ārkārtas izbraukumos, sagatavot un sniegt rakstisku sociālās situācijas aprakstu,
 • sniegt sociālu un informatīvu atbalstu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem, ģimenēm, veicot sociālo darbu un apsekojot tos dzīvesvietā,
 • reaģēt uz krīzes un ārkārtas situācijām, piedaloties bērnu un jauniešu, kuri atrodas prombūtnē, meklēšanā,
 • preventīvi iesaistīties darbā ar Rīgas pašvaldības sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem,
 • sadarboties ar citiem darbiniekiem, valsts un pašvaldības iestādēm.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu sākot no 1176.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas,
 • mūsdienīgu darba vidi,
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām,
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu,
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Mobilās brigādes jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu,
 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tāltr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam automobiļa vadītāju 

Amata mērķis: Nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku un materiālo vērtību nogādāšanu noteiktās vietās.

Prasības:

 • vidējā izglītība;
 • B un D kategorijas autovadītāja tiesības, 95 kods;
 • vēlama praktiskā darba pieredze 1-2 gadi;
 • valsts valodas zināšanas;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt struktūrvienības bērnu, darbinieku, materiālo vērtību un pirkumu nogādāšanu noteiktās vietās atbilstoši maršrutam;
 • patstāvīgi plānot maršrutus;
 • palīdzēt iekraušanas - izkraušanas darbos;
 • nepieciešamības gadījumā veikt darba pienākumus ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • stundas tarifa likme EUR 5.441/stundā;
 • mūsdienīgu darba vidi un veselības apdrošināšanas polisi;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu.

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Automobiļa vadītāja amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tāltr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs aicina pievienoties savam kolektīvam struktūrvienībā "Ziemeļi" sētnieku

Amata mērķis:  Nodrošināt iestādes teritorijas tīrību un kārtību. 

Prasības:

 • vēlama vidējā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra un pieguļošās teritorijas, gājēju celiņu, zālāju uzkopšanu, krūmu kopšanu, ziemā gājēju celiņu un ietves attīrīšanu no sniega, celiņu kaisīšanu slidenā laikā.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • papildus “bonusus” saskaņā ar darba koplīgumu;
 • darba alga 600.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem lūdzam līdz 06.12.2022. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sētnieka amata pretendentu konkursam”:

 • motivētu pieteikumu;
 • profesionālo aprakstu (CV);
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, vadītāja apliecības kopija;
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. Nr. 29449112, tālr. Nr. 67037667, tāltr. Nr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. 

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs). Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese riga@riga.lv.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.