Personas datu apstrāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā

 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs informē, ka 25.05.2018. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs), adrese Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019, tālrunis 67012242, elektroniskā pasta adrese: bjc@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Lai sniegtu pakalpojumu nepieciešama sekojošu personas datu apstrāde – bērnu un vecāku (aizbildņa, audžuģimenes) un citu bērnam tuvu radinieku identifikācijas dati, kontaktinformācija, informācija par bērna veselības stāvokli, sociālās situācijas ģimenē raksturojums, informācija, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz bāriņtiesas, sociālais dienests, tiesībaizsardzības vai citas iestādes.

Tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citi normatīvie akti, kas regulē sniedzamā pakalpojuma nodrošināšanas kārtību.

Personas datu saņēmēji:

  • pārziņa darbinieki, tiesībsargājošās vai kontrolējošās iestādes;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības - Rīgas domes Finanšu departaments (finanšu līdzekļu pārskaitīšanai), Rīgas domes Labklājības departaments (uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai), bāriņtiesas, Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija (bērnu tiesību aizsardzības nolūkā), Latvijas Republikas Prokuratūra, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (dzīvokļu jautājumu risināšanai), zvērināts notārs (mantojuma lietu kārtošana), zvērināts tiesu izpildītājs;
  • veselības un mācību speciālistu pakalpojumu sniedzēji (pakalpojuma nodrošināšanai, atbilstoši bērnam izsniegtajam nosūtījumam);
  • brīvprātīgie darbinieki, viesģimenes, viesprogrammu koordinatori;
  • personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 gadus (izņemot datus, kas ietverti bērnu reģistrācijas žurnālā, kas tiks glabāts 75 gadus) pēc sociālā pakalpojuma izbeigšanas vai saistību pilnīgas izpildes.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).