Personas datu apstrāde Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā

 

Apstrādājot personas datus Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs), adrese Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019, tālrunis 67012242, elektroniskā pasta adrese: bjc@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Lai sniegtu pakalpojumu nepieciešama sekojošu personas datu apstrāde – bērnu un vecāku (aizbildņa, audžuģimenes) un citu bērnam tuvu radinieku identifikācijas dati, kontaktinformācija, informācija par bērna veselības stāvokli, sociālās situācijas ģimenē raksturojums, informācija, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz bāriņtiesas, sociālais dienests, tiesībaizsardzības vai citas iestādes.

Fiziskas personas dati Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos:

 1. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 2. īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem un jauniešiem;
 3. krīzes intervences pakalpojums un sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, grūtniecēm;
 4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums ar izmitināšanu jauniešiem vecumā no 18 - 24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 5. preventīvais un psihosociālais darbs ar bērniem un jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas līdz 24 gadu vecumam;
 6. īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ģimenēm ar bērniem un grūtniecēm;
 7. ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksas nodrošināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei ir pārzinim normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, t.i., Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta c) un e) apakšpunkti un 9. panta 2.punkta b), c), f) un h) apakšpunkti, Pašvaldību likums, Bāriņtiesu likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, likums “Par sociālo drošību”, Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumi Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” un citi normatīvie akti, kas regulē sniedzamā pakalpojuma nodrošināšanas kārtību.

Personas datu saņēmēji:

 • pārziņa darbinieki, Valsts tiesībsargājošās vai kontrolējošās iestādes;
 • Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienības - Rīgas domes Finanšu departaments (finanšu līdzekļu pārskaitīšanai), Rīgas domes Labklājības departaments (uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai) un tai pakļautībā esošās iestādes, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, SIA “Rīgas satiksme”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”;
 • Labklājības ministrija, Tiesībsargs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Valsts kontrole, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS)), bāriņtiesas, Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija (bērnu tiesību aizsardzības nolūkā), Latvijas Republikas Prokuratūra, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (dzīvokļu jautājumu risināšanai), zvērināts notārs (mantojuma lietu kārtošana), zvērināts tiesu izpildītājs;
 • veselības un mācību speciālisti pakalpojumu sniedzēji (pakalpojuma nodrošināšanai, atbilstoši bērnam izsniegtajam nosūtījumam), ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām;
 • brīvprātīgie darbinieki, viesģimenes, viesprogrammu koordinatori.

Personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 gadus (izņemot datus, kas ietverti bērnu reģistrācijas žurnālā, kas tiks glabāts 75 gadus) pēc sociālā pakalpojuma izbeigšanas vai saistību pilnīgas izpildes.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (Elijas ielā 17, Rīgā, tālr.nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).