Informācija trauksmes cēlējiem

2019.gada 1.maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk - likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. 

Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes cēlēji ziņo par pārkāpumiem, kuri ir saistīti ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu; 
 • izvairīšanos no nodokļu samaksas;
 • korupciju, krāpšanu, valsts finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu, ētikas pārkāpumiem;
 • publisko iepirkumu, finanšu un kapitāla tirgus, konkurences pārkāpumiem;
 • sabiedrības veselības un pārtikas drošības, vides, būvniecības, darba drošības pārkāpumiem;
 • sabiedriskās kārtības un cilvēktiesību pārkāpumiem.

 Trauksmes cēlēju kontaktpersonas RPBJC:

 • Sanita Silarāja-Liepiņa Administratīvās nodaļas Lietvedības sektora vadītāja, tālrunis 67012242, mobilais tālrunis 29426597;
 • Evita Ozoliņa Administratīvās nodaļas kvalitātes vadības/projektu speciāliste, tālrunis 67037429.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana:

papīra formā:

 • nosūtot pa pastu uz adresi Lubānas iela 17A, Rīga, LV-1019;
 • iesniedzot klātienē Lubānas ielā 17A, Rīgā, LV-1019;

elektroniski:

 • portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
 • uz e-pastu bjc@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

mutvārdos:

 • ierodoties klātienē Lubānas ielā 17A, Rīgā, LV-1019.

Iesniegumā jābūt norādei, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Ziņojumi, kas tiks iesniegti elektroniski bez drošā elektroniskā paraksta vai neizmantojot portālā www.latvija.lv pieejamos autentifikācijas līdzekļus, tiks izskatīti, nodrošinot personas, kuras vārdā ziņojums iesniegts, identitātes aizsardzību, taču trauksmes cēlēja statuss iesniedzējam piešķirts netiks.

RPBJC aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru var lejuplādēt šeit.