Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Aicinām pieteikties darbā par asistentu!
Pieteikuma anketa

Izlasi svarīgo informāciju par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā! SPIED ŠEIT.

RSD Asistentu pakalpojuma administrēšanas nodaļa informē, ka ārkārtas situācija valstī noteikta līdz 09.06.2020.

Pārskatos par asistenta pakalpojuma sniegšanu jūnijā:
•līdz 09.jūnijam
klientam nedēļas ietvaros piešķirtās stundas var izmantot un atskaitēs norādīt pie 7.aktivitātes brīvajam laikam, ja tās nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim;
•sākot ar 10.jūniju
atskaitēs jānorāda tikai tās aktivitātes, kuras izmantotas atbilstoši piešķirtajam mērķim, pievienojot apliecinājumus, saskaņā ar līgumu.

Asistenta pārskatus, kā arī iesniegumus par pakalpojuma piešķiršanu joprojām aicinām iesniegt attālināti:
•ievietojot tos  dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras  Rīgas Sociālā dienesta Asistentu nodaļas;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.  Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis.  Iesniedzot  Asistenta pārskatu, to pievieno kā atsevišķu failu.

Pēc ārkārtas situācijas beigām NETIKS PIEŅEMTI fotografēti, skenēti dokumenti (tai skaitā atskaites), kas sūtīti uz dienesta vai darbinieku e pastu.
Atgādinām
, ka Rīgas Sociālais dienests no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā.
No 10. jūnija Rīgas Sociālais dienests (RSD) atsāks klientu pieņemšanu klātienē, bet tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni, zvanot uz sev tuvāko RSD teritoriālo centru
•Vidrižu iela 1a – 67037899, 67105527, 67105422
•Baldones iela 2 – 67012356, 67037065, 67105674
•Mazā Lubānas iela 8 – 67037968, 67012660, 67105162

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks RSD no 10. jūnija: pirmdienās no plkst. 9.00-17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00, piektdienās no plkst. 9.00- 12.00.
Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, un lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei).
Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības - sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana.
Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

....................................................................................................................................................................

Aicinām pievērst uzmanību algas nodokļa grāmatiņai, par kuras iesniegšanu vai neiesniegšanu galvenajai ienākuma gūšanas vietai ir atbildīgs pats asistents, plašāku informācija - skatīt šeit.

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

UZMANĪBU!

Ar 2019. gada 1. septembri stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”. Šie grozījumi paredz nodrošināt asistenta pakalpojumu visām augstskolās un koledžās studējošām personām ar I un II invaliditātes grupu, kuras funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa un kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Valsts apmaksāto asistenta pakalpojumu nodrošinās studējošās personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests.
Minēto asistenta pakalpojumu piešķirs atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu, (arī neklātienē studējošiem gan sesijas laikā, gan visa mācību gada laikā,  kad augstākās izglītības iestādē tiek organizētas kontaktstundas), tikai mācību gada laikā, bet ne vairāk par 40 stundām nedēļā.
Šobrīd šādu asistenta pakalpojumu pašvaldībā augstākās izglītības iegūšanai var saņemt personas ar I invaliditātes grupu, kurām ir redzes funkcionālie traucējumi.  Pārējiem studējošajiem ar invaliditāti asistenta pakalpojums pašvaldībā tiek piešķirts tikai pavadīšanai no mājokļa uz augstākās izglītības iestādi un atpakaļ.
Vēršam uzmanību, ka grozījumi nemainīs cilvēkiem ar invaliditāti pieejamo asistenta pakalpojuma pašvaldībā kopējo apjomu nedēļā, kas ir līdz 40 h nedēļā.
Ar grozījumiem tiek pieņemtas arī citas svarīgas izmaiņas, proti, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegtais atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību sociālajā dienestā būs papildus jāiesniedz tikai gadījumos, ja šī informācija nebūs pieejama pašvaldību informācijas sistēmā.
Ar grozījumiem arī noteikts pienākums asistenta pakalpojuma pieprasītājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, asistentam un asistenta pakalpojuma sniedzējam, atmaksāt sociālajam dienestam asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izlietotos finanšu līdzekļus, ja tiek konstatēts, ka attiecīgā persona sniegusi nepatiesu informāciju par izmantotā asistenta pakalpojuma apjomu.

.......................................................................................................................................................

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.
Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
• rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:
• personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
• likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
• pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
• informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
• vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• VDEĀVK atzinumu, ja šī informācija nav pieejama pašvaldību informācijas sistēmā: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
• institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
• darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
• izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
• dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un Pakalpojuma apjomu (stundu skaitu nedēļā) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Rīgas Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai:

N.p.k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1.

Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

2.

Iegūst izglītību pamata, vidējās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursus

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

3.

Iegūst augstāko izglītību

Ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā)

4.

Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

5.

Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

6.

Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

7.

Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu)

Ne vairāk par 2 stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs

RSD aicina asistenta pakalpojuma saņēmējus un sniedzējus būt saprotošiem un ņemt vērā prasību, ka sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt asistenta pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu. RSD aicina asistenta pakalpojuma sniedzējus sniegto asistenta pakalpojumu apliecināt ar pierādošiem dokumentiem/apliecinājumiem, piemēram, rēķini, kvītis, čeki, izziņas, speciālistu spiedogi un/vai paraksti „Pārskatā par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu”, iesniegumu kopijas par vēršanos kādā no institūcijām un citus apliecinājumus saskaņojot ar RSD.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu Rīgā, cilvēkam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros pēc dzīves vietas:
Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2, 411. kab., tālr. 67012356

Latgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties LATGALES RAJONA NODAĻĀ:
Mazā Lubānas iela 8, 1 kab., tālr. 67037968

Vidzemes priekšpilsētas, Centra rajona un Ziemeļu rajona iedzīvotāji var vērsties ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Vidzeme"
Vidrižu ielā 1A, 106. kab., tālr. 67037899

PIEŅEMŠANAS LAIKI:
Pirmdiena: 13.00 - 18.00
Otrdiena: 9.00 - 16.30
Trešdiena: 13.00 - 16.30
Ceturtdiena: 9.00 - 16.30
Piektdiena: Pēc iepriekšējā pieraksta

Asistentam tiek noteikta samaksa par Pakalpojuma saņēmējam sniegtā Pakalpojuma stundu skaitu, uzņēmuma līguma gadījumā samaksu aprēķinot atbilstoši Pakalpojuma stundu skaitam, valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai normāla darba laika ietvaros (5 darba dienas un 40 stundas nedēļā) un aprēķinātajai stundas tarifa likmei Pakalpojuma sniegšanas mēnesī (analogi aprēķinam, kāds noteikts minimālās darba algas noteikšanai darba tiesisko attiecību ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktajam) Paraugs, kā aprēķināma attiecīgā mēneša minimālā stundas tarifa likme Pakalpojuma apmaksai (kā pie nepilna darba laika), pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā, spied šeit

Noderīga informācija:

  • Ministru kabineta noteikumi Nr. 942 par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums (skatīt šeit)
  • Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālā dienesta asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets „Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti” (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets krievu valodā „Услуга ассистента в самоуправлении города Риги для людей с инвалидностью” (skatīt šeit)
  • Labklājības ministrijas mājas lapā pieejams informatīvs materiāls par Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (skatīt šeit)
  • Asistenta pakalpojuma līguma projekts (skatīt šeit)
  • Kādos gadījumos aptiekas apmeklējums var tikt uzskatīts par ārstniecības pakalpojumu? (skatīt šeit)