Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Aicinām pieteikties darbā par asistentu!
Pieteikuma anketa

No 15.11.2021. Asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem obligāti jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. (MK noteikumu Nr.662 72.2.apakšpunkts).

Personas bez attiecīgā sertifikāta pakalpojumu sniegt vairs nevarēs un Rīgas Sociālais dienests attiecīgi nevarēs veikt samaksu.

Aicinām kopā ar novembra pārskatu līdz 10.12.2021. iesniegt RSD asistenta pašapliecinājumu par sadarbspējīga sertifikāta esamību. Pārslimošanas sertifikāta gadījumā jānorāda sertifikāta derīguma termiņš.

Vienlaikus RSD informē, ka RSD ir tiesības pārbaudīt un fiksēt sertifikāta esamību, uzaicinot pakalpojuma sniedzēju ierasties klātienē sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanai.
           
RSD jau iepriekš pateicas visiem  asistenta un pavadoņa pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un droši ar atbildību var pildīt pakalpojumus!

* Vakcinēšanās nepieciešamību un nosacījumus sociālo pakalpojumu jomā nosaka Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr.662)  3.5.apakšsadaļa un noslēguma jautājumi.
* Noteikumu Nr.662 72.2.apakšpunkts, kas stājas spēkā  2021.gada 15.novembrī nosaka, ka pakalpojumu klātienē var sniegt, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Pakalpojumu sniedz personas, kuras var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (turpmāk – sertifikāts).

PAŠAPLIECINĀJUMA VEIDLAPA

..........................................................................................................................................

2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauna asistenta pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas kārtība. Aicinām iepazīties ar Labklājības ministrijas izstrādātajām infografikām un Rīgas Sociālā dienesta izstrādātajām iesnieguma veidlapām. Papildus informācija sekos.

Infografika par asistenta pakalpojuma pieprasīšanu un piešķiršanu pārejas periodā

Infografika par pilnveidotā asistenta pakalpojuma piešķiršanas soļiem pilngadīgajiem

Infografika par pilnveidotā asistenta pakalpojumu bērniem

Infografika par asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti no 1. jūlija

Iesnieguma veidlapa, ja pakalpojumu pieprasa pilngadīga personai

Iesnieguma veidlapa, ja pakalpojumu pieprasa nepilngadīgai personai

.......................................................................................................................................................

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta/pavadoņa pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti administrēšanas kārtību, sākot ar 01.07.2021., nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (pakalpojuma apraksts)

Valsts finansētā asistenta/pavadoņa pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir sniegt atbalstu personām ar I vai II invaliditātes grupu un ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumu, kā arī personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi, —nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, brīvprātīgā darba veikšanas vietu, uz regulārām ārstnieciskām procedūrām – hemodialīzi, ķīmijterapiju, pie ārsta,  uz dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem.
Asistents/Pavadonis var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.

Personām ar invaliditāti no 5-18 gadiem ir tiesības saņemt :
• Asistenta pakalpojumu , ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – konstantu pakalpojuma apjomu 80 stundas mēnesī;
• Pavadoņa pakalpojumu , ja ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par pavadoņa nepieciešamību – konstantu pakalpojuma apjomu 60 stundas mēnesī.

Pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
• rakstisku iesniegumu par Pakalpojuma piešķiršanu;
• uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.

Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:
• personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
• likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
• pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
• informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
• informāciju par to, vai persona saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai;
• vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
• likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
• darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā algotu darbu);
• saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību;
• Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar paraolimpisko sportu, ja persona piedalās nacionālajās vai starptautiskajās paraolimpiskajās sacensībās;
• brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu;
•kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
•biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
• izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;
• dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;
•ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes vai ķīmijterapijas procedūras, ja šo noteikumu 15.1.3. un 15.1.4. apakšpunktā minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā.

Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pašvaldības sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Rīgas Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu/pavadoni un personu ar invaliditāti. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai pilngadīgām personām ar invaliditāti, saskaņā ar 1. pielikumu
Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumiem Nr. 316:
*  lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar paraolimpisko sportu (80 stundas mēnesī)
*  lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 stundas mēnesī)
*  lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas procedūras (hemodialīze, ķīmijterapija) (40 stundas mēnesī)
*  lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 stundas mēnesī)
# Vairākiem mērķiem paredzētais stundu skaits nesummējas, tiek piemērots mērķis ar lielāko stundu skaitu;
# Pakalpojuma apjoms tiek noteikts atbilstoši pakalpojuma nepieciešamības intensitātei;
# Ja persona ar 1.grupas redzes invaliditāti saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto VSAA pabalstu par asistenta izmantošanu, tad noteikto asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 stundām mēnesī.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu Rīgā, cilvēkam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros pēc dzīves vietas:

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2, 411. kab., tālr. 67012356; 67105258

Latgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties LATGALES RAJONA NODAĻĀ:
Mazā Lubānas iela 8, 1 kab., tālr. 67037968; 67012660

Vidzemes priekšpilsētas, Centra rajona un Ziemeļu rajona iedzīvotāji var vērsties ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Vidzeme"
Vidrižu ielā 1A, 106. kab., tālr. 67037899; 67105527; 67181780

PIEŅEMŠANAS LAIKI: Pēc iepriekšējā pieraksta

Pirmdiena: 13.00 – 18.00

Otrdiena: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Trešdiena: 13.00 – 16.30

Ceturtdiena: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30

Piektdiena: Pēc iepriekšējā pieraksta

PIEŅEMŠANA:
Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības noteikumus, klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izvērtējot klātienes tikšanās nepieciešamību, tāpēc aicinām sazināties telefoniski ar tuvāko RSD teritoriālo centru.

Asistents reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, kā arī līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu. Ja asistenta pakalpojums piešķirts pilngadīgai personai, tad apliecinājumā norāda pakalpojuma sniegšanas dienā nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās asistenta pakalpojums ticis izmantots.

Asistentam tiek noteikta samaksa par Pakalpojuma saņēmējam sniegtā Pakalpojuma stundu skaitu, uzņēmuma līguma gadījumā samaksu aprēķinot atbilstoši Pakalpojuma stundu skaitam, un valsts nodrošinātajam finansējuma apmēram par vienu asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanas stundu 4,50 euro apmērā, iekļaujot visus nodokļus (arī darba devēja nodokļus), kas saistīti ar asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu.

Sociālais dienests slēdz divu veidu Uzņēmumu līgumus, atkarībā no asistenta nodarbinātības statusa :
1.Ja asistents  nav saimnieciskās darbības veicējs -  līgums tiek reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā un tiek veikta nodokļu nomaksa - no asistenta atalgojumam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) un ieturēts iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Attiecīgi cilvēkam, kas pilda asistenta pienākumu, pašam nodokļu maksājumi nav jākārto.
2.Ja asistents ir reģistrējies VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tad nodokļi no asistenta atlīdzības netiek ieturēti –asistents pats ir atbildīgs gan par iedzīvotāju ienākuma nodokļa, gan valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksu likumdošanā paredzētajos termiņos.

Aicinām pievērst uzmanību algas nodokļa grāmatiņai, par kuras iesniegšanu vai neiesniegšanu galvenajai ienākuma gūšanas vietai ir atbildīgs pats asistents.

Ja asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma sniegšanas laikā pakalpojuma pieprasītājam vai pakalpojuma sniedzējam rodas izdevumi par transportu, sociālais dienests tos kompensē personai, kurai tie radušies, ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumu Nr. 316  33.punktā minētos nosacījumus. Dienests var lemt par transporta izdevumu apmaksu asistenta pakalpojuma ietvaros, ja pakalpojums tiek sniegts, lai tā saņēmējs nokļūtu algota darba vietā, saimnieciskās darbības veikšanas vietā, brīvprātīgā darba veikšanas vietā, izglītības iestādē, dienas aprūpes centrā, specializētajā darbnīcā vai uz regulārām ārsta nozīmētām medicīniskām procedūrām (hemodialīze, ķīmijterapija) un nesaņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai.

Informācija par pakalpojuma piešķiršanas, nodrošināšanas un  administrēšanas un finansēšanas kārtību pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā.

............................................................................................................................................

Personas, kurām lēmums par asistenta pakalpojuma piešķiršanu ir pieņemts līdz 30.06.2021., ir tiesīgas saņemt asistenta pakalpojumu saskaņā ar iepriekšējiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 līdz noslēgtā Uzņēmuma līguma perioda beigām.

Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu, atskaites par asistenta pakalpojumu IR jāiesniedz savlaicīgi (līdz katra mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi) un saskaņā ar līguma nosacījumiem!
• Ja pakalpojumu izmanto atbilstoši piešķirtajiem mērķiem, tad atskaitei jāpievieno aktivitātes apliecinoši dokumenti ( rēķini, kvītis, čeki, izziņas, speciālistu spiedogi un paraksti).
• Ja epidemioloģiskās drošības ierobežojošo pasākumu dēļ pakalpojumu nav iespējams izmantot lēmumā noteiktajām aktivitātēm, tad attiecīgajam pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu var izmantot pie 7.aktivitātes brīvajam laikam, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu, kā arī nepārsniedzot lēmumā piešķirto stundu skaitu nedēļā.

Transporta izdevumi netiek apmaksāti, ja pakalpojums izmantots pie brīvā laika aktivitātes.

Asistentu pārskatus joprojām aicinām iesniegt attālināti:

• ievietojot tos dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras Rīgas Sociālā dienesta Asistentu nodaļas;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis. Iesniedzot Asistenta pārskatu, to pievieno kā atsevišķu failu.
Atgādinām, ka veicot asistenta pienākumus un saņemot atlīdzību par asistenta pakalpojumu veikšanu, Jums nebūs iespēja saņemt darbnespējas, kā arī bezdarbnieka pabalstu.
Atgādinām, ka Rīgas Sociālais dienests no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Atskaites, kas sūtītas uz dienesta vai darbinieka e-pastu, netiks pieņemtas.

Jau iepriekš paldies par sapratni!

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti, kas piešķirts pamatojoties uz 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” (pakalpojuma apraksts)

.......................................................................................................................................................

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjomam, saskaņā ar  MK noteikumiem Nr.942

N.p.k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1.

Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

2.

Iegūst izglītību pamata, vidējās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursus

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

3.

Iegūst augstāko izglītību

Ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā)

4.

Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

5.

Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

6.

Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

7.

Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu)

Ne vairāk par 2 stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs

Līgumiem , kuri noslēgti saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 942,  noslēgtā līguma ietvaros asistentam tiek noteikta samaksa par Pakalpojuma saņēmējam faktiski sniegtā Pakalpojuma stundu skaitu, samaksu aprēķinot atbilstoši vienas pakalpojuma sniegšanas stundas izcenojumam šo noteikumu 4. pielikumā noteiktajā apmērā.

Noderīga informācija: