Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalstam izglītības ieguves atbalstam!

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
* pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
* izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs EUR 50.00 eiro.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
* jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
* jāiesniedz rakstisks iesniegums;
* jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Aicinām iesniegumu iesniegt attālināti, ja spēkā ir iztikas līdzekļu deklarācija:
* iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
* parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
* izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.  

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00-17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00, piektdienās no plkst. 9.00- 12.00.

Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei). Tāpat obligāta prasība šobrīd ir uz pieņemšanu ierasties sejas aizsegā. Darbs RSD notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P,O,T,C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00). Pēc darba laika darbojas automātiskais atbildētājs.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapas sadaļās.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja” uzsāks darbu jaunās telpās Mežrozīšu ielā 43

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja” (turpmāk - RSD TC) pārtrauks darbu Dolomīta ielas 1 telpās un 18. jūnijā uzsāks darbu tikko atklātajā ēku kompleksā Mežrozīšu ielā 43.

Teritoriālajā centrā ir nodrošinātas 20 darba vietas, kuras ir iekārtotas, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus. Telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Centrā strādā sociālie darbinieki, sociālā darba speciālisti ģimenēm ar bērniem, sociālā darba organizatori, sociālo pakalpojumu nodaļas darbinieki, kā arī informators. RSD TC “Bolderāja” aicina vērsties Daugavgrīvas, Bolderājas u.c. tuvāko apkaimju iedzīvotājus, kuriem nepieciešamas konsultācijas, atbalsts un palīdzība sociālās situācijas risināšanā, tai skaitā jautājumos par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Atgādinām, ka klienti tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni. RSD TC “Bolderāja” informatora tālrunis pierakstam un uzziņām: 67037559. Klienti telpās tiek ielaisti tikai pieraksta kārtībā, tāpat obligāta prasība šobrīd ir uz pieņemšanu ierasties sejas aizsegā (maska, lakats, šalle).

Dokumentus joprojām var iesniegt arī attālināti, ja konkrētā pabalsta piešķiršanai nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus, tad tos kopā ar iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un personas pašrocīgi parakstīts, var atstāt dokumentu kastē, kas atrodas pie teritoriālā centra. RSD TC “Bolderāja” ik dienu dokumentu kastē tiek atstāti 30 iesniegumi, šī jaunā kārtība tika ievesta ārkārtējās situācijas laikā, un klienti to atzinuši par ļoti labu risinājumu, jo dokumentu kaste ir pieejama 24/7.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Tāpat iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt soc@riga.lv vai izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm, dienas centru, informatoru tālruņiem un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

.......................................................................................................................................................

IZMAIŅAS klientu pieņemšanā Rīgas Sociālajā dienestā no 10. jūnija

Apmeklētāji no 10. jūnija tiks pieņemti klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni!

Lai pieteiktos uz vizīti, jāzvana uz sava rajona teritoriālo centru. Kontaktinformāciju meklē šeit: https://ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html. Ja nav saprotams, kuram teritoriālajam centram zvanīt, to var noskaidrot zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Apmeklētāju ievērībai:
- Lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta.
- Līdzi obligāti jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai personas apliecībai (eID kartei).
- Klienti telpās tiks ielaisti pieraksta kārtībā.
- Klientiem uz pieņemšanu jāierodas sejas maskās.
- Klientiem jau mājās jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti iesniegšanai dienestā. 

Joprojām konsultācijas var saņemt attālināti. Arī dokumentus joprojām var iesniegt attālināti. Ja konkrētā pabalsta piešķiršanai nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus, tad tos kopā ar iesniegumu var atstāt dokumentu kastē, kas atrodas pie katra no 11 teritoriālajiem centriem. Tāpat arī iesniegumus un dokumentus var iesniegt, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” un pasta pakalpojumus.

Atgādinām, ka rīdziniekiem, kuriem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un tā termiņš beidzas šī gada aprīlī, maijā vai jūnijā, statuss automātiski tiks pagarināts līdz 31. jūlijam. Šiem klientiem pagaidām Rīgas Sociālajā dienestā klātienē NAV jāierodas.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta no 10. jūnija ir pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt dienestu klātienē! Jau iepriekš paldies par sapratni!

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests iesaistījies ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotos pilotprojektos

Rīgas sociālais dienests no 02.09.2019. ir iesaistījies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotos pilotprojektos:

  •    par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem;
  •    par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Plašāka informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/text/3137