Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pakalpojuma apraksts)

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas (pakalpojuma apraksts)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu (Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Personām bez noteiktas dzīvesvietas pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu papildus saistošo noteiktumu 23. punktā noteiktajam ir tiesības saņemt arī gadījumos, ja personai nepieciešamais pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma apjoms atbilst 18–35 aprūpes stundām nedēļā un ja sešu mēnešu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas personai nav iespējams nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests). SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumos Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.
2. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu institūcijā, kura nav Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija vai ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt 430 EUR.

 

Rīgas pilsētas pašvaldības pakļautības un saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju saraksts, Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un minētā pakalpojuma cenas šajās institūcijās 2021.gadā.

 

Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis

Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvātais vietu skaits iestādē

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR

1.

Rīgas sociālās aprūpes centrs

„Mežciems” Malienas ielā 3, Rīgā.

Direktore Solvita Rudoviča,

Tālr.67181953

https://www.mezciems.lv/

263

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 „Par Rīgas domes

Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

 

26.11

2.

Rīgas sociālās aprūpes centrs

„Gaiļezers” Hipokrāta ielā 6, Rīgā.

Direktors Aldis Virbulis,

Tālr. 67012236

 

376

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 „Par Rīgas domes

Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

 

26.46

3.

Rīgas sociālās aprūpes centrs

„Stella Maris” Birzes ielā 54, Rīgā.

Direktore Ilze Andersone,

Tālr.67012592

http://www.sacstellamaris.lv/

116

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 „Par Rīgas domes

Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”

 

27.91

4.

SIA „Pansionāts Dzimtene”,

E.Dārziņa ielā 24, Jūrmalā.

Direktore Ināra Karpoviča,

Tālr.67765004, 67765039

līdz 106

 


 

25.21

5.

Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Rauda”, Smārdes pagastā, Engures novadā.

Direktore Dace Randoha

Tālr.291425164, 63124038

https://raudaspansionats.lv/

līdz 52

 

25.00

6.

Biedrības “Sociālās aprūpes centrs Allaži”, Stīveros, Allažu

pagastā, Siguldas novadā

Vadītāja Lāsma Rengarte,

Tālr.26558079

http://www.allazisac.com/

līdz 22

 

25.21

7.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs

„Stūrīši”,   „Stūrīši”, Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Direktore Anita Boitmane,

Tālr.63237735

https://www.redcross.lv/par-mums/socialie-centri/

līdz 87

 

21.95

8.

Nodibinājuma “Fonds “Cilvēks Cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs “Pāvilosta”, Cīruļu ielā 6, Pāvilostā,

Pāvilosta novadā

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede,

  Tālr. 29471037, 29424280

https://www.pansionats.com/

līdz 39

 

24.00

9.

Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs „Pārdaugava”, Garozes ielā 15, Rīgā.

Direktore Ilze Ragozina,

Tālr.67605131

https://samariesi.lv/lv/socialas-aprupes-centrs-pardaugava

līdz 51

25.21

10.

Talsu novada pašvaldības pansionāts  „Lauciene”, Laucienes pagastā, Talsu novadā.

 Direktors Ilgonis Leišavnieks,

Tālr.29476436

http://www.lauciene.lv/pansionats/

Līdz 26

23.00

no 01.03.2021.

11.

Tērvetes Sociālās aprūpes „Tērvete”,

“Mežmalieši”, Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā.

Direktore Signe  Vintere,

Tālr.29455169

http://www.sactervete.lv/

līdz 33

23.00

12.

 

Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža”

Direktore Solvita Geduša, Tālr.65237864, 22000873

https://www.krustpils.lv/sabiedriba/pansionats-jaunamuiza

līdz 20

20.00

13.

Biedrība “Labāka rītdiena”

Direktore Evija Jēkabsone,

Tālr. 26100999

https://www.labakaritdiena.lv/

līdz 6

25.00

 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās  2021.gadā vispārējā tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 400 euro mēnesī

 

Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e-pasts, tālruņa numurs

1.

SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija”, Jaunpils iela 20, Rīga, LV – 1002

https://seniorbaltic.lv/lv/musu-majas/dzintara-melodija/

Aprūpes atkarības līmenis

GIR 5-6

GIR 3-4

GIR 1-2

Divvietīgā istabā

31.90 EUR

36.70 EUR

43.00 EUR

Vienvietīgā istabā

40.50 EUR

46.70 EUR

55.80 EUR

Direktors Matīss Pudāns, dzintaramelodija@seniorbaltic.lv, tālr.67791634

2.

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” sociālās aprūpes centrs „Pārdaugava”, Garozes iela 15, Rīga un sociālās aprūpes centrs „Vēji”, Fabrikas iela 2,Ventspils.

https://samariesi.lv/lv/kontakti/socialas-aprupes-centri

 

25,34 no 01.01.2021.

Sociālās aprūpes centrs “Pārdaugava”

Direktore Ilze Ragozina,  ilze.ragozina@samariesi.lv,

tālr.67605131

 

Sociālās aprūpes centra “Vēji” Vadītājs Andis Sukurs

andis.sukurs@samariesi.lv

tālr.63661016

 

3.

 

Vispārēja tipa pansionāts „Madliena” Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads.

http://www.pansionats.lv/

 

23,00 no 01.05.2021.

Direktore Inese Rudzgaile, pansionats@ogresnovads.lv, tālr.65020920

4.

 

Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Rauda” Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads.

https://raudaspansionats.lv/

25,00 no 01.01.2021.

Direktore Dace Randoha, info@sacrauda.lv,

 tālr.29125164, 63124038

5.

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas””, ”Ziedugravas” Skrīveru novads.

https://sacziedugravas.lv/

22,30

Direktore Diāna Bebre Kondrāte 

diana.bebre@skriveri.lv, sacziedugravas@skriveri.lv

tālr. 26421535, 29490336

6.

Sociālās aprūpes centrs ”Tērvete”, „Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads.

http://www.sactervete.lv/

23,00

Direktore Signe Vintere, sactervete@sactervete.lv, signe.vintere@sactervete.lv

tālr.29455169

7.

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi” Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads.

http://www.pansionatsbalvi.lv/

15,49

Direktore Jana Komane, pansionatsbalvi@balvi.lv, tālr.64507200, 26586237

8.

Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs „Pāvilosta” Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads un sociālās aprūpes centrs “Saulgoži”, Jūrkalne, Ventspils novads.

https://www.pansionats.com/sakums

24,00 no 01.01.2021.

 

Valdes priekšsēdētāja

Maira Briede, maira.briede@hotmail.com,

tālr. 29471037, 29424280

9.

Sociālās aprūpes centrs „Trapene” “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads.

http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/socialais-aprupes-centrs-trapene/

19,92 no 01.02.2021.

 

Sociālā darbiniece Inese Krievupe

Lietvede Anna Žagare

aprupescentrstrapene@inbox.lv,

sac.trapene@ape.lv

tālr. 64321375, 64321377, 64321376

10.

Ozolnieku novada sociālās aprūpes centrs ”Zemgale”, Skolas iela 9, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, Ozolnieki.

https://saczemgale.lv/

25,00 (vienvietīgā istabā)

23,00 (divvietīgā vai četrvietīgā istabā)

Direktors Alvars Šteinbergs diana.valtere@ozolnieki.lv,

tālr. 63050449

 

11.

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs, Parka ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā.

https://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba1/pasvaldibas_institucijas/iestades1/erglu_novada_socialas_aprupes_centrs/

20,00 no 01.03.2021.

Vadītāja Ieva Dūduma, pansionatsergli@inbox.lv

tālr. 64871464
mob.tālr. 26591593

12.

Inčukalna novada pašvaldības

aģentūra „Sociālās aprūpes māja “Gauja””, Gaujaslīču ielā 5, Gauja, Inčukalna novads.

http://samgauja.lv/aktualitates.html

26,00 aprūpes pakalpojums paaugstināta komforta istabās

23,00 aprūpes pakalpojums trešā un ceturtā līmeņa klientiem

20,00 aprūpes pakalpojums otrā līmeņa klientiem

no 01.01.2021.

Direktore Irēna Ikstena, pasam.gauja@tk.lv,

tālr.67977075

13.

Jūrmalas pilsētas

pašvaldības SIA „Veselības un

sociālās aprūpes centrs – Sloka”, Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala.

 

30,39 par sociālās aprūpes pakalpojumu (1., 2.aprūpes līmenis)

45,87 par sociālās aprūpes pakalpojumu (3., 4. aprūpes līmenis)

 

Nodaļas vadītāja Inta Kļava

 info@vsacsloka.lv

tālr.27882209

14.

Krustpils novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža”, „Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā muiža, Kūku pagasts, Krustpils novads.

20,00 no 01.01.2021.

Direktore Solvita Geduša, solvita,gedusa@krustpils.lv, pansionats@inbox.lv

tālr.65237864, 22000873

15.

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, Mālpils sociālās aprūpes centrs, Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads.

 

 

22,10 no 01.01.2021.

Direktores vietniece

Sarma Feldmane, sarmafeldmane@inbox.lv, tālr.67925352

16.

Nodibinājuma „Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” struktūrvienība „Pansija Rauna”, Miera iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads.

21.04 - 1.aprūpes programma;

18.41 - 2.aprūpes programma;

13.48 - 3.aprūpes programma;

no 01.01.2021.

 

Direktore Iveta Līviņa, pansijarauna@inbox.lv,

tālr.64177314

17.

Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Lode”, „Liepkalni”, Lode, Lodes pagasts, Rūjienas novads.

 

20,22 no 01.01.2021.

Lietvede Ilga Bērziņa, saclode@inbox.lv,

tālr.64219009

18.

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””, Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads.

https://rehcentrsligatne.lv/

27,35 vienvietīgā istabā

23,35 divvietīgā istabā

no 01.01.2021.

 

Vadītāja Gunita Alksne, ligatne.rehcentrs@gmail.com, tālr.64161915, 27875460

19.

Siguldas novada domes sociālās aprūpes centrs “Gaismiņas”, Stīveri, Siguldas novads.

https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/socialas_aprupes_iestades1/

 

22,10 no 01.01.2021.

Vadītāja Gaļina Grigoroviča, gaisminas.galina@inbox.lv, tālr.26482170

20.

Saulkrastu pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes māja”, Ainažu iela 34, Saulkrasti.

 

25,39

Direktore Jogita Skujiņa, jogita.skujina@saulkrasti.lv, tālr.67951283, 28333891

21.

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”, Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads.

 

18,50

Valdes locekle Dina Inķēna, varaslim@inbox.lv,

tālr.29478691

22.

SIA “Aprūpes nams “Urga””, Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads.

 

 

23,01 no 01.01.2021.

Valdes locekle Sandra Fiļipova, urgas.pansionats@aloja.lv, tālr.64031008

23.

SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””, “Veckabi”, Staicele, Alojas novads.

 

 

24,59 no 01.01.2021.

Valdes locekle Irita Grāvere, rc.viki@aloja.lv,

tālr.26320773

24.

Talsu novada pašvaldības iestāde “Pansionāts Lauciene”, Laucienes pagasts, Talsu novads.

 

23,00 no 01.03.2021.

Direktors Ilgonis Leišavnieks, pansionatslauciene@talsi.lv, ilgonis.leisavnieks@talsi.lv

tālr.29476436

 

25.

Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centrs, Skuķi, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads.

 

17,27 no 01.01.2021.

Vadītāja Antra Kalviša, robeznieki2@inbox.lv, tālr.65629524, 26457719

 

26.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, sociālās aprūpes centrs “Landze”, “Pansionāts Piltene”, Piltenes pagasts, Ventspils novads.

 

 

21,95 no 01.01.2021.

Vadītāja Laura Graudiņa, laura.graudina@redcross.lv, tālr.29442695

27.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”, “Stūrīši”, Laidzes pagasts, Talsu novads.

 

 

21,95 no 01.01.2021.

Direktore Anita Boitmane, anita.boitmane@redcross.lv, tālr.63237735

28.

Skrundas novada pašvaldības aprūpes nams “Valtaiķi”, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.

 

 

19,35

Direktore Gunita Bivbāne, valtaiki@skrunda.lv,

tālr.63353321, 26114629

29.

SIA “Pansionāts Rokaiži”, Rokaižos, Kazdangas pagasts, Aizputes novads.

17,76 no 01.02.2021.

 

Valdes locekle Edīte Lasmane, edite.lasmane@inbox.lv, tālr.29155937

30.

Biedrība “Rūjienas senioru māja” Valdemāra iela 26, Rūjiena.

 

24,00 no 01.02.2021.

Direktors Jānis Roze, janis.roze@seniorumaja.lv, tālr.29484776

31.

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Venta”, Graudu iela 21, Kuldīga.

 

 

21,95 no 01.01.2021.

Direktore Anita Boitmane, lsk.venta@redcross.lv, anita.boitmane@redcross.lv

tālr.63237735

32.

SIA “Milur”, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Auce”, Tehnikas iela 12, Auce Auces novads.

 

24,00 no 01.01.2021.

Valdes priekšsēdētājs

 Jurijs Vatčenko,

jurijs.sarcauce@gmail.com

tālr.63783132,

mob.tālr.27070702,

 

33.

Biedrības “REACH” senioru nams “Zilaiskalns”, Kultūras iela 9A, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Kocēnu novads.

 

 

22,36 no 01.01.2021.

 

Direktore Sarmīte Iveta Lauberte,

sn.zilaiskalns@gmail.com

tālr.29102166

34.

Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde “Miera nams”, Jelgavas iela 6 -8, Subate, Ilūkstes novads.

 

 

15,30

Sociālās aprūpes iestādes “Miera nams” vadītāja Sofija Glūmāne,

annaziberga@inbox.lv tālr.26591575

35.

SIA „Latprimussa” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas viesnīca „Brīze”, Salacgrīva, Valmieras iela 7.

1.līmenis-19,21

2.līmenis-21,61

3.līmenis -23, 65

4.līmenis- 25,16

 

Valdes priekšsēdētājs

Juris Maksimovs, infobrize@gmail.com, tālr.29338668

mob.tālr.29338118

 

37.

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”, Sigulda, Dārza iela 47a.

34,50 (vienvietīgā istabā) no 01.01.2021.

25,00 (divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīga istabā) no 01.01.2021.

 

Iestādes vadītāja Ginta Goldmane, tālr.26357033,

pilsmuiza@apollo.lv

38.

Pļaviņu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”, Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads.

 

18,00 no 01.02.2021.

Iestādes direktore Ņina Maškova un lietvede Antra Vītola, soc.apr.centrs@plavinas.lv

tālr.29180806

mob. tālr. 29722496

 

39.

Dagdas novada sociālās aprūpes centrs “Dagda” Dagda, Brīvības iela 29.

 

19,73 no 01.02.2021.

Iestādes vadītājs Andris Badūns

e-pasts: veseliba@dagda.lv tālr.29460511

40.

Biedrības sociālās aprūpes centrs “Allaži”, Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads.

25,00 - 2.aprūpes līmenis

28,00 - 3.aprūpes līmenis

31,00 - 4.aprūpes līmenis

no 01.01.2021.

 

Vadītāja Lāsma Rengarte allazi.sac@gmail.com tālr.29299952

41.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Seda”, Parka iela 23, Seda, Strenču novads.

 

19,73 no 01.01.2021.

Vadītāja Dace Šaldere,

sarc.seda@redcross.lv

tālr.26514124

42.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” sociālās aprūpes centrs “Krustceles”, Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads.

 

21,95 no 01.01.2021.

Biroja administratore

Simona Boitmane, sac.krustceles@redcross.lv

tālr. 25451143

 

43.

Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts “Atvasara”, “Atvasaras”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads.

 

22,47

Vadītāja Zaiga Švāģere, pansionats_atvasara@inbox.lv tālr.63960488

44.

Varakļānu novada pašvaldības pansionāts “Varavīksne”, “Stirnienes muiža”, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads.

 

22,52

Iestādes vadītāja Irīna Vecozola pansionats@varaklani.lv

tālr. 28305900

45.

Baldones novada pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes centrs “Baldone””, Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads.

 

20,00 euro diennaktī -1.,2.aprūpes līmenis;

22,00 euro diennaktī -3.,4. aprūpes līmenis.

 

Direktors Gunārs Lazda,

 gunars-lazda@inbox.lv

tālr. 29449283

 

46.

SIA “Priekules slimnīca” , Aizputes ielā 5, Priekule, Priekules novads.

 

19,00  (cenā netiek iekļauti medikamenti) diennaktī

Nodaļas vadītāja Zane Rihlicka

slimnīca@priekule.apollo.lv

 tālr. 29706715

 

47.

Biedrības “Labāka rītdiena” sociālās aprūpes centrs “Sērmūkši”, Skujenes pagasts, Amatas novads un sociālās aprūpes centrs “Mārsnēni”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts.

 

 

25,00 no 01.01.2021.

Direktore Evija Jēkabsone,

info@labakaritdiena.lv

 tālr. 26100999

 

 

48.

Kārsavas novada pansionāts “Mūsmājas”, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.

17,70

Vadītāja Zenta Čačka,

musmajas@karsava.lv

tālr. 26319659

 

49.

Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”, Krišjāņa Barona iela 6, Sabile, Talsu novads.

21,00

Valdes locekle Maija Dubro

saime1@inbox.lv

tālr. 63252631

mob.tālr.26594157

50.

SIA “Alojas veselības aprūpes centrs”, Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads.

19,02

Valdes locekle Gunta Kundrāte

alojasvac@inbox.lv

tālr. 64031499

mob.tālr.29488856

51.

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” filiāle „Ezerkrasti”, Berģu iela 142, Rīga.

Ministru kabineta 05.11.2019. noteikumi Nr.518 “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” noteikto cenrādi

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Ina Zajončkovska

ina.zajončkovska@vsac.gov.lv

tālr. 67520604

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz

52.

Viļakas novada dome, Viļakas SAC, Parka ielā 2, Viļaka, Viļakas novads un „Šķilbēnu sociālās aprūpes māja”, Rekovas ielā 11, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads.

19,64 no 01.04.2021.

Vadītāja Līna Barovska,

lina.barovska@inbox.lv

tālr.: 64522315

 

53.

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”, Sociālās aprūpes centrs Valka, Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads

 

19,73 no 01.02.2021.

 

 

Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova

lsk.valka@redcross.lv

mob.tālr.29194340

54.

SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks””, “Mūsmājas Dižkoks”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads

22.00 (vienvietīgā istabā)

20,00 (divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīga istabā)

no 01.01.2021.

Valdes locekle

Zane Buceniece – Zīberga

zane.ziberga@inbox.lv

mob.tālr.26180544

 

55.

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Gaismas ielā 19, k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

 

18,71

Vadītāja Olga Černišova - Stūriška

olga.cernisova-sturiska@kekava.lv

mob.tālr.26427717

56.

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads

 

19,50 no 01.02.2021.

Valdes locekle Ilga Laizāne

viesitesvsac@inbox.lv

mob.tālr.22334744

 

57.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”, “Jaungulbenes Alejas”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

 

20,52

Vadītāja Marika Andževa,

alejas@gulbene.lv

mob.tālr.26546010

 

58.

SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, „Slimnīcas ēka”, Irlavas pagasts, Tukuma novads

21,00

Valdes loceklis Kaspars Kārliņš

slimn@tukums.parks.lv

tālr.63154837

59.

SIA “Kondratjev un Ko” sociālās aprūpes centrs “Julija”, Upeslejas, Stopiņu novads.

35,00

Valdes locekle

Jūlija Starikova (Yulia Starikova)

 pallone@inbox.lv

mob.tālr.26766368

 

60.

Kokneses novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Dzeguzīte” pieaugušo sociālās aprūpes nodaļa, “Dzeguzīte”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads

 

22,30

Direktore Gaļina Kraukle

dzeguzite1@inbox.lv

mob.tālr.26175385

 

61.

Ērgļu pašvaldības SIA “Ērgļu slimnīca” sociālās aprūpes nodaļa, Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

 

16,50

Valdes locekle Aina Braķe

ergli@apollo.lv

mob.tālr.29441625 

 

62.

Krimuldas novada Veco ļaužu mītne “Pēterupe”, “Pēterupe”, Lode, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads

 

19,67

Direktore Gunta Batarevska

 peterupe@krimulda.lv

mob.tālr.26436847

63.

P/I “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads

 

21,31

Direktore Sigita Picule

skr.vsac@gmail.com mob.tālr.29479547

 

64.

SIA “Senioru nams” sociālās aprūpes centrs “Liepa”, Akāciju iela 5, Rīga

32,00

Valdes locekle Marika Žuravļova,

senioru.nams@inbox.lv

tālr.67416062

65.

SIA “Līgotnes LM” sociālās aprūpes centrs “Līgotnes”, “Līgotnes”, Ķevele, Vītiņu pagasts, Auces novads

 

25,00

Vadītāja p.i. Līga Mazpreciniece

sialigotnes@gmail.com

tālr.22422602

66.

Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs “Vārkava”, Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads

 

17,12

Vadītāja Lidija Krasnais

 aprupes.centrs@varkava.lv tālr.28440356

 

 

67.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” , Strēlnieku prospektā 38, Jūrmala.

22,41

Nodaļas vadītāja

Skaidrīte Šteinberga

Sociālā darbiniece Sanita Maišele VVSPC@jurmala.lv

tālr.26601743

mob.tālr. 29279673

 

68.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ogres rajona slimnīca”, Slimnīcas iela 2, Ogre.

22,00 (I, II aprūpes līmenis)
25,00 (III, IV aprūpes līmenis)
Līgums no 15.03.2021.

Struktūrvienības vadītāja/direktore (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
Iveta Bleidele
pansionats@ogresslimnica.lv
mob.tālr. 28377103

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās  2021. gadā ģimenes tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī

Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e pasts, tālruņa numurs

1.

Senior Riga SIA, Briežu iela 3 un Briežu iela 1, ciemats “Lapsas”, Babītes novads.

https://www.senior-babite.eu/

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim

 

Vadītāja Diāna Gžibovska tālr. tālr.26519815,

info@senior-riga.eu

2.

Biedrība “Dzīves ĀBECE” Sociālais aprūpes centrs “Dzīves ĀBECE”, Zolitūdes iela 68A, Rīga

https://dzivesabece.lv/

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim

Direktors Pēteris Jansons,

tālr. 29294327

sacabece@gmail.com,

3.

SIA “Senior Service”, Lapsas iela 6, Lapsas iela 9, Lapsas iela 11 un Lapsas iela 13, Babīte, ciemats “Lapsas”, Babītes novads un “PILSĒTAS REZIDENCE”, Baltāsbaznīcas iela 40, Rīga

 

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim

 

Vadītāja Diāna Gžibovska

tālr. 26519815,

e-pasts:  info@senior-riga.eu

4.

SIA “Aprūpes grupa”, “Gobas Apartamenti”, Gobas ielā 10a, Rīgā

https://aprupe.group/

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim

 

Vadītāja Nataļja Sevaško

tālr.:29431239,

e-pasts: natalja.sevashko@aprupe.group

 

5.

SIA “J un M” pansionāts “Sofija”, Mazā Būmaņu ielā 10, Dreiliņi, Stopiņu novadā, LV - 2131

35,00

Valdes locekle Jekaterina Belova tālr.: 24882696,

e-pasts: aprupe-sofija@inbox.lv

6.

 

SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija” Jaunpils ielā 20, Rīgā.

https://seniorbaltic.lv/lv/musu-majas/dzintara-melodija/

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim  

Aprūpes atkarības līmenis

GIR 5-6

GIR 3-4

GIR 1-2

Divvietīgā istabā

31.90 EUR

36.70 EUR

43.00 EUR

Vienvietīgā istabā

40.50 EUR

46.70 EUR

55.80 EUR

Direktors Matīss Pudāns, dzintaramelodija@seniorbaltic.lv, tālr.67791634

7.

SIA “Kondratjev un Ko” sociālās aprūpes centrs “Julija”, Upeslejas, Stopiņu novads

35.00

Valdes locekle
Jūlija Starikova (Yulia Starikova)
pallone@inbox.lv
mob.tālr.26766368

8.

SIA SENIOR MANAGEMENT sociālās aprūpes centrs “Priedāji”, Carnikavas novads., Kalngale, “Priedāji”

41,66 (1. un 2.aprūpes līmenis)

48,33 (3.aprūpes līmenis)

53,33 (4.aprūpes līmenis)

 

Vadītāja

Zane Jokste

zane.jokste@inbox.lv

mob.tālr. 27074240

RSAC "Gaiļezers", tālrunis 67012236

Hipokrāta iela 6, Rīga, LV - 1079

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Stella maris"

Pansionāts

Birzes iela 54, Rīga, LV - 1016

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Mežciems"

Malienas iela 3A, Rīga, LV –1079

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30 – 17.00