Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (pakalpojuma apraksts)

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas (pakalpojuma apraksts)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, ja ar pakalpojumiem dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu (Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”. Personām bez noteiktas dzīvesvietas pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu papildus saistošo noteiktumu 23. punktā noteiktajam ir tiesības saņemt arī gadījumos, ja personai nepieciešamais pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma apjoms atbilst 18–35 aprūpes stundām nedēļā un ja sešu mēnešu laikā pēc Sociālā dienesta lēmuma par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas personai nav iespējams nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests). SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumos Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu nosacījumi:
1. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, klients maksā 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās. Gadījumā, ja klienta samaksa par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu nesedz pilnu pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu, tad Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par pilngadīgo aprūpes institūcijas pakalpojumu.
2. Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu institūcijā, kura nav Rīgas pilsētas pašvaldības institūcija vai ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram, kā arī no saistošo noteikumu 125. punktā noteiktajiem ienākumiem, tai skaitā no valsts pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 euro mēnesī vai ģimenes tipa sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un Rīgas pilsētas pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības vai saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt 430 EUR.

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pakļautības un saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju saraksts, Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un minētā pakalpojuma cenas šajās institūcijās 2022. gadā.

 

Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālrunis

Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem piedāvātais vietu skaits iestādē

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR

1.

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems", Malienas ielā 3, Rīgā

Direktore Solvita Rudoviča, tālr. 67181953

193

RSAC "Mežciems" vietu skaits samazināts ar 01.07.2021. (līdz 30.06.2021. 263 vietas)

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem"

26.11

 

2.

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", Hipokrāta ielā 6, Rīgā

Direktors Aldis Virbulis, tālr. 67539453

363

RSAC "Gaiļezers" vietu skaits samazināts ar 01.07.2021. (līdz 30.06.2021. 376 vietas)

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem"

26.46

3.

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella Maris", Birzes ielā 54, Rīgā

Direktore Ilze Andersone, tālr. 67012592

100

RSAC "Stella maris" vietu skaits samazināts ar 01.07.2021. (līdz 30.06.2021. 116 vietas)

Rīgas domes 07.07.2020. lēmums Nr.512 "Par Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem"

27.91

4.

SIA "Pansionāts Dzimtene", E.Dārziņa ielā 24, Jūrmalā

Direktore Ināra Karpoviča, tālr. 67765004, 67765039

līdz 106

 

25.21

5.

Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Rauda", Smārdes pagastā, Tukuma novadā

Direktore Dace Randoha, tālr. 291425164, 63124038

līdz 52

25.00

6.

Biedrība "Sociālās aprūpes centrs "Allaži"", Stīveri, Allažu pagastā, Siguldas novadā

Vadītāja Lāsma Rengarte, tālr. 26558079

līdz 22

25.21

7.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Stūrīši", "Stūrīši", Laidzes pagastā, Talsu novadā.

Direktore Anita Boitmane, tālr. 63237735

līdz 87

21.95

8.

Nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" sociālās aprūpes centrs "Pāvilosta", Cīruļu ielā 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā un sociālās aprūpes centrs "Saulgoži", Jūrkanlē, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede, tālr. 29471037, 29424280

līdz 39

24.00

9.

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava", Garozes ielā 15, Rīgā

Direktore Ilze Ragozina, tālr. 67605131

līdz 51

25.21

10.

Talsu novada pašvaldības pansionāts "Lauciene", Laucienes pagastā, Talsu novadā

Direktora p.i. Ilze Rūsiņa, tālr. 29476436, 25740375

Līdz 26

23.00

11.

Sociālās aprūpes "Tērvete", "Mežmalieši", Tērvetes pagastā, Dobeles novadā

Direktore Signe Vintere, tālr. 29455169

līdz 33

23.00

12.

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", Kūku pagastā, Jēkabpils novadā

Direktore Solvita Geduša, tālr. 65237864, 22000873

līdz 20

20.00

13.

Biedrība "Labāka rītdiena"
Direktore Evija Jēkabsone, tālr. 26100999

līdz 6

25.00

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2022. gadā vispārējā tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 400 euro mēnesī


Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e-pasts, tālruņa numurs

1.

SIA "Senior Baltic" rezidence "Dzintara melodija",
Jaunpils iela 20, Rīga

Aprūpes atkarības līmenis

GIR 5-6

GIR 3-4

GIR 1-2

Divvietīgā istabā

31.90 EUR

36.70 EUR

43.00 EUR

Vienvietīgā istabā

40.50 EUR

46.70 EUR

55.80 EUR

Direktore Žanete Ilziņa
dzintaramelodija@seniorbaltic.lv
tālr. 67791634

2.

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava",
Garozes iela 15, Rīga, un
sociālās aprūpes centrs "Vēji",
Fabrikas iela 2, Ventspils

25.34

Sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava"
Direktore Ilze Ragozina
ilze.ragozina@samariesi.lv
tālr. 67605131

Sociālās aprūpes centrs "Vēji"
Vadītājs Andis Sukurs
andis.sukurs@samariesi.lv
tālr. 63661016

3.

Vispārēja tipa pansionāts "Madliena",
Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads

23.00

Direktore Inese Rudzgaile
pansionats@ogresnovads.lv
tālr. 65020920

4.

Tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Rauda",
Rauda, Smārdes pagasts, Tukuma novads

28,50

Direktors Leons Tiļļa
info@sacrauda.lv
tālr. 29125164, 63124038

5.

Aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas"",
"Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads

22.30

Direktore Diāna Bebre Kondrāte
diana.bebre@skriveri.lv sacziedugravas@skriveri.lv
tālr. 26421535, 29490336

6.

Sociālās aprūpes centrs "Tērvete",
"Mežmalieši", Tērvetes pagasts, Dobeles novads

27.00

Direktore Signe Vintere
sactervete@sactervete.lv signe.vintere@sactervete.lv
tālr. 29455169

7.

Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"",
Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads

15.49

Direktore Jana Komane
pansionatsbalvi@balvi.lv
tālr. 64507200, 26586237

8.

Nodibinājuma "Fonds "Cilvēks cilvēkam"" sociālās aprūpes centrs "Pāvilosta",
Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads
un sociālās aprūpes centrs "Saulgoži",
Jūrkalne, Ventspils novads

27.00

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede
mairabriede@hotmail.com

tālr. 29471037, 29424280

9.

Sociālās aprūpes centrs "Trapene",
"Bitītes", Trapene, Trapenes pagasts, Smiltenes novads

19.92

Sociālā darbiniece Inese Krievupe
Lietvede Anna Žagare
aprupescentrstrapene@inbox.lv
sac.trapene@ape.lv
tālr. 64321375, 64321377, 64321376

10.

Sociālās aprūpes centrs "Zemgale",
Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads

 

25.00 (vienvietīgā istabā)
23.00 (divvietīgā vai četrvietīgā istabā)

Direktors Alvars Šteinbergs
zemgale@jelgavasnovads.lv
tālr. 63050449

11.

Ērgļu sociālās aprūpes centrs,
Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads

20.00

Vadītāja Ieva Dūduma
pansionatsergli@inbox.lv
tālr. 64871464, 26591593

12.

Siguldas novada pašvaldības "Sociālās aprūpes centrs" sociālās aprūpes māja "Gauja"'.

Adrese Gaujaslīču iela 5, Gauja, Inčukalna pag., Siguldas novads

26.00 aprūpes pakalpojums paaugstināta komforta istabās
23.00 aprūpes pakalpojums trešā un ceturtā līmeņa klientiem
20.00 aprūpes pakalpojums otrā līmeņa klientiem

Vadītāja Andra Balaņenkova, tālr.

29706572, 67 977 075, sam.gauja@sigulda.lv

13.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka",
Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala

30.39 par sociālās aprūpes pakalpojumu (1., 2. aprūpes līmenis)
45.87 par sociālās aprūpes pakalpojumu (3., 4. aprūpes līmenis)

Valdes priekšsēdētājs Gundars Prolis
info@vsacsloka.lv
tālr. 27882209

14.

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", "Pansionāts Jaunā Muiža",
Jaunā muiža, Kūku pagasts, Jēkabpils novads

20.00

Direktore Solvita Geduša
solvita.gedusa@krustpils.lv, pansionats@inbox.lv
tālr. 65237864, 22000873

15.

Siguldas novada pašvaldības "Sociālās aprūpes centrs" sociālās aprūpes māja "Mālpils"

Adrese Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils pagasts, Siguldas novads

22.10

Vadītāja Gaļina Grigoroviča

 

Kontaktinformācija 26482170, 67925352;

sam.malpils@sigulda.lv

16.


Nodibinājuma "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" struktūrvienība "Pansija Rauna",
Miera iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

23,00 - 1.aprūpes programma;

20,00 - 2.aprūpes programma;

15,00 - 3.aprūpes programma;

Direktore Iveta Līviņa
pansijarauna@inbox.lv
tālr. 64177314

17.

Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Lode",
"Liepkalni", Lode, Lodes pagasts, Valmieras novads

20.22

Lietvede Ilga Bērziņa
saclode@inbox.lv
tālr. 64219009

18.

SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"",
Skaļupes, Līgatnes pagasts, Cēsu novads

27.35 vienvietīgā istabā
23.35 divvietīgā istabā
no 01.01.2021.

Vadītāja Gunita Alksne
ligatne.rehcentrs@gmail.com
tālr. 64161915, 27875460

19.

Siguldas novada pašvaldības "Sociālās aprūpes centrs" sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

Adrese "Gaismiņas", Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads

22.10 no 01.01.2021.

Vadītāja Gaļina Grigoroviča, tālr. 26482170,

sam.malpils@sigulda.lv

20.

Saulkrastu pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes māja",
Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads

25.39

Direktore Jogita Skujiņa
jogita.skujina@saulkrasti.lv
tālr. 67951283, 28333891

21.

SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs",
Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads

18.50

Valdes locekle Dina Inķēna
varaslim@inbox.lv
tālr. 29478691

22.

SIA "Aprūpes nams "Urga"",
"Urgas pansionāts", Braslavas pagasts, Limbažu novads

24,66

Valdes locekle Sandra Fiļipova
urgas.pansionats@aloja.lv
tālr. 64031008

23.

SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi"",
"Veckabi", Staiceles pagasts, Limbažu novads

25,32

Valdes locekle Irita Grāvere
rc.viki@aloja.lv
tālr. 26320773

24.

Talsu novada pašvaldības iestāde "Pansionāts Lauciene",
Laucienes pagasts, Talsu novads

23.00

Direktors Kārlis Volanskis
pansionatslauciene@talsi.lv

tālr.29476436

25.

Krāslavas novada sociālās aprūpes centrs "Skuķi",
Skuķi, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

17.27

Vadītāja Antra Kalviša
robeznieki2@inbox.lv
tālr. 65629524, 26457719

26.


Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", sociālās aprūpes centrs "Landze",
"Pansionāts Piltene", Piltenes pagasts, Ventspils novads

25,68

Vadītāja Laura Graudiņa
laura.graudina@redcross.lv
tālr. 29442695

27.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", sociālās aprūpes centrs "Stūrīši",
"Stūrīši", Laidzes pagasts, Talsu novads

25,68

Direktore Anita Boitmane
anita.boitmane@redcross.lv
tālr. 63237735

28.

Aprūpes nams "Valtaiķi",
Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads

19.35

Direktore Gunita Bivbāne
valtaiki@skrunda.lv
tālr. 63353321, 26114629

29.

SIA "Pansionāts Rokaiži",
Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads

17.76

Valdes locekle Edīte Lasmane
edite.lasmane@inbox.lv
tālr. 29155937

30.

SIA "Senioru māja",
Valdemāra iela 26, Rūjiena, Valmieras novads

24.00

Direktors Jānis Roze
janis.roze@seniorumaja.lv
tālr. 29484776

31.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", sociālās aprūpes centrs "Venta",
Graudu iela 21, Kuldīga

25,68

Direktore Anita Boitmane
lsk.venta@redcross.lv
anita.boitmane@redcross.lv
tālr. 63237735

32.

SIA "Milur", sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Auce",
Tehnikas iela 12, Auce, Dobeles novads

24.00 no 01.01.2021.

Valdes priekšsēdētājs Jurijs Vatčenko
jurijs.sarcauce@gmail.com
tālr. 63783132, 27070702

33.

Biedrības "REACH" senioru nams "Zilaiskalns",
Kultūras iela 9A, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads

23,94

Direktore Sarmīte Iveta Lauberte
sn.zilaiskalns@gmail.com
tālr. 29102166

34.

Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde "Miera nams",
Jelgavas iela 6-8, Subate, Augšdaugavas novads

15.30

Vadītāja Sofija Glūmāne
annaziberga@inbox.lv
tālr. 26591575

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz!

35.

SIA "Latprimussa" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas viesnīca "Brīze",
Valmieras iela 7, Salacgrīva, Limbažu novads

1. līmenis - 19.21

2. līmenis - 21.61

3.līmenis -24,30

4.līmenis- 25,80

Valdes priekšsēdētājs Juris Maksimovs
infobrize@gmail.com
tālr. 29338668, 29338118

36.

Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts",
Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads

34.50 (vienvietīgā istabā)
25.00 (divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīga istabā) no

Vadītāja Ginta Goldmane
pilsmuiza@apollo.lv
tālr. 26357033

37.

Sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas",
Daugavas iela 54, Pļaviņas, Aizkraukles novads

18.00

Direktore Ņina Maškova
Lietvede Antra Vītola
soc.apr.centrs@plavinas.lv
tālr. 29180806, 29722496

38.

Veselības un sociālās aprūpes centrs "Dagda",
Brīvības iela 29, Dagda, Krāslavas novads

19.73

Vadītājs Andris Badūns
veseliba@dagda.lv
tālr. 29460511

39.


Biedrības sociālās aprūpes centrs "Allaži",
Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads

25.00 - 2.aprūpes līmenis
28.00 - 3.aprūpes līmenis
31.00 - 4.aprūpes līmenis

Vadītāja Lāsma Rengarte
allazi.sac@gmail.com
tālr. 29299952

40.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Seda",
Parka iela 23, Seda, Valmieras novads

23.00

Vadītāja Dace Šaldere
sarc.seda@redcross.lv
tālr. 26514124

41.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Krustceles",
Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads

25,68

Biroja administratore Simona Boitmane
sac.krustceles@redcross.lv
tālr. 25451143

42.

Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara",
"Atvasaras", Vecumnieku pagasts, Bauskas novads

22.47

Vadītāja Zaiga Švāģere
pansionats_atvasara@inbox.lv
tālr. 63960488

43.

Varakļānu novada pašvaldības pansionāts "Varavīksne",
"Stirnienes muiža", Varakļānu pagasts, Varakļānu novads

22.52

Vadītāja Irīna Vecozola
pansionats@varaklani.lv
tālr. 28305900

44.

"Sociālās aprūpes centrs "Baldone"",
Iecavas iela 4, Baldone, Ķekavas novads

20.00 - 1., 2. aprūpes līmenis
22.00 - 3., 4. aprūpes līmenis

Direktors Gunārs Lazda,
gunars-lazda@inbox.lv
tālr. 29449283

45.

SIA "Priekules slimnīca",
Aizputes iela 5, Priekule, Dienvidkurzemes novads

19.00 (cenā netiek iekļauti medikamenti)

Nodaļas vadītāja Zane Rihlicka
slimnīca@priekule.apollo.lv
tālr. 29706715

46.

Biedrības "Labāka rītdiena" sociālās aprūpes centrs "Sērmūkši",
Skujenes pagasts, Cēsu novads,
un sociālās aprūpes centrs "Mārsnēni",
Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Cēsu novads

25.00

Direktore Evija Jēkabsone,
info@labakaritdiena.lv
tālr. 26100999

47.

Kārsavas novada pansionāts "Mūsmājas",
Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads

17.70

Vadītāja Zenta Čačka
musmajas@karsava.lv
tālr. 26319659

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz!

48.

Sabiles aprūpes biedrība "Kalme",
Krišjāņa Barona iela 6, Sabile, Talsu novads

21.00

Valdes locekle Maija Dubro
saime1@inbox.lv
tālr. 63252631, 26594157

49.

SIA "Alojas veselības aprūpes centrs",
Rīgas iela 10, Aloja, Limbažu novads

19.02

Valdes locekle Gunta Kundrāte
aojasvac@inbox.lv
tālr. 64031499, 29488856

50.

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Ezerkrasti",
Berģu iela 142, Rīga

Saskaņā ar Ministru kabineta 05.11.2019. noteikumiem Nr.518 “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” noteikto cenrādi

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Ina Zajončkovska
ina.zajončkovska@vsac.gov.lv
tālr. 67520604

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz

51.

Viļakas sociālās aprūpes centrs,
Parka iela 2, Viļaka, Balvu novads
un "Šķilbēnu sociālās aprūpes māja",
Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads

19.64

Vadītāja Līna Barovska
lina.barovska@inbox.lv
tālr. 64522315

52.

Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts", Sociālās aprūpes centrs "Valka",
Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads

23.00

 

Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova
lsk.valka@redcross.lv
tālr. 29194340

53.

SIA "Veselības centrs Ilūkste", pansija "Mūsmājas "Dižkoks"",
"Mūsmājas Dižkoks", Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads

22.00 (vienvietīgā istabā)
20.00 (divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīga istabā)

Valdes locekle Zane Buceniece – Zīberga
zane.ziberga@inbox.lv
tālr. 26180544

54.

Pašvaldības aģentūra "Ķekavas sociālās aprūpes centrs",
Gaismas iela 19, k-8, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

32.50

Vadītāja Olga Černišova - Stūriška
olga.cernisova-sturiska@kekava.lv
tālr. 26427717

55.

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs",
Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads

22.50

Valdes locekle Ilga Laizāne
viesitesvsac@inbox.lv
tālr. 22334744

56.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs "Jaungulbenes Alejas",
"Jaungulbenes Alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

20.54

Vadītāja Marika Andževa
alejas@gulbene.lv
tālr. 26546010

57.

SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca",
"Slimnīcas ēka", Irlavas pagasts, Tukuma novads

21.00

Valdes loceklis Kaspars Kārliņš
slimn@tukums.parks.lv
tālr. 63154837

58.

SIA "Kondratjev un Ko" sociālās aprūpes centrs "Julija",
Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

35.00

Valdes locekle
Jūlija Starikova (Yulia Starikova)
pallone@inbox.lv
tālr. 26766368

59.

Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte" 
 Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads

22.30

Direktore Gaļina Kraukle
dzeguzite1@inbox.lv
tālr. 26175385

60.

Ērgļu pašvaldības SIA "Ērgļu slimnīca" sociālās aprūpes nodaļa,
Parka iela 7, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas novads

20.00

Valdes locekle Aina Braķe
ergli@apollo.lv
tālr. 29441625

61.

Veco ļaužu mītne "Pēterupe"

Adrese "Pēterupe", Lode, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads

19.67

Vadītāja Gunta Batarevska
sam.peterupe@sigulda.lv
tālr. 26436847

62.

P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs",
Kuldīgas iela 2, Skrunda, Kuldīgas novads

21.31

Direktore Sigita Picule
skr.vsac@gmail.com
tālr. 29479547

63.

SIA "Senioru nams" sociālās aprūpes centrs "Liepa",
Akāciju iela 5, Rīga

32.00

Valdes locekle Marika Žuravļova
senioru.nams@inbox.lv
tālr. 67416062

64.

SIA "Līgotnes LM" sociālās aprūpes centrs "Līgotnes",
"Līgotnes", Ķevele, Vītiņu pagasts, Dobeles novads

25.00

Vadītāja p.i. Līga Mazpreciniece
sialigotnes@gmail.com
tālr. 22422602

65.

Vārkavas novada Sociālās aprūpes centrs "Vārkava",
Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads

17.12

Vadītāja Lidija Krasnais
aprupes.centrs@varkava.lv
tālr. 28440356

66.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", Strēlnieku prospekts 38, Jūrmala

22.41

Nodaļas vadītāja Skaidrīte Šteinberga
Sociālā darbiniece Sanita Maišele
VVSPC@jurmala.lv
tālr. 26601743, 29279673

67.


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca",
Slimnīcas iela 2, Ogre

22.00 (I, II aprūpes līmenis)
25.00 (III, IV aprūpes līmenis)

Struktūrvienības vadītāja/direktore (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)
Iveta Bleidele
pansionats@ogresslimnica.lv
tālr. 28377103

68.

SIA “Studiums” Ilgstošas sociālas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Laimas”, Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads

27.00 Valdes locekle SAC “Laimas” vadītāja Svetlana Skrīvere s.studiums@gmail.com tālr.26486946 

69.

Jelgavas novada pašvaldības SAC “ELEJA”, Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

25,84

Sociālā darbiniece Inna Antanāviča, tālr. 26103436, e-pasts: inna.antanavica@jelgavasnovads.lv

70.

SIA “Senioru nams” Sociālās aprūpes centra “Liepa”
filiālē “Senlejas”,
Rīgas iela 43, Sabile, Talsu novads

32.00

valdes locekle Marika Žuravļova tālr. 29225513,

e-pats: senioru.nams@inbox.lv
 
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju, ar kuriem Rīgas domes Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 3 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 137.3.punktā noteikto, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2022. gadā ģimenes tipa institūcijā sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā – ne vairāk kā 640 euro mēnesī
 

Nr.p.k

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e pasts, tālruņa numurs

1.

SIA "Senior Riga",
Briežu iela 3 un Briežu iela 1, ciemats "Lapsas", Babītes pagasts, Mārupes novads

Atbilstoši cenrādim

Vadītāja Diāna Gžibovska
info@senior-riga.eu
tālr. 26519815

2.

Biedrība "Dzīves ĀBECE", Sociālais aprūpes centrs "Dzīves ĀBECE",
Zolitūdes iela 68A, Rīga

Atbilstoši cenrādim

Direktors Pēteris Jansons,
sacabece@gmail.com
tālr. 29294327

3.

SIA "Senior Service",
Lapsas iela 6, Lapsas iela 9, Lapsas iela 11 un Lapsas iela 13, Babīte, ciemats "Lapsas", Babītes pagasts, Mārupes novads
un "PILSĒTAS REZIDENCE", Baltāsbaznīcas iela 40, Rīga

Atbilstoši cenrādim

Vadītāja Diāna Gžibovska
info@senior-riga.eu
tālr. 26519815

4.

SIA "Aprūpes grupa", "Gobas Apartamenti",
Gobas iela 10a, Rīga

Atbilstoši cenrādim

Vadītāja Nataļja Sevaško
natalja.sevashko@aprupe.group
tālr. 29431239

5.

SIA "J un M" pansionāts "Sofija",
Mazā Būmaņu iela 10, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

40.00

Valdes locekle Jekaterina Belova
aprupe-sofija@inbox.lv
tālr. 24882696

6.

SIA "Senior Baltic" rezidence "Dzintara melodija",
Jaunpils iela 20, Rīga

Atbilstoši cenrādim

Aprūpes atkarības līmenis

GIR 5-6

GIR 3-4

GIR 1-2

Divvietīgā istabā

31.90 EUR

36.70 EUR

43.00 EUR

Vienvietīgā istabā

40.50 EUR

46.70 EUR

55.80 EUR

Direktore Žanete Ilziņa
dzintaramelodija@seniorbaltic.lv
tālr. 67791634

7.

SIA "Kondratjev un Ko" sociālās aprūpes centrs "Julija",
Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads

35.00

Valdes locekle
Jūlija Starikova (Yulia Starikova)
pallone@inbox.lv
tālr. 26766368

8.

SIA "SENIOR MANAGEMENT" sociālās aprūpes centrs "Priedāji",
Kalngale, "Priedāji", Carnikavas pagasts, Ādažu novads

31.61 (1. aprūpes līmenis)
37.10 (2.aprūpes līmenis)
41.29 (3.aprūpes līmenis)
47.79 (4.aprūpes līmenis)
no 01.08.2021.

Vadītāja Zane Jokste
zane.jokste@inbox.lv
tālr. 27074240

9.

Sociālās aprūpes centrs "SenRīga",
Katoļu iela 22/24, Rīga

42.00 EUR
Līgums no 17.08.2021.

Direktore Ilze Ragozina
ilze.ragozina@samariesi.lv
tālr. 26346653

10.

SIA “Senior Service” rezidence – “Senior Ogre” Lielvārdes ielā 2, Rembate, Ķeguma novads

Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim

Diāna Gžibovska, tālr. 26519815, e-pasts:

dgzibovska@senior-group.fr