Personas datu apstrādes aizsardzība Rīgas Sociālajā dienestā

Reģistra informācija

Apraksts:

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt mājsaimniecības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu ēdināšanas pakalpojuma prettiesisku piešķiršanu Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts

Likums Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem”

Rīgas domes 24.11.2021. saistošie noteikumi Nr. 100 „Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – ēdināšanas pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Iesniegti dokumenti par atbilstību ēdināšanas pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem. Izvērtēti ienākumi atbilstoši kritērijiem, lai saņemtu ēdināšanas pakalpojumu. Klients dod atļauju RSD personas datu nodošanai, lai ar viedkarti “Rīdzinieka karte” varētu reģistrēties ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai. Pilnvarotā persona – ēdināšanas pakalpojuma pieprasītāja/saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta un ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese. Pakalpojuma pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs.. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē. Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija - pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments - pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta veselības aprūpei piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta veselības aprūpei piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta veselības aprūpei pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību pabalsta veselības aprūpei piešķiršanas kritērijiem un izdevumu veselības aprūpei pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta veselības aprūpei saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu adresāti.

Pilnvarotā persona – pabalsta veselības aprūpei saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese.

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis.

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Veselības aprūpes iestādes (pabalstu pārskaitīšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) -Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību GMI pabalsta piešķiršanas kritērijiem. Darbspējīgajiem mājsaimniecības locekļiem noteikti un izpildīti līdzdarbības pienākumi.

Pilnvarotā persona – GMI pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese.

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) -Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta krīzes situācijā pieprasītājs/saņēmējs un mājsaimniecības locekļi. Iesniegti krīzes situāciju apliecinoši dokumenti 2 mēnešu laikā no krīzes rašanās dienas. Noteikta atbilstība pabalsta saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti. Pilnvarotā persona – pabalsta krīzes situācijā saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē. Plānotā pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis. Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē. Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma. Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma. Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana). Veselības aprūpes iestādes (pabalstu pārskaitīšana). Valsts kase (pabalstu pārskaitīšana). Pakalpojumu sniedzēji krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenei

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Ministru kabineta 30.10.2018. noteikumi Nr. 667 “Adopcijas kārtība”

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”

Rīgas domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 25 ,,Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts audžuģimenes statusā, deklarēts Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai ārpus tās, ja aprūpē Rīgas pašvaldībai piederīgu personu. Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalstu piešķiršanas kritērijiem. Persona, par kuru izmaksā pabalstu, ir bērns, kurš ar bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē līdz pilngadības sasniegšanai vai adopcijai.

Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konta numurs kredītiestādē. Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese.

Adoptētāju vārds, uzvārds, personas kodi, adrese.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konta numurs kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Rīgas bāriņtiesa.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju


Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas ielā 19/23; Arhīvs - Dzirciema ielā 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Mājokļa pabalsta piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām mājokļa pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.’

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – mājokļa pabalsta pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijiem un pabalsta aprēķinam. Izvērtēta atbilstība trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Darbspējīgajiem mājsaimniecības locekļiem noteikti un izpildīti līdzdarbības pienākumi.

Elektroniska klientu īres un komunālo maksājumu datu pārņemšana no SIA “Rīgas Namu pārvaldnieks” un SIA “Rīgas Pilsētbūvnieks” datu bāzēm.

Noteikti mājokļa pabalsta pārskaitījumu adresāti.

Pilnvarotā persona – mājokļa pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese.

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Apsaimniekotāja/mājokļa izīrētāja/pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts

Kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma. Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Mājokļa izīrētāji un apsaimniekotāji.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde (pēc pieprasījuma).

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga..

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta piešķiršana ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Rīgas   domes 24.03.2021. saistošie noteikumi Nr. 24 ,,Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients - sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs – viens no jaundzimušā vecākiem, kuram piešķirts personas kods un kura dzīvesvieta deklarēta Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, vai persona, kura ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu iecelta par jaundzimušā aizbildni, ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākam. Iesniegti dokumenti par atbilstību sociālā pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Pilnvarotā persona - sociālā pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta (bērna vecāks vai aizbildnis) vārds, uzvārds, personas kods; deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), tālruņa numurs, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme); bērna vārds, uzvārds, personas kods; ja bērna piedzimšana reģistrēta ārvalstīs, dokumentam, kas apliecina bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, nepieciešams pievienot likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā) Sociālās palīdzības nodaļa, Baznīcas ielā 19/23, Arhīvs Dzirciema iela 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta izglītības ieguves atbalstam piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta izglītības ieguves atbalstam pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi. Iesniegti dokumenti par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem. Noteikta atbilstība trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Darbspējīgajiem mājsaimniecības locekļiem noteikti un izpildīti līdzdarbības pienākumi. Pilnvarotā persona – pabalsta izglītības ieguves atbalstam saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, bērna dzimšanas datums un gads, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē. Valsts izglītības informācijas sistēmas dati jeb izziņa no mācību iestādes. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē. Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju


Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Agrīnās korekcijas apmācības pakalpojums bērniem ar invaliditāti - Portidža” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.1. apakšpunkts, 43.-47. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde aprūpētās dzīvesvietas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.2. apakšpunkts, 49. un 54. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Likums "Par pašvaldībām";

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants

Rīgas domes 15.05.2012. lēmums Nr. 4649 "Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģija";

Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem;

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Pilngadīgas personas;

Bērni, kuriem ar Rīgas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas lēmumu noteikts apmeklēt atkarības profilakses speciālista konsultāciju

Personas datu kategoriju apraksts

Pilngadīgai personai - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

Bērnam - vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

Bērna likumiskajam pārstāvim - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Par bērniem Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga. Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.5.apakšpunkts, 95.-98.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

- ģimenei bērna, viena no bērna vecākiem vai aizbildņa slimības gadījumā;

- nepilnai ģimenei;

- daudzbērnu ģimenei;

- ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna audzināšanā un aprūpē;

- ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem;

- personām ar garīga rakstura traucējumiem;

- personām ar sociālās funkcionēšanas grūtībām.

2. Atbalsta ģimene/Uzticības persona, kura nodrošina pakalpojumu

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

Bērnam - vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Atbalsta ģimenes/Uzticības personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā, tālruņa numurs, norēķinu konts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Fiziskas personas, ar kurām Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā bērniem “Atelpas brīdis” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 " Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.1.4.apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām “Atelpas brīdis” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.1.3.apakšpunkts, 30., 31. un 37.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās:

·pilngadīgas personas ar vidējiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem;

·personas, kurām konkrētais sociālais pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu;

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts

Pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese,  e-pasts, tālruņa numurs

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde vecāku izglītojošo grupu (BEA, CAP un informatīvi izglītojošā atbalsta grupa tēviem) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.3. apakšpunkts, 88. un 90.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās: pilngadīgas personas, bērni un pusaudži

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna/pusaudža vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese;

Pilngadīgās personas vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Vecāku izglītojošo grupu (BEA, CAP, informatīvi izglītojošā atbalsta grupa tēviem) pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde uzvedības un sociālās korekcijas programmu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.pants.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 99.- 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Nepilngadīga persona un ģimene (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs, kuram ar Rīgas domes lēmumu ir deleģētas tiesības sniegt pakalpojumu un, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Ienākošā dokumentācija, NPAIS.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde dienas aprūpes centra bērniem un jauniešiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2. punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 134. punkts, 137. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.7. apakšpunkts, 56. punkts, 59. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 


Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde dienas aprūpes centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 27. pants.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 " Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2. punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 134. punkts, 137. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.7.apakšpunkts, 56.-58. punkts, 60.punkts, 61.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

·Personas ar garīga rakstura traucējumiem;

·Personās ar invaliditāti;

·Personas ar demenci;

· Personas ar funkcionāliem traucējumiem;

· Personas ar komplicētiem uzvedības traucējumiem, izteiktām autiska spektra iezīmēm, zemām pašaprūpes spējām, zemo kognitīvo līmeni;

· Personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

Personas likumiskais pārstāvis (aizgādnis).

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Dienas centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143. punkts, 144. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.7.apakšpunkts, 102. punkts, 104.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Dienas centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā)

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde “drošības poga” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.4. apakšpunkts, 51. punkts, 54. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.10. apakšpunkts, 109. un 110. punkts.

Rīgas domes Labklājības departamenta 16.07.2020. iekšējie noteikumi Nr. DL-20-10-nts “Ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

1.jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.personas bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

4.pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā, un mājsaimniecības vadīšanā;

5.personas ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā, un mājsaimniecības vadīšanā.

6.Citas mērķa grupas personas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), Rindas reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde grupu dzīvokļa (mājas) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2. punkts un 35., 36. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.2. apakšpunkts, 82., 83. punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

-bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni ar garīga rakstura traucējumiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

-personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas;

-citas pilngadīgas personas darbaspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas dzīvot patstāvīgi.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), UDV rindu modulis.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde individuālas sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. punkts, 99. un 100.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Pilngadīga persona, kurai invaliditātes, darbnespējas, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā;

Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā.

Personas datu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Pilngadīgai personai - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

Bērnam - vārds, uzvārds, personas kods, adrese;

Bērna likumiskajam pārstāvim - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona, kurš reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuru Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas domes Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pakalpojuma saņemšanas

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Agrīnā intervence” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma pilngadīgām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.1.3.apakšpunkts, 29., 31., 32., 33., 35., 36.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas vai personas bez noteiktas dzīvesvietas, kurām konkrētais sociālais pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu. 

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), dati par personas (ģimenes) ienākumiem, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzējs.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), UDV Rindu modulis.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde īslaicīgās uzturēšanās mītnes nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.3.5. apakšpunkts, 76.-78. punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: ģimenes (arī ar bērniem) un pilngadīgas personas.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Sociālas rehabilitācijas programmu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100.punkts, 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji;

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Krīzes centra pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.3.1.apakšpunkts, 65.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

·bērni un ģimenes ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā;

·bērni, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

·sievietes grūtnieces.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Krīzes intervences pakalpojuma krīzes situācijā nonākušām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4. apakšpunkts, 94. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Juridiskas/fiziskas personas, ar kurām Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Kopienas centra pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Nodrošināt pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām

Nodrošināt brīvprātīgā darba veikšanas iespējas Rīgas Sociālajā dienestā un sagatavot Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu un nodrošināt to administrēšanu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Brīvprātīgā darba likuma 4.panta pirmā daļa.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.8.apakšpunkts, 105. un 106. punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: pilngadīgas personas un nepilngadīgas personas

Brīvprātīgā darba veicēji

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, statuss;

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, tālruņa numurs;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

Brīvprātīgā vārds, uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, telefona numurs, e-pasts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

 

 Nav

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Apmeklētāja reģistrācijas anketa

Personas datu atrašanās vieta

Apmeklētāja reģistrācijas anketa, SOPA. Apmeklētāju nodarbību reģistrācijas lapas. Brīvprātīgā darba veikšanas reģistrs, brīvprātīgā līgums un reģistrācijas žurnāls. Kopienas centrs “Ābeļzieds” Dzirciema iela 24, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde narkologa pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.1pants

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts, 91. un 93.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās:

·pilngadīgas personas ar atkarības un līdzatkarības problēmām;

·bērni ar atkarības un līdzatkarības problēmām;

·bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

·Pilngadīgai personai - vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts;

·Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

·Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Narkologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pabalstu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 03.04.2020. saistošie noteikumi Nr. 10 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti” 7., 8., 9., 10., 11.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras ir atzītas par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērns ar redzes invaliditāti, bērnu likumiskie pārstāvji, mājokļa īpašnieks.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr., ziņas par īpašumu

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji, kuri veiks mājokļa pielāgošanu (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK, VZD KR, Zemesgrāmata

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), Līgumu sistēma “Līgumi”.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. Baznīcas iela 19/23, Rīga. Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde pansijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.8.apakšpunkts, 62. un 63.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde pavadoņa-asistenta pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.3. apakšpunkts, 50., 54. un 55. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, ziņas par personas veselības stāvokli

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde pabalsta ikmēneša izdevumu apmaksai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31.punkts, 31.1 punkts, 31.2 punkts;

Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.3.apakašpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bārenis pēc pilngadības sasniegšanas;

Bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts, informācija no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS (Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma), VIIS, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde dzīvokļa pabalsta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pants, Pārejas noteikumu 15.pants;

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28.punkts;

Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.4.apakašpunkts, 10.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

·bārenis pēc pilngadības sasniegšanas;

·bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas;

·izīrējamā dzīvokļa īpašnieks;

·dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā persona;

·dzīvokļa īrnieks, apakšīres gadījumā.

Personas datu kategoriju apraksts

·Bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts, īres līgums;

·dzīvokļa īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts, informācija no zemesgrāmatas par izīrējamo īpašumu;

·dzīvokļa īpašnieka pilnvarotā personas vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts;

·dzīvokļa īrnieka, apakšīres gadījumā, personas vārds, uzvārds, personas kods, norēķinu konts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS (Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma), BRIDZIS, SOPA, Zemesgrāmata, Apsaimniekotāja dati par komunālajiem pakalpojumiem

Personas datu atrašanās vieta

 

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 30.punkts;

Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.2.apakašpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bārenis pēc pilngadības sasniegšanas;

Bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS (Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (sociālās garantijas) piešķiršanai un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un piešķirt tām sociālās garantijas

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.punkts;

Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 2.1.apakašpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bārenis pēc pilngadības sasniegšanas;

Bez vecāku gādības palikušais bērns pēc pilngadības sasniegšanas

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, norēķinu konts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments;

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc sociālo garantiju nodrošināšanas termiņa beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS (Rīgas bāriņtiesas informatīvā sistēma), VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma veikšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr. 805 “Prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas un invaliditāti apliecinoša dokumenta izsniegšanas noteikumi” 7.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Pilngadīgas personas (pēc VDEĀVK pieprasījuma).

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un vardarbību veikušām personām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Personas (no vardarbības cietušas pilngadīgas personas, vardarbību veikušas pilngadīgas personas), kuras pamatojoties uz sociālā dienesta lēmumu un nosūtījumu saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

No vardarbības cietušo pilngadīgo personu sociālās rehablitācijas pakalpojuma sniedzēji - juridiskas personas (biedrība “Centrs “Marta””, biedrībā “Skalbes”, nodibinājums “Sociālo pakalpojumu aģentūra”, nodibinājums “Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs");

Vardarbību veikušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs – juridiska persona (SIA “Mācību centrs MKB”) un Valsts Probācijas dienests;

Rīgas domes Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), Klientu reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Iesaistīt personas darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12.panta ceturtā daļa

Datu subjektu kategoriju apraksts

Darbspējīgas personas, kuras saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētās personas

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums)

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pašvaldības institūcijas, biedrības un nodibinājumi, ar ko RSD noslēdzis sadarbības līgumu par pašvaldības sabiedrisko darbu nodrošināšanu;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, NVA

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde psiholoģiskās izpētes pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts, 91.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Psiholoģiskās izpētes pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts, 91.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma personai līdz 18 gadiem, kurai noteikta invaliditāte nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Psihologa pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai izvērtēt personu atbilstību noteiktām mērķu grupām, kurām ir tiesības saņemt šo pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumi Nr. 1208 “Noteikumi par psihologa pakalpojuma apjomu personai līdz 18 gadiem, kurai pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim, un pakalpojuma saņemšanas kārtību”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bērns līdz 18 gadiem, kuram invaliditāte noteikta pirmreizēji pēc 01.01.2011. un kura dzīvo ģimenē, kā arī bērna likumiskais pārstāvis

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese;

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā), Nosūtījumu un saņēmēju reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma ģimenēm ar bērniem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts, 91.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde psihologa pakalpojuma pilngadīgām personām, t.sk. ar bezdarba problēmām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4.apakšpunkts, 91.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgās personas, t.sk. ar bezdarba problēmām, kuras:

·       nonākušas sociālajā krīzē vai atrodas smagā psihoemocionālā stāvoklī;

·       atrodas stresa situācijā sakarā ar darba zaudēšanu;

·       nonākušas augstā sociālās izolācijas riska situācijā.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Psihologa pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde riteņkrēsla pacēlāju nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām riteņkrēsla pacēlāju

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 08.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 138 “Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā” 10.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī bērns ar invaliditāti un kustību traucējumiem, kuras pārvietojas riteņkrēslā

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs, kurš veiks mājokļa pielāgošanu (juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. Baznīcas iela 19/23, Rīga. Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Rīgas Sociālā dienesta Dienas centra bērniem un jauniešiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143. punkts, 144. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.7. apakšpunkts, 102. un 104. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni un bērnu likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Nav

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Kamene” Salnas iela 2, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Vecmīlgrāvis” Emmas iela 3, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Rīgas Sociālā dienesta dienas centra pilngadīgām personām pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 13.06.2017 noteikumu Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 143. punkts, 144. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.7. apakšpunkts, 102. un 104. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas;

Personas, kuras veic brīvprātīgo darbu dienas centrā

Personas datu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs;

Personas kuras veic brīvprātīgo darbu dienas centrā vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Nav  

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Nav

Personas datu atrašanās vieta

Apmeklētāja reģistrācijas anketa, SOPA. Apmeklētāju nodarbību reģistrācijas lapas. Brīvprātīgā darba veikšanas reģistrs

Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Kamene” Salnas iela 2, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām, bērniem un jauniešiem “Vecmīlgrāvis” Emmas iela 3, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām “Ābeļzars” Avotu iela 31 k-1, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām “Rīdzene” Vidrižu iela 1C, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām “Kastanis” Aiviekstes iela 14, Rīga. Dienas centrs pilngadīgām personām “Ķengarags” Aglonas iela 35 k-3, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas bērniem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.1.2. apakšpunkts, 28. punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā vai ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības deklarētās nepilngadīgas personas, kuras ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas bāriņtiesa, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Nav

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr. 138 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 10. un 11. punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.1.1. apakšpunkts, 22., 23.,24., 241., 25.,26. punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas vai personas bez noteiktas dzīvesvietas, pensijas vecuma personas un personas ar I un II grupas invaliditāti.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi), pilnvarotās personas.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas domes Labklājības departamentam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK, VID, VSAA

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Rindu modulis, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde silto pusdienu piegāde mājās pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.6. apakšpunkts, 53. un 54. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ pašas nevar sagatavot siltu ēdienu

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Nav

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem “Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem” pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts, 100.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērni ar garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas centra (ar izmitināšanu/bez izmitināšanas) pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts, 67. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

·       pilngadīga persona bez noteiktas dzīvesvietas;

·       krīzes situācijā nonākušas pilngadīgas personas;

·       pilngadīga persona pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas

Personas datu kategoriju apraksts

Pilngadīgai personai - vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas pašvaldībai ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas domes Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Nepieciešamās palīdzības bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības (turpmāk – vardarbība) – upuris sniegšana un sniegtās palīdzības (pakalpojumu) koordinēšana

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta otrā daļa

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļa

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bērni, kuri ir prettiesisku darbību – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības (turpmāk – vardarbība) – upuri. Šo bērnu ģimenes locekļi.

Personas datu kategoriju apraksts

bērna un likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās rehabilitācijas dzīvesvietā pakalpojuma sniedzēji (psihologi) – fiziskas vai juridiskas personas, ar kurām RSD ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu konkrētam bērnam. Kā arī Latvijas Bērnu fonda norādītās sociālās rehabilitācijas institūcijas. Papildus RSD saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 51.panta trešo daļu ir pienākums ziņot (nodot informāciju) policijai vai citai kompetentai iestādei (piemēram, bāriņtiesai) par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgu nodarījumu;

Rīgas domes Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), Sistēma Līgumi, ACTOERP, Nosūtījumu un pakalpojuma saņēmēju reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālā darba pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. un 11. pants.

Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.5. apakšpunkts, 114. un 115. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Personas un ģimenes (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.pantā minētie bērnu tiesību aizsardzības subjekti.

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā un daļa elektroniski), Klientu lietu reģistrācijas žurnāls

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde sociālā darba pakalpojuma ģimenēm ar bērniem nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pants.

Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.5. apakšpunkts, 114.- 116. punkts

Rīgas domes 20.03.2020. lēmums Nr. 182 “Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Personas un ģimenes (bērni, bērnu likumiskie pārstāvji, pilngadīgas personas)

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālā darba pakalpojuma ģimenēm ar bērniem pakalpojuma sniedzējs, kuram ar Rīgas domes lēmumu ir deleģētas tiesības sniegt sociālā darba pakalpojumu un, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgums par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, korespondences dokumenti,

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde speciālā pedagoga pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.4. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētie: bērni ar mācīšanās un uzvedības traucējumiem un bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Speciālā pedagoga pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde specializēto darbnīcu pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas

valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.1. apakšpunkts, 79., 80. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem darbaspējīgā vecumā.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi).

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Specializēto darbnīcu pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK, VID

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), Pakalpojuma saņemšanas rindas reģistrācijas žurnāls.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr. 23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kuras nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu un neatrodas ieslodzījumā.  

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas dati), dati par invaliditāti, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

 

Vienreizēja transporta pakalpojuma sniedzēji.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pakalpojuma sniegšanas beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

 

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 03.12.2019. noteikumi Nr. 578 "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā".

Datu subjektu kategoriju apraksts

Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, kā arī personas pēc darbspējīga vecuma, kuras strādā.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK, VID

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz 4 gadiem;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 

Datu subjektu kategoriju apraksts

Bērni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansēta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgām personām atbilstības izvērtēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 11.08.2020. noteikumi Nr. 509 “"Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus” 5., 7., 10.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Pilngadīgas personas;

Bērni;

Bērnu likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Pilngadīgas personas vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts;

Bērna vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese;

Bērna likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde videovizītes pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.2.5.apakšpunkts, 52. un 54.punkts.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas, kurām ir nepieciešama attālināta uzraudzība un ikdienas saziņa, kuras saņem aprūpes mājās pakalpojumu pakalpojuma sniedzēja veidā.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzējs fiziska/juridiska persona;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, APSIS, Klienta lieta (daļa papīra formātā, daļa elektroniska).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde valsts finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās pilngadīgās personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem un pilngadīgās neredzīgās personas.

Likumiskie pārstāvji (aizgādņi), pilnvarotās personas.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums), faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs, personas kontaktpersonas tālruņa nr.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra un valsts finansēti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniedzēji (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā)

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā)

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta piešķiršana simts un vairāk gadu sasniegušām personām

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts (apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 81 “Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarēta persona,

kura sasniegs vai ir sasniegusi simts vai vairāk gadus, kas dod tiesības

saņemt sociālo pabalstu. Pabalsts tiek izmaksāts uz klienta norādīto norēķinu kontu, vai izmaksā skaidrā naudā, piegādājot klienta dzīvesvietā.

Iespējama saziņa ar piederīgajiem izmaksu organizēšanā.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Piederīgā vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

 

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Izmaksu saraksts – 5 gadi

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, RDVIS

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ACTOERP, Sociālās palīdzības nodaļa, Baznīcas iela 19/23, Arhīvs Dzirciema iela 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta piešķiršana politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts (apstrāde vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā līdz pirmajam novembrim deklarēta persona, kurai piešķirts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, dokumenti, kas apliecina politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, konts kredītiestādē. Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

 

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Izmaksu saraksts – 5 gadi

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, RDVIS

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23, Arhīvs Dzirciema iela 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pašvaldībā pakalpojuma piešķiršana un administrēšana

Apstrādes mērķis/nolūks

Valsts budžeta apmaksāta asistenta pakalpojuma pašvaldībā personām ar invaliditāti administrēšana, t.sk. apstrādes procesa posmi, ievācot datus iesnieguma izskatīšanai, dokumentu reģistrācijai, atbildes sagatavošanai, lēmuma pieņemšanai, līguma sagatavošanai, uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai. Novērst un ierobežot pakalpojuma negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu. Apkopot statistiku

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts, c) punkts.

Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 3.apakšpunkts 31.apakšpunkts, 41apakšpunkts; 12.panta otrā daļa.

Ministru kabineta 18.05.2021. noteikumi Nr. 316 „Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmējs, Deklarēts Rīgas pašvaldībā, noteikta I. vai II. grupas invaliditāte ar redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumiem vai VDEAVK atzinumu par medicīniskām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai; persona no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Asistents – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā sniedzējs; Pilnvarotā persona – Asistenta pakalpojuma pašvaldībā saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

1) Klientam - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, invaliditātes dati (VDEAVK informatīvā sistēma). Izglītības ieguves vieta (VIIS datu bāze). VID reģistrēta darba vieta vai saimnieciskā darbība. Klientiem ar 1.redzes grupu – VSAA pabalsts par asistenta izmantošanu. NVA bezdarbnieka statuss. Piešķirtais DAC pakalpojums (SOPA) 2) Asistentam - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konts. VID saimnieciskā darbība. VSAA pensija – izdienas pensionāra statuss, pensionēšanās vecuma sasniegšana. 3) Pilnvarotajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma veids (Dzimšanas apliecība ar vecāku datiem nepilngadīgajiem; pilnvara; Bāriņtiesas lēmums) un pilnvarojuma termiņš. 4) Līgumu izpilde vai neizpilde, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības. 5) Līguma izpildi pierādošie dokumenti - izziņas, , rēķini, pirkumu un darījumu kvītis un čeki.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pārskata iesniegšana par asistenta pakalpojuma finanšu izlietojumu).

Rīgas domes Finanšu departaments pie rēķinu apmaksas.

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma). Kredītiestādes.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Klienta iesniegums, lēmums un citi iesniegtie dokumenti – 10 gadus pēc pakalpojuma beigām. Uzņēmuma līgumi par asistenta pakalpojuma sniegšanu, vienošanās pie līgumiem par grozījumiem un asistentu sniegto pakalpojumu apliecinošie dokumenti – 75 gadus pēc pakalpojuma beigām

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VID publiskojamo datu bāze

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, RDVIS Līgumi, www.e-riga, klienta/personas lieta - Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde personas iekļaušanai Daudzbērnu ģimeņu reģistrā

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un reģistrēt daudzbērnu ģimeņu reģistrā

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

Rīgas domes 23.05.2017. lēmums Nr. 5290 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Tikai pēc personas pieprasījuma, pašvaldības pakalpojuma sniedzējam.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Izbeidzoties kādam no lēmumā noteiktajiem nosacījumiem Rakstveida piekrišanas - 1 gadu pēc piekrišanas atsaukuma

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

Reģistrs “DAUDZIS”, Administratīvajā nodaļā, Baznīcas ielā 19/23

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršana pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 ,,Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts par aizgādni Personai, par kuru izmaksā pabalstu, ir ar bāriņtiesas vai tiesas lēmumu pilnībā vai daļēji ierobežota rīcībspēja Iesniegti dokumenti par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Iesniegta ikgadējā atskaite, kas dod tiesības turpināt pabalsta izmaksu Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē Personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, atrašanās vieta (mājās vai institūcijā) Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Rīgas bāriņtiesa

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) – Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23; Arhīvs - Dzirciema iela 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pabalsts par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus  

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 ,,Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta pieprasītājs/saņēmējs, kurš ar bāriņtiesas lēmumu iecelts par aizbildni Persona, par kuru izmaksā pabalstu, ir bērns, kuram ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība Iesniegti dokumenti vai Rīgas domes vienotajā informācijas sistēmā pieejami dati par atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Iesniegta ikgadējā atskaite, kas dod tiesības turpināt pabalsta izmaksu Pilnvarotā persona – pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē Bērna vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana) Rīgas bāriņtiesa

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR), RDVIS

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) – Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas ielā 19/23; Arhīvs - Dzirciema ielā 24

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde nodarbinātības atbalsta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Datu apstrāde nodarbinātības atbalsta pakalpojuma personām ar invaliditāti nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts, 99. un 100. punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas ar funkcionāliem traucējumiem (kustību, dzirdes un runas, redzes, iekšējo saslimšanu) ar invaliditāti, izņemot personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir grūtības integrēties darba tirgū

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Nodarbinātības atbalsta pakalpojuma sniedzējs (juridiska persona, kurš reģistrēts Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuru Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu;

Rīgas domes Finanšu departaments;

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās);

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pakalpojuma saņemšanas

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, VDEĀVK

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā), ACTOERP.

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta apbedīšanai piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām apbedīšanas pabalsta piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „ Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta apbedīšanai pieprasītājs/saņēmējs - persona, kas uzņēmusies apbedīšanu. Iesniegti dokumenti par atbilstību apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kritērijiem.

Pilnvarotā persona – apbedīšanas pabalsta saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē/maksājuma pamatojuma dokumenti

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji

Pilnvarotās personas/radinieki

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta –5 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELIS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde, kas tiek veikta Dienesta korespondences saņemšanai, glabāšanai, sistematizēšanai, kā arī pieejas korespondencei nodrošināšanai Dienesta darbiniekiem, korespondences nosūtīšanai, arhivēšanai un iznīcināšanai

Apstrādes mērķis/nolūks

Dokumentu aprites un uzglabāšanas nodrošināšana

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Administratīvā procesa likums, Paziņošanas likums, Oficiālās elektroniskās adreses likums, Iesniegumu likums, Arhīvu likums, Informācijas atklātības likums, Dokumentu juridiskā spēka likums. Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumi Nr. 748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”; Ministru kabineta 02.07.2005. noteikumi Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”; Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Korespondences iesniedzēji, juridisko personu pārstāvji, paraksttiesīgās personas, Dienesta korespondences adresāti.

Personas datu kategoriju apraksts

Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību), e-adreses konts, informācija par personas sociālo stāvokli. Dienesta darbinieki, kuri apstrādā korespondenci vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Dienesta korespondences adresāti, Valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

 

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Atbilstoši lietu nomenklatūrā noteiktajam

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Datu subjekts, Valsts pārvaldes iestādes

Personas datu atrašanās vieta

Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga,

Administrācija - Baznīcas iela 19/23, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Personāla atlases nodrošināšana, darba līgumu slēgšana, administrēšana, darbinieka lietas izveide, obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana, darba līgumu izpilde, t.sk. profesionālās kvalifikācijas pilnveides organizēšana, atvaļinājumu piešķiršana, sociālo garantiju piešķiršana, darbinieku novērtēšana, disciplinārlietu izskatīšana, darba laika uzskaite, stāža uzskaite, atlīdzība, amatu un algu sarakstu uzturēšanai, izmaiņu veikšanai valsts amatpersonu sarakstā

Apstrādes mērķis/nolūks

Personālā dokumentu aprites un uzglabāšanas nodrošināšana

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Darba likums; Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 7.3 panta pirmā un trešā daļa; Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumi Nr. 690 "Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem"; Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumi Nr. 565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”; Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumi Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība"; Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumi Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients"; Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumi Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"; Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”; Rīgas domes 29.06.2022. nolikums Nr. 189 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”; Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumi Nr. 219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”; Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”; Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumi Nr. 478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”; Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Kandidāti uz amatu vakancēm Dienestā. Dienesta darbinieki, fiziskas personas, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata.

Personas datu kategoriju apraksts

Kandidātiem: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese, e-adreses konts), informācija par izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, atsauksmju informācija, cita kandidāta CV norādītā informācija. Darbiniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese, e-adreses konts), informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, darba izpildes novērtējumu, piešķirtajiem un saņemtajiem darba devēja labumiem, ģimenes locekļiem (apgādājamiem), veselības stāvokļa atbilstību ieņemamajam amatam, apliecība par valsts valodas prasmi, ja nepieciešams, bankas konta numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Finanšu departaments, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, darba aizsardzības apmācību organizētāji, Darba inspekcija un citas valsts iestādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, informācija par pilnvarojuma saņēmējiem uzdoto darbību veikšanai.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Kandidātiem – līdz konkursa lēmuma pieņemšanas termiņa beigām;

Darbiniekiem – 90 gadi, 75 gadi vai atbilstoši Lietu nomenklatūrā noteiktajam.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Datu subjekts, IR, VID EDS, ELISS, KADRI, izglītības iestāde.

Personas datu atrašanās vieta

KADRI, ELISS, EXCEL, Administratīvā nodaļa – Baznīcas ielā 19/23, Arhīvs – Dzirciema ielā 24.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde, kas tiek veikta publisko iepirkumu organizēšanai (cenu aptaujas) un līgumu noslēgšanai

Apstrādes mērķis/nolūks

Veikt publisko iepirkumu, cenu aptauju organizēšanu un līgumu noslēgšanu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumi Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Atbildīgie darbinieki par cenu aptaujas veikšanu, pretendentu pārstāvji, piesaistītie speciālisti, pretendenti – fiziskās vai juridiskās personas.

Personas datu kategoriju apraksts

Atbildīgajam darbiniekam par cenu aptaujas veikšanu: vārds, uzvārds, ieņemamais amats.

Pretendentiem (fiziskām personām) – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmju informācija, informācija par iesniegto piedāvājumu, nodokļu nomaksu, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, e-pasts, informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, maksātnespējas un likvidācijas procesiem.

Pretendentu (juridisko personu) valdes locekļu, pārstāvjiem informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, e-pasts, adrese, pretendentu (juridisko personu) piesaistīto speciālistu: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmēs norādītā informācija.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Labklājības departaments, Valsts reģionālās attīstības ministrija (Elektronisko iepirkumu sistēma), tiesībsargājošās iestādes, tiesa, Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Datu subjekts, EIS, UR, ELISS.

Personas datu atrašanās vieta

EIS, ELISS, RDVIS Līgumi, mājaslapa: www.ld.riga.lv, www.eriga.lv, papīra formā – attiecīgā iepirkuma lieta (Administratīvā nodaļa – Baznīcas ielā 19/23)

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un  apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts

Likums Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā".

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par  ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai piešķiršanas kritērijiem un izdevumu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti

Pilnvarotā persona – pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Datu subjekta un ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas gads un datums, adrese, ziņas par invaliditāti

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi, nepieciešamajiem pabalstiem un pakalpojumiem

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana)

Ārstniecības un citu pakalpojumu sniedzējas iestādes (pabalstu pārskaitīšana, pakalpojumu apmaksa)

Rīgas bāriņtiesa.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta –5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršanai un izmaksai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu pabalsta prettiesisku izmaksu. Gatavot atskaites un  apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts

Likums Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Rīgas domes 26.05.2021. saistošos noteikumus Nr. 49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršana pieprasītājs/saņēmējs. Iesniegti dokumenti par personas ienākumu atbilstību pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas piešķiršanas kritērijiem un izdevumu pamatojuma dokumenti. Noteikta atbilstība pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas saņemšanas nosacījumiem un pārskaitījumu/maksājumu adresāti

Pilnvarotā persona – pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Datu subjekta vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas gads un datums, pašreizējā adrese un adrese pēc pārcelšanās

Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē

Pakalpojumu sniedzēja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē, rēķins vai stingrās uzskaites kvītis

Informācija par veselības stāvokli, dažādiem funkcionāliem traucējumiem un to smaguma pakāpi, nepieciešamajiem pabalstiem un pakalpojumiem jaunajā dzīves vietā

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalstu pārskaitīšana).

Sociālās aprūpes centri

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde

Pakalpojumu sniedzējas iestādes (pabalstu pārskaitīšana, pakalpojumu apmaksa)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Datu subjekts, Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Personas ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas/ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa noteikšanai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu statusa prettiesisku piešķiršanu un izziņas izsniegšanu. Gatavot atskaites un  apkopot statistikas datus

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Ministru kabineta 02.04.2019. noteikumi Nr. 138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 "Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Rīgas domes 08.06.2022. saistošie noteikumi Nr. 141 “Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa pieprasītājs/saņēmējs un viņa ģimenes locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvesvietā dzīvojis pirms denacionalizācijas. Iesniegti dokumenti par atbilstību personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa piešķiršanas kritērijiem. Izvērtēti ienākumi atbilstoši kritērijiem

Pilnvarotā persona – personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusa pieprasītāja/saņēmēja likumiskie pārstāvji

Personas datu kategoriju apraksts

Datu subjekta un ģimenes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese

Pakalpojuma pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs

Sagatavota un izsniegta izziņa par atbilstību personas/ģimenes ar noteiktiem ienākumiem statusam

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija - pēc pieprasījuma

Rīgas domes Labklājības departaments - pēc pieprasījuma

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Datu subjekts, Rīgas domes vienotā informācijas sistēma (RDVIS), Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR), Valsts zemes dienests (VZD), Uzņēmumu reģistrs (UR), ACTOERP, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ)

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt mājsaimniecības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai. Nodrošināt uzraudzību un kontroli, lai novērstu statusa prettiesisku piešķiršanu. Gatavot atskaites un apkopot statistikas datus.

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi, deklarēts Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegti dokumenti par atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kritērijiem.

Pilnvarotā persona – trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa pieprasītāja/saņēmēja likumiskie pārstāvji.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta un mājsaimniecības locekļu vārds, uzvārds, personas kods, adrese.

Statusa pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs, konts kredītiestādē.

Sagatavota un izsniegta statusu apliecinoša izziņa.

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilnvarojuma pamatojuma dokumenti un pilnvaras termiņš, konts kredītiestādē.

Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Latvijas Republikas Labklājības ministrija - pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Labklājības departaments - pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde.

Latvijas Republikas tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji – pēc pieprasījuma.

Juridiskās palīdzības administrācija – pēc pieprasījuma.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

Klienta lieta – 5 gadi pēc pēdējā ieraksta.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK), Valsts ieņēmumu dienests (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA),Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSSD), Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija (UGFA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (PMLP IR), Valsts zemes dienests (VZD), Lauku atbalsta dienests (LAD), Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA), Uzņēmumu reģistrs (UR), ACTOERP, Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata (VVDZ) Valsts

izglītības informācijas sistēma (VIIS).

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā) - Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B un Pērnavas iela 1, Rīga. “Vidzeme” Brīvības gatve 266 un Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Politiski represēto personu, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku un simts un vairāk gadu sasniegušo personu saraksts

Apstrādes mērķis/nolūks

Personu, kuras sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu saraksta un represēto personu saraksta sagatavošana un pārbaude, lai organizētu konkrētā mērķpabalsta izmaksu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr. 81 “Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām”.

RSD 02.07.2014. iekšējie noteikumi Nr. RSD-14-3nts “Kārtība, kādā Rīgas Sociālais dienests sveic 100 un vairāk gadus sasniegušās personas”.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients - Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā līdz pirmajam novembrim deklarēta persona, kurai piešķirts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss. Rīgā deklarēta persona, kura sasniegusi 100 un vairāk gadu vecumu.

Personas datu kategoriju apraksts

Datu subjekta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, tālruņa numurs, e-adrese, spēkā esoša personu apliecinoša dokumenta esamība, VSAA dati par pensijām, dokumenti, kas apliecina politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, konts kredītiestādē. Iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas domes Labklājības departaments, pēc pieprasījuma.

Rīgas domes Finanšu departaments (pabalsta pārskaitīšanai).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

gads (pabalsta izmaksāšanas gads), izmaksu saraksts - 5 gadi

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

EXCEL, SOPA, ACTOERP, Sociālās palīdzības nodaļa Baznīcas iela 19/23

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde atbalsta grupas pakalpojumam personām, kuras cietušas no vardarbības nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu).

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 88. un 90. punkts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.4 daļa

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Pilngadīgas personas (sievietes vai vīrieši), kuras cietušas vai cieš no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles).

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Atbalsta grupas pakalpojuma personām, kuras cietušas no vardarbības pakalpojuma sniedzēji  (juridiskas personas, kuras reģistrētas Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi/vispārīgā vienošanās par pakalpojuma sniegšanu

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Socializācijas grupas bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas:

Bērni ar autiskā spektra traucējumiem vecumā no 4-18 gadi un viņu ģimenēm

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Atbalsta personas pakalpojums ģimenei, kura audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: Ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām vecumā no 1, 5 līdz 4 gadiem.

Ģimenes, kurās aug bērni ar VDEĀK noteiktu invaliditāti vecumā no 1, 5 līdz 4 gadiem. 

Ģimenes, kurās aug bērni ar VDEĀK noteiktu invaliditāti un atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību vecumā no 1, 5 līdz 4 gadiem.

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Datu apstrāde Individualizētā aprūpes pakalpojums ģimenēm, kura audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojuma nodrošināšanas un administrēšanas mērķim

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6. apakšpunkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: Bērni ar funkcionāliem traucējumiem līdz dienai, kad tie sasniedz 20 gadu vecumu

Personas datu kategoriju apraksts

Bērna vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Likumiskā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (juridiskas/fiziskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, ACTOERP, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga.

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga. Mazā Lubānas iela 8, Rīga. Baldones iela 2, Rīga. Vidrižu iela 1A, Rīga.

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100.punkts, 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētās personas: bērns un viņa piesaistes persona (vecāki)

 

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

Piesaistes personas (vecāku) vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas Sociālais dienests.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, SOPA

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu pakalpojums jauniešiem vecumā 18-24 gadiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100.punkts, 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Jaunietis no 18 līdz 24 gadu vecumam pēc bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma izbeigšanas kuriem aprūpes pakalpojumu nodrošināja Rīgas pilsētas pašvaldība un pakalpojums tika sniegts ārpus Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijas.

Personas datu kategoriju apraksts

Vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese.

 (vecāku) vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un deklarētā adrese, e-pasts, tālruņa numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Rīgas Sociālais dienests.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

 

Nav

 

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Iedzīvotāju reģistrs, BARIS, SOPA

Personas datu atrašanās vieta

SOPA, ELISS, BARIS, Klienta lieta (papīra formātā).

Teritoriālais centrs: “Avoti” Avotu iela 31 k-2, Rīga. “Āgenskalns” Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga. “Bolderāja” Mežrozīšu iela 43, Rīga. “Dzirciems” Baldones iela 2, Rīga. “Imanta” Imantas 8.līnija 1 k-2, Rīga. “Daugava” Aglonas iela 35 k-1, Rīga. “Krasts” Aiviekstes iela 14, Rīga. “Pļavnieki” Salnas iela 2, Rīga. “Purvciems” Ieriķu iela 2B, Rīga. “Vidzeme” Vidrižu iela 1A, Rīga. “Ziemeļi” Hanzas iela 7, Rīga.

Sociālā darba nodaļa Baznīcas iela 19/23, Rīga (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Arhīvs Dzirciema iela 24, Rīga.

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Diennakts krīzes tālruņa psiholoģisko un informatīvo palīdzību krīzes situācijā nonākušām personām

Apstrādes mērķis/nolūks

Izvērtēt personas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām mērķa grupām un nodrošināt tām pakalpojumu

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts.

Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 7.4.6.apakšpunkts, 100.punkts, 101.punkts

Datu subjektu kategoriju apraksts

Krīzes situācijā nonākušas vai krīzes situācijā esošas personas, t.sk. akūtā un hroniskā krīzes situācijā esošas personas;

personas, kurām krīzes situācijas risināšanai nepieciešama informācija par sociālo palīdzību un sociālajiem, tai skaitā psiholoģiskajiem pakalpojumiem.

krīzes situācijā nonākušo personu tuvinieki;

institūcijas;

plašāka sabiedrība.

Personas datu kategoriju apraksts

Dzimums un vecums

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Pakalpojuma sniedzēji (fiziskas/juridiskas personas), ar kuriem Rīgas Sociālajam dienestam ir noslēgti līgumi par pakalpojuma sniegšanu.

Rīgas domes Finanšu departaments

Latvijas Republikas Labklājības ministrija (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās)

Rīgas domes Labklājības departaments (pēc pieprasījuma pārbaudes lietās).

Rīgas Sociālais dienests.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

 

10 gadi pēc pēdējā ieraksta

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā

 

Personas datu avots (ja attiecas)

 

Personas datu atrašanās vieta

 

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pieraksts Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta centrā

Apstrādes mērķis/nolūks

Pieraksta veikšana Ukrainas civiliedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas c) punkts.

Likums Par sociālo drošību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.”

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem.”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs un viņa mājsaimniecības locekļi.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs. Pilngadīgu ģimenes locekļu skaits.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

 

Rīgas Sociālais dienests

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Microsoft Latvia SIA, Zaļā iela 1, Rīga LV-1010

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Personas dati – personas kods, pilngadīgu ģimenes locekļu skaits – līdz pakalpojuma saņemšanai (30 dienas pēc pieraksta laika)

Kontaktinformācija (vārds, e-pasts, tālrunis) līdz Microsoft Bookings tehniskā nodrošinājuma iespējām (paredzēts 6 mēneši)

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Tiek izstrādāta darba organizācijas kārtība.

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs

Personas datu atrašanās vieta

Microsoft Bookings

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Zvanu centrs Ukrainas civiliedzīvotājiem

Apstrādes mērķis/nolūks

Zvanu pieņemšana, pirmreizējā konsultēšana Ukrainas civiliedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas e) punkts.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums 7.panta trešā daļa un 33. daļa.

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta tālruņa numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Tālruņa numurs – 30 dienas.

 

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Tiek veikta informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšana konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs ar balss ierakstu tiek informēts par telefonsarunas ierakstīšanu.

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs

Personas datu atrašanās vieta

Zvanu centra risinājuma turētājs Latvijas mobilais telefons

 

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Pieraksts

Apstrādes mērķis/nolūks

Pieraksta veikšana Rīgas iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas e) punkts.

Likuma Par sociālo drošību 14.panta pirmā daļa.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļa un 36. panta ceturtā un piektā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2.punkts.

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta vārds, uzvārds, personas kods. Pabalsta pieprasītāja e-pasts, tālruņa numurs. Pilngadīgu ģimenes locekļu skaits.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

 

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Personas dati – personas kods, pilngadīgu ģimenes locekļu skaits – līdz sociālās palīdzības / pakalpojuma saņemšanai.

Kontaktinformācija (vārds, e-pasts, tālrunis) līdz Microsoft Bookings tehniskā nodrošinājuma iespējām.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

 

Pašvaldības noteiktajā kārtībā.

 

 

Personas datu avots (ja attiecas)

Klients – sociālā pabalsta pieprasītājs/saņēmējs

Personas datu atrašanās vieta

Microsoft Bookings

 

Reģistra informācija

Apraksts:

Zvanu centrs

Apstrādes mērķis/nolūks

Zvanu pieņemšana, pirmreizējā konsultēšana Rīgas iedzīvotājiem sociālās palīdzības un sociālā pakalpojuma saņemšanai

Apstrādes tiesiskais pamatojums

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas e) punkts.

Likuma Par sociālo drošību 14. panta pirmā daļa.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļa un 36. panta ceturtā un piektā daļa.

Ministru kabineta 17.12.2020. noteikumu Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2.punkts.

Rīgas domes 26.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem”

Datu subjektu kategoriju apraksts

Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs.

Personas datu kategoriju apraksts

Klienta tālruņa numurs.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas

Rīgas Sociālais dienests, Rīgas domes Digitālā aģentūra (tehniskā atbalsta nodrošināšana).

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju

 

Nav

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti)

Tālruņa numurs – 30 dienas.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

- fiziskās drošības līdzekļi;

- informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Tiek veikta informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšana konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.

Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs ar balss ierakstu tiek informēts par telefonsarunas ierakstīšanu.

Personas datu avots (ja attiecas)

Klients – sociālā pabalsta/pakalpojuma pieprasītājs/saņēmējs.

Personas datu atrašanās vieta

Zvanu centra risinājuma turētājs SIA Latvijas mobilais telefons.