Personas datu apstrādes aizsardzība Rīgas Sociālajā dienestā

Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas Sociālais dienests), adrese: Baznīcas iela 19/23, 1. stāvs, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67105080, elektroniskā pasta adrese: soc@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Personas datu apstrādes nolūks - atbilstoši iesniegumā izteiktajam lūgumam, izvērtēt Jūsu (Jūsu ģimenes) atbilstību noteiktam statusam, sociālās palīdzības un/vai sociālo pakalpojumu saņēmēju lokam. Lai veiktu sociālā un materiālā stāvokļa izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par sociālās palīdzības/ sociālo pakalpojumu piešķiršanu, kā arī, lai veiktu uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanu, nepieciešama sekojošu personas datu – personas identifikācijas dati, kontaktinformācija, materiālā stāvokļa un sociālās situācijas izvērtējums, kā arī informācija, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz tiesībaizsardzības vai citām iestādēm, apstrāde.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Eiropas parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula 2016/679 Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta c) apakšpunkts, kā arī citi normatīvie akti, t.sk., kas nosaka sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

Personas datu saņēmēji - pēc nepieciešamības ir:
1) Pārziņa pilnvarotie darbinieki, tiesībsargājošās vai kontrolējošās iestādes.
2) Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienības - Rīgas domes Finanšu departaments (finanšu līdzekļu pārskaitīšanai), Rīgas domes Labklājības departaments (uzraudzības un kontroles procesa nodrošināšanai, Administratīvā procesa (pārsūdzība) nodrošināšanai), bāriņtiesas un Rīgas pašvaldības policija (bērnu tiesību aizsardzības nolūkā), Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (dzīvokļu jautājumu risināšanai).
3) Sociālo pakalpojumu sniedzēji (sociālā pakalpojuma nodrošināšana, atbilstoši lēmumam vai nosūtījumam).
4) Sociālo pabalstu pārskaitījumu adresāti.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc sociālās palīdzības vai sociālā pakalpojumu saņemšanas pēdējās dienas vai saistību pilnīgas izpildes.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:
1. pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt pārējās personas, kuras minētas iesniegumā, par to personu datu apstrādi, kas saistītas ar iesnieguma izskatīšanu.

Fiziskas personas dati Rīgas Sociālajā diebestā tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos: