RSAC "Gaiļezers"

RSAC "Gaiļezers"

RSAC "Gaiļezers"
Pansionāts

Hipokrāta iela 6, Rīga, tālrunis 67539453

Hipokrāta iela 6,
Rīga, LV –1079
Tālrunis: 67539453
Fakss: 67547750
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: e-pasts: rsacgailezers@riga.lv

Rīgas sociālā aprūpes centra "Gaiļezers" darbinieku darba laiks:
Pirmdienās - Ceturtdienās no plkst. 8.30 - 17.00
Piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām.

UZMANĪBU!!!

Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” klientu apmeklēšanas nosacījumi LASĪT ŠEIT

Apmeklētāju pieņemšana
Ar RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli var tikties, iepriekš vienojoties par laiku, zvanot pa tālruni: 67539453.

Pretkorupcijas pasākumi
Par RSAC "Gaiļezers" darbinieku negodprātīgu, neētisku rīcību, prettiesiski pieprasot dažādus labumus, lūgums informēt RSAC "Gaiļezers" direktoru Aldi Virbuli pa tālruni 67539453 vai Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centru pa tālruni 67026859 vai 67012031, e-pasts: bac@riga.lv, mājas lapa: pasvaldiba.riga.lv, vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju pa tālruni 67356161 vai 80002070, e-pasts: knab@knab.gov.lv, mājas lapa: www.knab.gov.lv.

Rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV - 1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
RD iestādes adrese: Hipokrāta 6, Rīga, LV - 1079

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV52RIKO0021501518040

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta "Vidusskola"
Līdz un no RSAC "Gaiļezers" var nokļūt ar 14. un 18. trolejbusu; 15. un 21. autobusu.

RSAC "Gaiļezers" informācija klientiem un viņu tuviniekiem

Centrā darbojas 3 diennakts dežūrposteņi, kuros katrā strādā sertificēta medicīnas māsa.
Klienti uzturas istabiņās, pa 1- 5 cilvēki, atbilstoši veselības stāvoklim.

Par RSAC "Gaiļezers" iemītniekiem ikdienā rūpējas sekojoši speciālisti:
• ģimenes ārsts;
• medicīnas māsa;
• zobārsts;
• sociālais darbinieks;
• sociālais rehabilitētājs;
• sociālais aprūpētājs;
• psihologs;
• fizioterapeita asistents;
• masieris.

Klientiem, bez jau minētajiem speciālistiem, ir pieejami:
• frizieris;
• manikīrs / pedikīrs;
• kurpnieks;
• šuvēja;
• galdnieks.

Centrā klientiem, atkarībā no viņu spējām un vēlmēm, ir iespēja veikt dažādas aktivitātes:
• apmeklēt lasītavu / bibliotēku;
• apmeklēt rokdarbu pulciņu;
• pagatavot sev maltīti;
• apmeklēt trenažieru zāli;
• apmeklēt kapelu;
• dziedāt ansamblī „Jautrie iemītnieki”;
• spēlēt teātri;
• spēlēt dažādas galda spēles;
• apmeklēt kino.

Regulāri tiek organizētas dažādas ekskursijas, muzeju apmeklējumi, teātru un koncertu apmeklējumi.

Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz Rīgas sociālā dienesta nosūtījumu un saskaņā ar Latvijas Republikas 19.11.2002. "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu" un Ministra kabineta 02.04.2019. noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 06.03.2020. saistošajos noteikumos Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”

Sociālā pakalpojuma mērķi:
1. Nodrošināt Centra klientu vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, lai maksimāli sekmētu viņu pašaprūpes spējas.
2. Nodrošināt saturīgu klientu brīvo laiku, īstenot pasākumu kompleksu, lai palielinātu klientu dzīves kvalitāti un dažādas aktivitātes institūcijā un ārpus tās.

Sociālā pakalpojuma saturs:
1. personu nodrošināšana ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
2. personu apgādāšana ar gultas veļu, dvieļiem, dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem un apģērbu;
3. klienta vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšana (ne retāk kā trīs reizes dienā);
4. neatliekamā medicīniskā palīdzība jebkurā diennakts laikā;
5. klienta reģistrēšana pie ģimenes ārsta, klienta vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe  Centra finanšu līdzekļu ietvaros;
6. sociālās aprūpes pasākuma komplekss un/vai sociālās rehabilitācija atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
7. klienta garīga aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai un vēlmei;
8. palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā;
9. saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, kultūras pasākumi institūcijā un iespēju robežās ārpus tās;
10. klientu nodrošināšana ar vajadzībām atbilstošiem tehniskajiem palīglīdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
11. atbalsta sniegšana klientu personīgo un sociālo problēmu risināšanā, palīdzība klientiem adaptēties vidē un telpā;
12. klienta interesēs resursu organizēšana un mobilizēšana, informācijas sniegšana par pieejamajiem pakalpojumiem, klienta konsultēšana par viņa tiesībām un pienākumiem, klientu interešu aizsardzība un cilvēktiesību ievērošana;
13. sociālo kontaktu veidošana, saglabāšana starp klientu un viņa ģimeni;
14. klienta iesaistīšana sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā, novērtēšanā un koriģēšanā.

Ziedojumi tiek pieņemti natūrā, iepriekš nepieciešams sazināties ar Saimniecības struktūrvienības vadītāju Intu Miķelsonu – 67536998, e-pasts: ints.mikelsons@riga.lv. Ziedotājam ir tiesības norādīt konkrētu ziedojuma mērķi un pārliecināties, ka minētais ziedojums tiek izmantots norādītā mērķa sasniegšanai.