Bukleti

Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Rīgā
Trūcīgas mājsaimniecības statuss Rīgā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts
Dienas aprūpes centra personām ar demenci vai ar viegliem vai ar mēreniem kognitīviem traucējumiem
Pansionāti
Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā
Videovizītes pakalpojums
Informācijas lapa par palīdzību cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas
Atbalsts un sociālie pakalpojumi personām, kas cietušas no vardarbības, un personām, kas veikušas vardarbību
Apmaksa transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās
Dienas aprūpes centrs personām ar demenci “OZOLAINE”
Dienas aprūpes centrs personām ar demenci “DUNTES OZOLI”
Nodarbinātības atbalsta pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti
Par pabalsta saņemšanu 100 un vairāk gadu sasniegušām personām
Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Kas jāzina par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru?
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru
Par pabalstu izglītības ieguves atbalstam
Sociālie pakalpojumi ģimenēm un bērniem Rīgā
Par Rīgas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem
Par Rīgas pašvaldības pabalstu aizbildņiem
Par Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei
Informācija personām pēc brīvības atņemšanas sodas izciešanas
Eiropas atbalsta trūcīgajiem iedzīvotājiem paku izsniegšanas vietas Rīgā
Siltais_ediens Rīgā 10 vietās no 19.07. uz laiku slēgta Ziepju iela
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ?
Apmeklētāju pieņemšanas kārtība Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālo palīdzību
Atkarību profilakses sektors Rīgas Sociālajā dienestā
Cilvēku tirdzniecības novēršana
Plakāts par 24/7 Krīzes tālruni
Buklets vieglajā valodā “Sociālie pakalpojumi Rīgas iedzīvotājiem”
Latvijas sociālo darbinieku ĒTIKAS kodekss
RSAC “Gaiļezers” informācija klientiem un viņu tuviniekiem
Izvēlies audiogrāmatu, ja parasto nevari lasīt!
SIA ”Mājas aprūpe” Rīgas pašvaldības finansētais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā
Informatīvs materiāls ieslodzīto ģimenes locekļiem
Informatīvs buklets par bērnu traumatismu “Pārvērt pārdrošību par drošību!”
Priekšnoteikums nekustamā īapšuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai-e-saziņas kanāls ar pašvaldību
Atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums – e-saziņas kanāls ar pašvaldību
Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem