Datu apstrāde

Personas datu apstrādes pārzinis Rīgas valstspilsētas pašvaldība Labklājības departaments (turpmāk – Departaments), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.


Struktūrvienības nosaukums: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments

 

Reģistra informācija Apraksts:
Apstrādes mērķis/nolūks 1.    Datu apstrāde, kas tiek veikta, lai nodrošinātu Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegtās sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanu, uzraudzību un kontroli.

2.    Nodarbinātības pasākumu (jauniešu garantijas projekts utt.) koordinēšana.

3.    Veselīga dzīvesveida popularizēšana un slimību profilakse.

4.    Konkursu līdzfinansējuma un grantu piešķiršanai organizēšana un attiecīgu līgumu slēgšanai un līgumu izpildes uzraudzība.

5.    Datu apstrāde, kas tiek veikta Departamenta korespondences saņemšanai, glabāšanai, sistematizēšanai, kā arī pieejas korespondencei nodrošināšanai Departamenta darbiniekiem, korespondences nosūtīšanai, arhivēšanai un iznīcināšanai.

6.    Darba līgumu slēgšana, administrēšana, darbinieka lietas izveide, obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana, darba līgumu izpilde, t.sk. profesionālās kvalifikācijas pilnveides organizēšana, atvaļinājumu piešķiršana, sociālo garantiju piešķiršana, darbinieku novērtēšana, disciplinārlietu izskatīšana, darba laika uzskaite, stāža uzskaite, atlīdzība, amatu un algu sarakstu uzturēšana, izmaiņu veikšana valsts amatpersonu sarakstā.

7.    Datu apstrāde, kas tiek veikta publisko iepirkumu organizēšanai un iepirkumu līgumu noslēgšanai.

8.    Datu apstrāde, kas tiek veikta, lai nodrošinātu atlīdzības izmaksu, naudas pārvedumu veikšanu līgumpartneriem, administrētu rēķinus, maksu par maksas pakalpojumiem, nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto prasību grāmatvedības jomā izpildi, parādu administrēšanu.

9.    Datu apstrāde, kas nepieciešama iekšējo auditu Departamenta pakļautības iestādēs veikšanai un tematisko pārbaužu Departamenta un Rīgas Sociālā dienesta  līgumorganizācijās veikšanai, kā arī pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanas kontrolei.

10.             Datu apstrāde, kas tiek veikta nodrošinot pacēlāju piešķiršanas pakalpojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem.

11.             Informācijas sniegšana par  iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību un to saņemšanas nosacījumiem un kārtību, sociālās palīdzības un pakalpojumu organizēšanu ārkārtas situācijās, kā arī leģitīmās intereses – pakalpojuma kvalitātes kontroles nodrošināšana, realizēšanai.

12.             Apmeklētāju pieņemšana darbiniekiem drošā formātā, pakalpojuma kvalitātes kontroles nodrošināšana

13.              Personāla atlases nodrošināšana.

Apstrādes tiesiskais pamatojums 1.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta b), c), f) un h) apakšpunkti, Pašvaldību likums, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; likums „Par sociālo drošību”; Bērnu tiesību aizsardzības likums, likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“, Administratīvā procesa likums, Ministru kabineta 2019.gada 02.aprīļa noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10.punkts; Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, Rīgas domes 2021. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr. 49 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”; Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31.¹  punkts; Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošie noteikumi Nr. 90 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”;  Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 76.punkts; Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 25 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”; Rīgas domes 2020.gada 3.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”; Rīgas domes 2005.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”; Rīgas domes 2007.gada 3.jūlija saistošie noteikumi Nr.81 “Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām”; Rīgas domes 2021. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 24 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu jaundzimušajam”; Rīgas domes 2016.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.235 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu”; Rīgas domes 2007.gada 11.decembra saistošie noteikumi Nr.98 “Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”; Rīgas domes 2020.gada 6.marta saistošie noteikumi Nr.3 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”; Rīgas domes 2020.gada 3.aprīļa saistošie noteikumi Nr.10 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti”; Rīgas domes 2018.gada 24.janvāra saistošie noteikumi Nr.23 “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu”; Rīgas domes 2022.gada 8.jūnijā saistošie noteikumi Nr.138 “Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā”; Rīgas domes 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 100 “Ēdināšanas pakalpojuma un zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanas kārtības saistošie noteikumi Rīgas valstspilsētas pašvaldībā”;  Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”; Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr.316 ” Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti “; Ministru kabineta 2019.gada 3.decembra noteikumi Nr.279 “Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā”; Ministru kabineta 2014.gada 18.martā noteikumi Nr.142 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru”; Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumi Nr.157 “Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi”; Ministra kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”; Rīgas domes 23.05.2017. lēmums Nr.5290 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru”.

2.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

3.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b) un  c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta e) apakšpunkts. Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumi Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”.

4.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un c) apakšpunkts. Komercdarbības atbalsta kontroles likums, Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, likums “Par pašvaldību budžetiem”, Biedrību un nodibinājumu likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums.

5.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Administratīvā procesa likums, Paziņošanas likums, Oficiālās elektroniskās adreses likums, Iesniegumu likums, Arhīvu likums, Informācijas atklātības likums, Dokumentu juridiskā spēka likums. Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumi Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”; Ministru kabineta 2005.gada 2.jūlija noteikumi Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”; Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

6.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta e), f) un h) apakšpunkti. Darba likums. Ministru kabineta 2018.gada 13.novembra noteikumi Nr.690 “Noteikumi par personas darba vai dienesta gaitu un izglītību apliecinošiem dokumentiem, kuriem ir arhīviska vērtība, un to glabāšanas termiņiem”; Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.565 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”; Ministru kabineta 2022.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”; Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumi Nr.361 “Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients”; Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumi Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”; Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”; Rīgas domes 2022.gada 29.jūnija nolikums Nr.RD-22-189-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbinieku darba samaksas nolikums”; Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”; Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumi Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”; Rīgas domes saistošo noteikumu par budžetu 10.punkts; Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumi Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”; Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums; Rīgas izpilddirektora 18.10.2022. iekšējie noteikumi Nr.RD-22-48-nti “Noteikumi par personāla atlases privātuma politiku”.

7.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumi Nr.816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr. 103 “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.

8.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts. Darba likums un uz tā pamata izdotie normatīvie akti, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Likums par budžeta un finanšu vadību, Grāmatvedības likums, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumi Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi”,  Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra noteikumi Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Ministru kabineta 2009.gada 10.marta  noteikumi Nr.219  “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

9.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts. Iekšējā audita likums.

10.             Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts. Rīgas domes 08.06.2022. saistošie noteikumi Nr.138 “Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā”.

11.             Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta
e)apakšpunkts, f) apakšpunkts, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 6.panta 1.punkts, Rīgas domes 19.05.2011. nolikuma Nr.124 “Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” 9.10.apakšpunkts.

12.             Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un f) apakšpunkts, Iesniegumu likuma 8.pants.

13.              Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b); c); f) apakšpunkts, Darba likums.

Datu subjektu kategoriju apraksts 1.    Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt vai saņem Rīgas valstspilsētas pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, iedzīvotāju aizgādņi un nepilngadīgu bērnu aizbildņi, apgādnieki, kuri vēršas Departamentā ar iesniegumu, sūdzību un vēstuli; personas, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti, un kuri vēlas reģistrēt ģimeni Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un saņemt pašvaldības  atvieglojumus.

2.    Personas, kas ņem dalību Rīgas valstspilsētas pašvaldības organizētajos nodarbinātības projektos un pasākumos, nodarbinātības projektu un pasākumu vadītāji un koordinatori.

3.    Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāji – pakalpojumu saņēmēji, kā arī pasākumu organizatori (Departamenta līgumpartneri un to darbinieki), pasākumu norišu vietu atbildīgās personas, izglītības iestāžu kontaktpersonas.

4.    Biedrību, nodibinājumu, uzņēmumu un komersantu pārstāvji,  Departamenta un pakļautības iestāžu darbinieki, kuri veic iesniegto projektu izvērtēšanu, lemj par finansējuma piešķiršanu un uzrauga līgumu izpildi.

5.    Korespondences iesniedzēji, juridisko personu pārstāvji, paraksttiesīgās personas, Departamenta un korespondences adresāti.

6.    Departamenta darbinieki, fiziskas personas, kas strādā uz uzņēmuma līguma pamata. Departamenta pakļautības iestāžu vadītāji un Departamenta pakļautības iestāžu vadītāja amatu kandidāti.

7.    Departamenta un pakļautības iestāžu darbinieki – iepirkuma komisiju locekļi, pretendentu pārstāvji, piesaistītie speciālisti, pretendenti – fiziskās personas.

8.    Departamenta darbinieki, Departamenta līgumpartneru (juridisko personu) pārstāvji – fiziskas personas, Departamenta darbinieku ģimenes locekļi, Departamenta līgumpartneri – fiziskās personas.

9.    Departamenta un tā pakļautības iestāžu un līgumorganizāciju darbinieki, klienti un sadarbības partneri.

10.             Iedzīvotāji, kuri vēlas saņemt lietošanā riteņkrēsla pacēlāju.

11.             Jebkura persona, kura piezvana uz informatīvo tālruni.

12.             Jebkura persona, kura piesakās uz apmeklējumu, Amatpersona, kas pieņem apmeklētāju.

13.              Kandidāti uz amatu vakancēm Departamentā.

Personas datu kategoriju apraksts 1.    Vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs,  dati, ģimenes statuss, tuvinieku kontaktinformācija, personas likumiskā pārstāvja, apgādnieka kontaktpersonas (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, e-adreses konts, darba vieta), iestāšanas datums un iemesls (iesniegums, nosūtījums u.c.), sākotnējā iestāšanās, īslaicīgās prombūtnes iemesls un dienu skaits, pakalpojuma beigšanas iemesls, pakalpojuma sniegšanas laikā identificētās problēmas, ilgstošās aprūpes iestāde, kurā bērns atrodas, ievietošanas datums un iemesls, izstāšanas datums un iemesls, dati par atrašanos prombūtnē un iemesls, dienu skaits, bāriņtiesas lēmuma datums un numurs, bērna ievietošanas datums audžuģimenē, aizbildnībā pakalpojuma izbeigšanas datums un iemesls, sociālā pakalpojuma saņemšanas fakts un termiņš, izglītība, informācija  (invaliditātes grupa; periods uz kādu invaliditāte piešķirta) par invaliditāti, informācija par personas ienākumiem, to apmēru, personai piederošo  kredītiestāžu un pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati; bankas konta numurs, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs, platība) esamība,   mājoklī deklarēto ģimenes locekļu dati  (vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, informācija par personas ienākumiem, to apmēru, bankas konta numurs, personai piederošo  kredītiestāžu un pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati), informācija (darba vieta, darba attiecību periods) par nodarbinātību,  informācija  (izglītības iestādes nosaukums, klase, kurss, mācību periods) par mācībām izglītības iestādē, izdevumus apliecinoši dokumenti (ar personas rekvizītiem), par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, izdevumus apliecinoši dokumenti (ar personas rekvizītiem), par inkontinences līdzekļu, valsts kompensējamo medikamentu iegādes līdzmaksājumu un pacientu līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojuma vai stacionārā apmaksu, apbedīšanas izdevumus apliecinošs dokuments, darījumu apliecinošs dokuments, informācija par sociālo statusu, pabalsta saņemšanas fakts un termiņš, informācija par ģimenes ar trim un vairāk bērniem statusa sākuma un beigu datumu.

2.    Nodarbinātības projektu un pasākumu dalībniekiem vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, adrese, informācija par sociālo statusu, bezdarbu, dalību pasākumos, norēķinu kontu. Projektu un pasākumu vadītājiem un koordinatoriem: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, adrese, informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, informācija par norēķinu kontu.

3.    Pasākumu dalībnieku vārds, uzvārds, informācija par dalību pasākumā, kontaktinformācija. Pasākuma organizatoru vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, informācija par izglītību, profesionālo kvalifikāciju, norēķinu kontu, izmaksāto atlīdzību. Piesaistīto speciālistu CV ietvertā informācija. Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats, paraksts. Izglītības iestādes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts. Fotogrāfijās no pasākumiem var būt redzami gan pasākumu dalībnieki, gan organizatori, piesaistītie speciālisti, u.c.

4.    Biedrību, nodibinājumu, uzņēmumu un komersantu pārstāvju vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, informācija par izglītību, pieredzi, dalību pašvaldības projektos un pasākumos, norēķinu konta informācija. Pašvaldības Departamenta un pakļautības iestāžu darbinieku vārds, uzvārds, ieņemamais amats un projektu izvērtēšanas protokolos sniegtā informācija. Speciālistu CV ietvertā informācija, atskaites, apmeklētāju uzskaites lapas, darbinieku darba uzskaites lapas.

5.    Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību), e-adreses konts, informācija par personas sociālo stāvokli. Departamenta darbinieki, kuri apstrādā korespondenci vārds, uzvārds, kontaktinformācija.

6.    Darbiniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese, e-adrese ), informācija par izglītību, kvalifikāciju, darba pieredzi, darba izpildes novērtējumu, piešķirtajiem un saņemtajiem darba devēja labumiem, ģimenes locekļiem (apgādājamiem), veselības stāvokļa atbilstību ieņemamajam amatam, apliecība par valsts valodas prasmi, ja nepieciešams, bankas konts.

7.    Departamenta darbiniekiem – komisijas locekļiem un iepirkumu veicējiem: vārds, uzvārds, ieņemamais amats. Pretendentiem (fiziskām personām) – vārds, uzvārds, personas kods, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmju informācija,  informācija par iesniegto piedāvājumu, nodokļu nomaksu, informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, maksātnespējas un likvidācijas procesiem. Pretendentu (juridisko personu) valdes locekļu, pārstāvjiem informācija par iepirkumus regulējošajos tiesību aktos paredzētajiem pārkāpumiem, pretendentu (juridisko personu) piesaistīto speciālistu: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par izglītību, darba pieredzi, profesionālo kvalifikāciju, atsauksmēs norādītā informācija.

8.    Darbiniekiem: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, amats, kredītiestādes norēķinu konta informācija, informācija par apgādībā esošām personām. Juridisko personu kontaktpersonām: vārds, uzvārds, kontaktinformācija, amats. Optisko redzes līdzekļu apmaksas čeks, recepte, obligātās veselības karte.  Sadarbības partneriem – fiziskajām personām: vārds, uzvārds, personas kods, informācija par sniegto pakalpojumu, informācija par pakalpojuma apmaksu, informācija par norēķinu kontu.

9.    Departamenta pakļautības iestāžu darbiniekiem – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, e-adreses konts, amats, atlīdzība, darba stāžs, videonovērošanas ieraksti, veselības dati. Departamenta un Rīgas Sociālā dienesta līgumorganizāciju darbinieki – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, e-adreses konts, amats, atlīdzība, darba stāžs, videonovērošanas ieraksti. Departamenta pakļautības iestāžu, Departamenta un Rīgas Sociālā dienesta līgumorganizāciju klienti – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, e-adreses konts, videonovērošanas ieraksti, veselības dati. Departamenta pakļautības iestāžu, Departamenta un Rīgas Sociālā dienesta līgumorganizāciju sadarbības partneri – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, videonovērošanas ieraksti.

10.             Vārds, uzvārds, personas kods, elektroniskā pasta adrese, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, veselības dati, ģimenes statuss, tuvinieku kontaktinformācija, personas likumiskā pārstāvja, apgādnieka kontaktpersonas (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, e-adreses konts, darba vieta).

11.             Balss, kontaktinformācija, adrese, informācija par ārkārtas sociālo gadījumu.

12.             Apmeklētāja attēls (izskats, uzvedība), identifikācijas dati (ja nepieciešams), apmeklējuma datums un laiks, apmeklētāja sniegtā informācija, vēsturiskā informācija (SOPA) par apmeklētāju, ja tā nepieciešama jautājuma risināšanai. Amatpersonas, kas pieņem apmeklētāju, attēls (izskats, uzvedība) un sniegtā informācija.

13.              Kandidātiem: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese, e-adreses ), informācija par izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi, atsauksmju informācija, cita kandidāta CV norādītā informācija.

Esošo un paredzamo datu saņēmēju kategorijas 1.    Labklājības ministrija, Tiesībsargs, tiesas, valsts un pašvaldības policija; Bērnu tiesību aizsardzības centrs; Valsts kontrole; Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma (NPAIS)), Revidenti. Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas uz tiesisko ieinteresētību pamatojoša iesnieguma pamata, fiziskās un juridiskās  personas, t.sk. citas Latvijas pašvaldības, ja pierādīta likumīga ieinteresētība. Valsts iestādes – nodarbinātības pasākumu organizatori (Nodarbinātības valsts aģentūra, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra). Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes un struktūrvienības (Rīgas domes Labklājības departaments; Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Rīgas domes Satiksmes departaments; Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centrs, Labklājības departamenta pakļautības iestādes, Rīgas domes Finanšu departaments,; Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas domes Juridiskā pārvalde), personai piederošā/īrēta nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, SIA “Rīgas Satiksme”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”.

2.    Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments; Rīgas domes Satiksmes departaments, Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centrs, Labklājības departamenta pakļautības iestādes – sociālās aprūpes centri. Nodarbinātības valsts aģentūra.

3.    Rīgas domes Finanšu departaments, Finanšu ministrija, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Veselības ministrija, citas valsts iestādes (pēc pieprasījuma saskaņā ar to normatīvajos aktos noteikto kompetenci).

4.    Rīgas domes Finanšu departaments, līdzfinansējuma pieprasījumu izvērtēšanas komisija, granta programmu konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde. Valsts tiesībsargājošās institūcijas.

5.    Departamenta korespondences adresāti, Valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos.

6.    Rīgas domes Finanšu departaments, Rīgas domes Iepirkumu pārvalde, SIA “Lursoft” Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji, darba aizsardzības apmācību organizētāji, Darba inspekcija un citas valsts iestādes atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei, informācija par pilnvarojuma saņēmējiem uzdoto darbību veikšanai.

7.    Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde, Valsts reģionālās attīstības ministrija (Elektronisko iepirkumu sistēma), Iepirkumu uzraudzības birojs, tiesībsargājošās iestādes, tiesa, Konkurences padome.

8.    Valsts uzraugošās un kontrolējošās institūcijas. Rīgas domes Finanšu departaments, ārējā audita veicēji.

9.    Valsts un pašvaldības uzraugošās un kontrolējošās institūcijas, gada pārskata revidenti.

10.             Pakalpojuma sniedzēji – juridiskas personas, personai piederošā/īrēta nekustamā īpašuma apsaimniekotāji.

11.             Tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas, Rīgas  valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments un tā pakļautības iestādes, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra “Rīgas digitālā aģentūra”.

12.             Rīgas  valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments:(Departamenta direktors; Personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītājs; Citas amatpersonas, kas norīkotas veikt pakalpojumu kvalitātes uzraudzību.), RDA (ja informācija tiek ievadīta SOPA).

13.             Pašvaldības darbinieki, kas saistīti ar konkrēto atlases procesu. Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā.

Informācija par datu nosūtīšanu uz trešo valsti (ārpus ES/EEZ) vai starptautisku organizāciju 1.    Nenotiek

2.    Nenotiek

3.    Nenotiek

4.    Nenotiek

5.    Nenotiek

6.    Nenotiek

7.    Nenotiek

8.    Nenotiek

9.    Nenotiek

10.             Nenotiek

11.             Nenotiek

12.             Nenotiek

13.             Nenotiek

Datu glabāšanas termiņi (ja iespējams noteikt un paredzēti) 1.    Saskaņā ar Rīgas  valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

2.    Saskaņā ar projektus reglamentējošo ārējo normatīvo aktu noteikto un departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

3.    Saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru. Veselības istabu apmeklētāju žurnāli 5 gadus, saskaņā ar līgumu. Piesaistīto speciālistu CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas 5 gadus. Departamenta vārdā noslēgtie līgumi un to izpildes dokumenti 10 gadus. Informācija par apmācību apmeklētājiem 3 gadus.  Projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” dokumentācija tiek glabāta saskaņā ar ESF ieviešanas normatīvajiem aktiem 10 gadus.

4.    10 gadus no dienas, kurā saskaņā ar programmu piešķirts pēdējais atbalsts (maksājums).

5.    Saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 10 gadus. Veikto pārbaužu akti un protokoli atbilstoši nomenklatūrai tiek glabāti pastāvīgi.

6.    Darbinieku lietās iekļauta informācija tiek glabāta 90 gadus kopš personas dzimšanas. Saskaņā ar Arhīvu likumā noteikto un Departamentā apstiprināto lietu nomenklatūru.

7.    10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto.

8.    Saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Grāmatvedības likums nosaka glabāšanas laiku: gada pārskatiem līdz uzņēmuma reorganizācijai vai darbības izbeigšanai; inventarizācijas sarakstiem, grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem 10 gadi; attaisnojuma dokumentiem par darbinieku atlīdzību 75 gadi; pārējiem  attaisnojuma dokumentiem 5 gadi.

9.    Audita lietas tiek glabātas 5 gadus, katru gadu viena audita lieta tiek atlasīta pastāvīgai glabāšanai. Tematisko pārbaužu lietas tiek glabātas 10 gadus.

10.  Saskaņā ar Rīgas  valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

11.  2 mēneši.

12.  apmeklējuma ieraksts – viens mēnesis no apmeklējuma dienas; ja tiek veikts ieraksts SOPA – atbilstoši sistēmā noteiktajam datu glabāšanas termiņam.

13.   Ja ar personāla atlases konkursā uzvarējušo pretendentu tiek nodibinātas darba tiesiskās attiecības, pārējo pretendentu personas dati tiek dzēsti pēc četriem mēnešiem, sākot no atteikuma vēstules nosūtīšanas pārējiem pretendentiem. Ja personāla atlases konkurss ir izbeigts bez rezultāta, pretendentu personas dati tiek dzēsti pēc trim mēnešiem, sākot no atteikuma vēstules nosūtīšanas dienas. Izņēmumu gadījumā personas dati ar pretendenta atļauju tiek dzēsti pretendenta norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā pēc viena gada. ja ir celta prasība tiesā vai uzsākta tiesvedība par personāla atlases procesu, konkrētās personāla atlases pretendentu personas dati tiek uzglabāti tik ilgi un tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams pašvaldības leģitīmo interešu aizstāvībai attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu tiesvedības procesā; par šādas uzglabāšanas faktu tiek rakstiski informēti visi konkrētās personāla atlases pretendenti.

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts:

– fiziskās drošības līdzekļi;

– informācijas sistēmu drošības līdzekļi.

Saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un drošības jomā.

 

 

Personas datu avots (ja attiecas) 1.    Datu subjekts, datu subjekta likumīgais pārstāvis, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrs (IR); Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSSD); Lauku atbalsta dienests (LAD); Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA); Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP); Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀK); Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata; Valsts ieņēmumu dienests (VID), t.sk. Kontu reģistrs; Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA); Valsts izglītības informatīvā sistēma (VIIS); Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastru reģistrs; Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija; Uzņēmumu reģistrs (UR); SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”; SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”; Elektroniskā sociālās aprūpes plānošanas sistēma (APSis), RDVIS lietojumprogramma SOPA; Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēma (VAPUS), Rīgas valstspilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs (RDVIS lietojumprogramma DAUDZIS).

2.    Datu subjekti, NVA.

3.    Datu subjekti.

4.    Datu subjekti, pakalpojumu sniedzēji, UR.

5.    Datu subjekti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (e-adreses konts), Rīgas domes Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS), IR.

6.    Datu subjekts, IR, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskā deklarēšanās sistēma (VID EDS), ELISS, Rīgas valstspilsētas pašvaldības personāla uzskaites sistēma (KADRI), izglītības iestāde.

7.    Datu subjekts, Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS), UR, VID EDS, ELISS.

8.    Datu subjekts, Grāmatvedības sistēma (HORIZON).

9.    Departamenta pakļautības iestādes, SOPA, ELISS, Finanšu vadības sistēma (ACTO ERP), Rēķinu apstrādes sistēma (FITEKIN), Rīgas domes līgumu sistēma (LIGUMI), KADRI, koplietošanas mape MAISS, APSIS, Veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēma (VAPUS), sociālo pakalpojumu elektroniskās rindas, MS OUTLOOK katalogs, pārbaudes ietvaros analizējamie dokumenti.

10.             Datu subjekts, tā likumīgais pārstāvis, SOPA, LIGUMI, FITEKIN, Rīgas Sociālais dienests.

11.             Datu subjekts.

12.             Persona, kas ieradusies uz pieņemšanu, SOPA dati (atsevišķos gadījumos)

13.             Datu subjekts

Personas datu atrašanās vieta 1.    RDVIS lietojumprogramma SOPA; Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites sistēma (VAPUS); papīra dokumenti Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, RDVIS DAUDZIS.

2.    Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru (Sociālās pārvaldes Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas galvenais speciālists – eksperts).

3.    Elektroniski: EIS, RDVIS Līgumi, IUB Publikāciju vadības sistēma, Ierobežotas piekļuves elektroniskā datu bāzē (anketu ievadītā informācija elektroniski). Papīra dokumenti Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru (t.sk. Veselības pārvaldē, Projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” gadījumā: Ierobežotas piekļuves mape lietā Projekta lietā,  Iepirkuma dokumentācija (ierobežotas pieejamības lietā (mapē) vai skapī), anketas (drukātā formātā/orģināli) – ierobežotas piekļuves skapī (seifs).

4.    Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru.

5.    RDVIS lietojumprogramma ELISS, Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru.

6.    RDVIS lietojumprogramma ELISS, KADRI, Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, Excel failā amatu un algu saraksti

7.    Ierobežotas piekļuves koplietošanas mape MAISS/DATI/ KOPIGIE/Labklajibas_departamens/Publiskie_iepirkumi, EIS, ELISS, RDVIS Līgumi, IUB Publikāciju vadības sistēma, papīra formā – attiecīgā iepirkuma lieta.

8.    Programma HORIZON, papīra dokumenti: Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru.

9.    Iekšējā audita gaitā uzkrāto dokumentu kopums, kas attiecas uz konkrēto iekšējo auditu glabājas iekšējā audita lietā Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru. Iekšējā audita lietas tiek glabātas Iekšējā audita nodaļā. Pārbaudes laikā iegūtie dati tiek glabāti elektroniski, Iekšējā audita nodaļas darbinieku datoros, līdz beidzas lietojuma nepieciešamība. Videonovērošanas kameru ieraksti netiek uzglabāti. Tematisko pārbaužu gaitā uzkrāto dokumentu kopumu, kas attiecas uz konkrētu tematisko pārbaudi, apkopo tematisko pārbaužu lietā Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru. Pārbaudes laikā iegūtie dati tiek glabāti elektroniski, Iekšējā audita nodaļas darbinieku datoros, līdz beidzas lietojuma nepieciešamība. Videonovērošanas kameru ieraksti netiek uzglabāti.

10.             Papīra dokumenti Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, elektroniskie dokumenti ELISS, dati tiek glabāti elektroniski Tehniskās nodaļas darbinieku datoros, līdz beidzas lietojuma nepieciešamība.

11.             RDA

12.             Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments, RDA (SOPA)

13.             Departamentā saskaņā ar Departamenta apstiprināto lietu nomenklatūru, Departamenta SharePoint attiecīgā konkursa mapē.

Kādas sekas var būt gadījumos, kad persona nesniegs savus datus: 1.      Datu subjekts nesaņems sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību.

2.      Datu subjekts nevarēs piedalīties algotajos pagaidu darbos vai citos nodarbinātības pasākumu.

3.      Datu subjekts nevarēs piedalīties veselības veicinošos pasākumos.

4.      Var netikt piešķirts līdzfinansējums vai grants.

5.      Netiks risināta sarakstē norādītā problēma.

6.      Darba tiesiskās attiecības var tikt pārtrauktas.

7.      Netiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

8.      Netiks virzīta apmaksa par pakalpojumu vai darbu.

9.      Netiks veikts objektīvs audits vai pārbaude

10.  Datu subjektam netiks piešķirts riteņkrēsla pacēlājs

11.  Netiks risināts ārkārtas sociālais gadījums.

12.  Netiks risināts sociālais gadījums.

13.  Netiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Departamentam piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija: Rīga, Elijas iela 17, tālr. 67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv .