Sociālās nozares darbinieku vērtības

Profesionalitāte

Profesionalitāte ir kvalitātes atslēga. Spēja izvērtēt, analizēt, plānot efektīvus un tālredzīgus risinājumus, kā arī reaģēt uz nestandarta situācijām, ir mūsu vērtība, kas stiprināta ilgstošā pieredzē un praksē. Mēs rīkojamies efektīvi un klientiem piedāvājam kvalitatīvus risinājumus, balstoties  uz vajadzību izvērtēšanu. Mūsu zināšanas un prasmes ļauj virzīties uz jauniem sasniegumiem dažādos līmeņos. Mēs mērķtiecīgi attīstām savu profesionalitāti un tiecamies uz karjeras izaugsmi nozares ietvaros, lai savas zināšanas un pieredzi ieraudzītu darba augļos gan savā, gan kopējās sabiedrības labā.

Cilvēcība un ētika

Mums ir cieņpilnas savstarpējās attiecības, atklātība, godīgums, uzticība un paļaušanās vienam uz otru. Arī pret citiem mēs izturamies tā, kā gribētu, lai izturas pret mums. Darbā izmantojam vienkāršu valodu, esam empātiski, viegli saskarsmē, cilvēkus pieņemam nevērtējot. Mēs ievērojam profesionālās un komunikatīvās ētikas pamatprincipus, ar taisnīgumu un godprātību  attīstot savu profesionālo darbību un balstoties uz cilvēciskām vērtībām.

Attīstība

Mērķtiecība un orientācija uz risinājumu ir attīstības virzītājspēks. Jaunas idejas un risinājumus mēs īstenojam, apzinot un mērķtiecīgi iedziļinoties, personu vajadzībās.  Mēs ejam līdzi laikam un apzināmies, cik svarīga ir spēja mācīties, neapstāties pie jau sasniegtā, bet turpināt attīstīt radošumu savā profesionālajā darbībā un sekmēt attīstību arī sociālās nozares sistēmā kopumā.

Sadarbība

Mēs sadarbojamies dažādos līmeņos, lai pārstāvētu klientu intereses, attīstītu vienlīdzīgu pieeju un uz klientu vajadzībām balstītu sistēmu. Mēs novērtējam  iekšējo komandas darbu kā arī  sekmējam horizontālo un vertikālo starpinstitucionālo sadarbību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mēs esam atvērti savstarpējai komunikācijai, uzklausot visas iesaistītās puses un savu darbību veicot saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm. Savā profesionālajā darbībā mēs vadāmies nevis saskaņā ar savām personiskajām interesēm, bet katrs apzināmies savu lomu un darbu kopēju mērķu sasniegšanā, tādēļ kopā mēs varam paveikt patiesi daudz.

Atbildība

Mēs esam atbildīgi par mūsu darbiniekiem, mums uzticēto darbu un klientiem. Mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem individuāli un komandā, savu rīcību, darba kvalitāti, kā arī sistēmu kopumā. Ar atbildību risinām dažādus jautājumus, pildām savus darba pienākumus un uzņemamies iniciatīvu. Mēs spējam gan pieņemt lēmumus, gan atzīt kļūdas un uzņemties atbildību par tām, jo apzināmies, ka tikai darot un saskaroties ar dažādām situācijām ir iespējams augt un kļūt vēl spēcīgākiem.