Likumi

LR likums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

LR likums Par sociālo drošību

LR likums Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

LR likums Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām

LR likums Dzīvesvietas deklarēšanas likums

LR likums Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums

LR likums Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

LR likums Invaliditātes likums

LR likums Ārstniecības likums

LR likums Dzīvokļa īpašuma likums

LR likums Pacientu tiesību likums

LR likums Iesniegumu likums