Personāla politika

Personāla politikas mērķis ir nodrošināt iekšējo normatīvo bāzi, kas veicina konkurētspējīgu sociālās nozares personāla attīstību un apmierinātību. Mēs regulāri pārskatām un atjaunojam šo politiku, lai atbilstu mainīgajiem darba vides apstākļiem un darba tirgus prasībām.

SOCIĀLĀS NOZARES DARBINIEKU VĒRTĪBAS

PROFESIONALITĀTE

Profesionalitāte ir kvalitātes atslēga. Spēja izvērtēt, analizēt, plānot efektīvus un tālredzīgus risinājumus, kā arī reaģēt uz nestandarta situācijām, ir mūsu vērtība, kas stiprināta ilgstošā pieredzē un praksē. Mēs rīkojamies efektīvi un klientiem piedāvājam kvalitatīvus risinājumus, balstoties  uz vajadzību izvērtēšanu. Mūsu zināšanas un prasmes ļauj virzīties uz jauniem sasniegumiem dažādos līmeņos. Mēs mērķtiecīgi attīstām savu profesionalitāti un tiecamies uz karjeras izaugsmi nozares ietvaros, lai savas zināšanas un pieredzi ieraudzītu darba augļos gan savā, gan kopējās sabiedrības labā.

CILVĒCĪBA UN ĒTIKA

Mums ir cieņpilnas savstarpējās attiecības, atklātība, godīgums, uzticība un paļaušanās vienam uz otru. Arī pret citiem mēs izturamies tā, kā gribētu, lai izturas pret mums. Darbā izmantojam vienkāršu valodu, esam empātiski, viegli saskarsmē, cilvēkus pieņemam nevērtējot. Mēs ievērojam profesionālās un komunikatīvās ētikas pamatprincipus, ar taisnīgumu un godprātību  attīstot savu profesionālo darbību un balstoties uz cilvēciskām vērtībām.

ATTĪSTĪBA

Mērķtiecība un orientācija uz risinājumu ir attīstības virzītājspēks. Jaunas idejas un risinājumus mēs īstenojam, apzinot un mērķtiecīgi iedziļinoties, personu vajadzībās.  Mēs ejam līdzi laikam un apzināmies, cik svarīga ir spēja mācīties, neapstāties pie jau sasniegtā, bet turpināt attīstīt radošumu savā profesionālajā darbībā un sekmēt attīstību arī sociālās nozares sistēmā kopumā.

SADARBĪBA

Mēs sadarbojamies dažādos līmeņos, lai pārstāvētu klientu intereses, attīstītu vienlīdzīgu pieeju un uz klientu vajadzībām balstītu sistēmu. Mēs novērtējam  iekšējo komandas darbu kā arī  sekmējam horizontālo un vertikālo starpinstitucionālo sadarbību gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mēs esam atvērti savstarpējai komunikācijai, uzklausot visas iesaistītās puses un savu darbību veicot saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm. Savā profesionālajā darbībā mēs vadāmies nevis saskaņā ar savām personiskajām interesēm, bet katrs apzināmies savu lomu un darbu kopēju mērķu sasniegšanā, tādēļ kopā mēs varam paveikt patiesi daudz.

ATBILDĪBA

Mēs esam atbildīgi par mūsu darbiniekiem, mums uzticēto darbu un klientiem. Mēs esam atbildīgi par saviem lēmumiem individuāli un komandā, savu rīcību, darba kvalitāti, kā arī sistēmu kopumā. Ar atbildību risinām dažādus jautājumus, pildām savus darba pienākumus un uzņemamies iniciatīvu. Mēs spējam gan pieņemt lēmumus, gan atzīt kļūdas un uzņemties atbildību par tām, jo apzināmies, ka tikai darot un saskaroties ar dažādām situācijām ir iespējams augt un kļūt vēl spēcīgākiem.

DARBINIEKU PIESAISTE

Mēs apzināmies darbaspēka trūkumu nozarē, bet vēlamies piesaistīt labākos speciālistus un palīdzam jaunajiem speciālistiem kļūt par līderiem nozarē.

Mēs meklējam darbiniekus starp augstskolu studentiem un absolventiem, savās iestādēs, karjeras izaugsmes kontekstā, un citās iestādēs un organizācijās.

Ja vakancei pieteikušies vairāki labi amata kandidāti, ar viņa piekrišanu, dalāmies ar šo informāciju dalāmies ar citām mūs iestādēm, lai labam speciālistam vienmēr atrastos darba vieta nozarē.

Mēs dalāmies ar vakancēm, lai nozarē strādājošie darbinieki uzzinātu par pieejamajām darba vietām un varētu plānot karjeras izaugsmi un vienmēr atrast dzīves situācijai atbilstošu darba vietu.

ATALGOJUMS

Lai arī mēnešalgas noteikšanu vienmēr ierobežo pieejamie budžeta līdzekļi, mēs rūpējamies, lai atalgojums būtu atbilstošs darba slodzei.

Mēnešalgas noteikšanā tiek ņemts vērā darba apjoms, piemēram nosakot apkalpojamo klientu skaitu vienam darbiniekam un teritoriju, kurā konkrētais darbs jāveic.

Mēs vienmēr atalgojam darbinieku, ja uzdodam veikt papildus darbu, kas nav norādīts amata aprakstā, piemēram par dalību ar tiešajiem pienākumiem nesaistītās komisijās, projektos utml.

Mēs tiecamies, lai Iestāžu atalgojumam paredzētie līdzekļi ir vismaz tādā līmenī, ka vidēji visiem amatiem nodrošina vidējo atalgojumu nozarē. Šāda principa ievērošanas mērķis ir nodrošināt adekvātu atalgojumu un iespējas iestādes vadītājam nodrošināt elastīgumu atalgojuma politikā savā iestādē.

Vienādiem amatiem ir vienāds atalgojums. Lielāks (vai mazāks) tas var būt tikai tad, ja ir konstatējama lielāka (vai mazāka) darba slodze, sarežģītāks darba saturs vai citi apstākļi, nekā citos tādos pašos amatos.

Ja tiek piešķirts papildus finansējums, tad iestādes un RVPLD primāri risina kritiskos punktus iestāžu  amatos (nesasniedz minimumu, nekonkurētspējīgs atalgojums u.c.). Un tikai pēc tam palielina atalgojumu citiem amatiem. Iestādes pamato kritisko amatu situāciju, RVPLD to akceptē.

Vienādās situācijas risinām vienādi. Ja no kādas iestādes nāk iniciatīva par izmaiņām, tad RVPLD organizē līdzīgu situāciju risināšanu līdzīgi arī citās iestādēs (ja attiecas).

PAPILDUS ATBALSTS

Sniedzam papildus atbalstu, cik vien to pieļauj normatīvie akti. Nodarbinot darbiniekus papildus darbā, vienmēr tiek nodrošinātas atbilstošas piemaksas.

Apbalvojam darbiniekus par izcilu darbu, atkarībā no individuālajiem un komandas sasniegumiem, ja tas veikts ierobežotu personālresursu apstākļos.

Darbiniekiem, pamatojoties uz koplīgumu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, tiek piešķirts pabalsts, papildus brīvdienas un citi motivējošie papildus labumi, piemēram, optisko redzes korekcijas līdzekļu atmaksa vai veselības apdrošināšanas polise.

DARBA LAIKS UN VIETA

Cik vien iespējams, mēs nodrošinām tādu darba laika režīmu, kas ļauj darbiniekiem saskaņot darbu ar personīgajām vajadzībām un dzīves situāciju.

Elastīgā un attālinātā darba organizāciju nosaka Rīgas valstspilsētas pašvaldības iekšējie normatīvie akti.

Attālinātais darbs, ja to pieļauj darba specifika, vadītājiem ir pieļaujams vienu darba dienu nedēļā, bet pārējiem darbiniekiem līdz divām darba dienām nedēļā.

Darbiniekiem, kas studē vai veic pedagoģisko darbu ir iespēja saskaņot elastīgo darba laiku, kad tas nepieciešams.

Lai veicinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru, pirmssvētku dienās tiek noteikts saīsināts darba laiks.

ATVAĻINĀJUMS UN BRĪVDIENAS

Lai nodrošinātu iespēju doties pelnītā atvaļinājumā, atvaļinājums plānojams gada ietvaros, saskaņojot to ar kolēģiem un tiešo vadītāju. Lai pēc iespējas ievērotu katra darbinieka individuālās vēlmes un vajadzības, tiek veidots atvaļinājuma grafiks. Apzinoties, ka savstarpēji aizvietojošiem darbiniekiem var sakrist vēlamais atvaļinājuma laiks, piemēram, skolēnu brīvlaiks vai vasaras mēneši, veidojot atvaļinājuma grafiku, ņem vērā iepriekšējā periodā ņemto atvaļinājuma laiku, piemēram, nodrošinot, ka vienu gadu pavasara brīvlaikā atvaļinājumu ņem viens darbinieks, bet nākamgad otrs.

Apmaksātas brīvdienas tiek piešķirtas saskaņā ar normatīvajos aktos un koplīgumā noteikto.

Katram darbiniekam ir tiesības saņemt papildus atvaļinājumu, kura apjoms ir atkarīgs no darba specifikas un darba stāža iestādē.

APMĀCĪBA UN ATTĪSTĪBA

Jaunie darbinieki tiek rūpīgi ievadīti darbā, sniedzot tiem visu nepieciešamo informāciju un atbalstu.

Mēs atbalstām darbinieku profesionālo izaugsmi, piedāvājot papildu apmācības un karjeras izaugsmes iespējas.

Katrā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pakļautības iestādē ir apstiprināti karjeras attīstības veidi,  kas paredz gan horizontālas, gan vertikālas izaugsmes iespējas.

Ik gadu, novērtēšanas ietvaros vadītāji pārrunā ar darbiniekiem vēlmes un iespējas turpmākai attīstībai un gada ietvaros plāno karjeras attīstībai nepieciešamās apmācības.

Mēs veicinām darbinieku pieredzes apmaiņu un labās prakses ieviešanu.

Lai veicinātu jauno profesionāļu piesaisti, mēs piešķiram stipendijas un mācību maksas kompensācijas, slēdzot ilgtermiņa mācību stipendijas apmaksas līgumu, ar noteiktām saistībām nodarbinātībai iestādē pēc studiju absolvēšanas.

Lai nodrošinātu darbinieku emocionālo labsajūtu, mazinātu darba spriedzi, novērstu izdegšanu, organizējam supervīzijas.

DARBA VIDE UN TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Mēs rūpējamies, lai radītu patīkamu un drošu vidi darba veikšanai. Katram darbiniekam tiek piešķirts viss nepieciešamais aprīkojums, lai, nekaitējot veselībai, varētu izpildīt savus darba pienākumus.

Papildus obligātajām prasībām, mēs rūpējamies, lai darbiniekiem tiktu nodrošinātas atpūtas telpas, dzeramais ūdens.

Atkarībā no iestādes daba specifikas, atsevišķiem amatiem tiek nodrošināts darba apģērbs, transports, ēdināšana par samazinātu maksu.