Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests izvērtējot personas vajadzības.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir:
• jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
• personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
• ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz 14 stundām nedēļā vienai ģimenei);
• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā un mājsaimniecības vadīšanā (līdz 24 stundām nedēļā vienai personai).

Ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā 2021. gadā sniedz šādas organizācijas:
1. Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība", kontaktpersona Linda Mortuzāne, tālr. 27804244
2. Sociālā atbalsta un izglītības fonds, kontaktpersona Ineta Pavloviča - Gleizde, tālr. 29128214
3. SIA "RB Ģimenes asistentu serviss", kontaktpersona Inese Levāne, tālr. 29526888
4. Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", kontaktpersona Santa Mālberga, tālr. 8898 vai 28728304
5. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", kontaktpersona Jolanta Klauča, tālr. 67336651

Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums (pakalpojuma apraksts)
Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā. Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml. Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.