Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs

Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (pakalpojuma apraksts)

Rīgas pilsētas pašvaldība ir izveidojusi ģimeņu atbalsta reģistru (turpmāk - Reģistrs), kurā tiek aicinātas reģistrēties Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās ģimenes ar bērniem. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos Reģistrā, ir jāapliecina, ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.
Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem ģimenēm ar bērniem, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.
Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!
Ja nav iespējams Reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties:
* Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā: Gobas ielā 6A, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Ed.Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, e-pasts: aic@riga.lv;
* Rīgas Sociālajā dienestā: Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā pie informatora, pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, tālr. 67105048.
Informāciju par iespējām reģistrēties Reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu ģimenēm ar bērniem var saņemt, arī zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Tālruņa darba laiki pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās ir no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem

Informatīvs buklets. Infografika.

Rīgas dome pieejamo pašvaldības budžeta iespēju robežās ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr.89). Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.2.apakšpunktu, braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kuri ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie. 
Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.14.apakšpunktu, braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi ģimenes vecāki, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kuri ir vispārējās izglītības iestādes klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Reģistrā, ģimenes vecākam jāvēršas kādā no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs!

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" ģimenēm ar bērniem pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV - 1012. Neskaidrību gadījumā rīdzinieki var zvanīt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā.

Visiem ģimeņu, kuras ir reģistrētas ģimeņu atbalsta reģistrā, bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100% no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100% atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (lasīt vairāk).

RD lēmumā Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība" noteikts, ka privātajās izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tiek segtas, Rīgas domes Izglītības un kultūras sporta departamentam slēdzot līgumu ar privāto izglītības iestādi un veicot norēķinus par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem:
* nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 1,99 EUR dienā izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai;
* nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 2,77 EUR dienā izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un kuru ģimene saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības atbalsta ģimeņu atbalsta reģistrā.

Pakalpojuma sniedzēji turpina nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.  Vairāk informācijas par sniegto atbastu norēķniem par elektrību portālā www.elektrum.lv sadaļā "Atbalsts norēķiniem par elektrību". Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400.

Portāls daudzbērnu ģimenēm: www.godagimene.lv