Pansijas pakalpojums

Pansijas pakalpojums (lasīt vairāk)

Pansijas pakalpojums ir domāts pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, nodrošināt mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, kā arī piedāvāt aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus.Pansijas pakalpojuma ietvaros nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Saskaņā ar personas vajadzību novērtējumu Rīgas Sociālais dienests pansijas pakalpojuma saņēmējam var piešķirt arī citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst aprūpes mājās pakalpojuma (aprūpes 3. vai 4.līmeņa) apjomam, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei.

Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr.3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 144. pantu, ja klients saņem saistošo noteikumu 7.2.8. apakšpunktā minēto pansijas pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai). 

Lai saņemtu pansijas pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un likumisko pārstāvību apliecinošus dokumentus) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. iztikas līdzekļu deklarāciju atbilstoši Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" noteiktajam;
3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa Nr.027/u);
4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti;
5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.

Pakalpojuma sniedzējs: biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", pansija "Pārsla", Ieriķu iela 28, Rīga, 1. stāvs. Tālrunis: Daina Pole 29102239 vai 8898. 
Mājas lapa: www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/pansija