Rīgā ģimeņu atbalstam uzsāks veikala norēķinu karšu izdali pārtikas iegādei

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta ar Ministru kabineta rīkojumu ar mērķi ierobežot koronavīrusa Covid-19 izplatību, Rīgas dome 03.04.2020. pieņēma lēmumu Nr.220 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”, kas nosaka:

1. Piešķirt Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) materiālo palīdzību – mazumtirdzniecības veikala norēķinu karti pārtikas produktu iegādei (turpmāk – Karte) izglītojamā ģimenei, ja ģimene saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un tajā ir vismaz viens izglītojamais, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu vai vispārējās vidējās izglītības programmu Pašvaldības izglītības iestādēs vai privātajās izglītības iestādēs.

2. Noteikt, ka Kartes nominālvērtība tiek aprēķināta 1,42 euro apmērā vienam izglītojamajam par katru darbdienu ārkārtējās situācijas laikā, skaitot no 13.03.2020.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka Jūs esat iekļauts atbalsta saņēmēju skaitā.

Laika periodā no 14.04.2020. līdz 21.04.2020. Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts nodrošinās Kartes piegādi uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi iepriekš saskaņojot piegādes laiku pa reģistrā norādīto kontakttālruni. Karti piegādās pilngadīgai personai, kas var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Sūtījuma saņēmējs sūtījuma izsniegšanas dokumentā norāda savu vārdu, uzvārdu, datumu, laiku un parakstās.

Papildus informāciju var noskaidrot, zvanot uz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centra tālruni 67026816!

Rīgas domes lēmums 03.04.2020. Nr. 220 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”

SIA “MAXIMA Latvija” nodrošinās:
1)iespēju Karti izmantot jebkurā SIA “MAXIMA Latvija” pārtikas produktu mazumtirdzniecības veikalā Latvijas Republikas teritorijā;
2)Kartes nominālvērtība par periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. ir EUR 28,40 (divdesmit astoņi euro, 40 centi);
3)Kartes saņēmējs ar Karti var iegādāties tikai pārtikas preces ar ierobežojumiem, kas liedz iegādāties enerģijas dzērienus, alkoholu, tabakas izstrādājumus;
4)SIA “MAXIMA Latvija”
nepārbauda Kartes uzrādītāju identitāti, katrs, kas uzrāda Karti, ir tiesīgs to izmantot;
5)Karte ir derīga 12 mēnešus;
6)Karte ir daudzkārt izmantojama, tajā esošo naudas summu var izlietot vairākās reizēs;
7)Kartes atlikumu un derīguma termiņu var pārbaudīt SIA “MAXIMA Latvija” tīmekļa vietnē, kā arī SIA “MAXIMA Latvija” veikalā pie kasiera vai zvanot uz SIA “MAXIMA Latvija” informatīvo tālruni 8 000 2020;
8)gadījumā, ja pirkuma vērtība ir lielāka par Kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu klients var samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti;
9)ja ārkārtējās situācijas laiks no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. tiek pagarināts, Departaments papildina Kartes nominālvērtību 1,42 euro (viens euro, 42 centi) apmērā par katru darbdienu uz ārkārtējās situācijas laiku, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020.mācību gada beigām (līdz 29.05.2020.);
10)gadījumā, ja Karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās atlikums netiek kompensēts;
11)Karti nevar apmainīt pret naudu. Ar Karti nav iespējams izņemt skaidru naudu. Par Karti nevar nopirkt dāvanu kartes. Ar Karti nevar norēķināties par trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem un to komisijas maksām (piemēram: priekšapmaksas karšu, TV aktivizēšanas kodu, biļešu iegāde, rēķinu, apdrošināšanas, foto, kopēšanas pakalpojumu apmaksa utt.). Veicot norēķinus ar Karti, Paldies programmas noteikumi nav spēkā, tas ir, par pirkumu netiek ieskaitīta MAXIMA nauda un netiek piešķirta atlaide.
12)Kartes uzrādītājiem jālieto Kartes, tās nebojājot. Karti nedrīkst mehāniski bojāt, turēt blakus stipriem magnētiskiem vai elektromagnētiskiem laukiem, pakļaut stiprām temperatūras svārstībām, glabāt pārāk zemā vai pārāk augstā temperatūrā, ilgi turēt tiešo saules staru vai citu intensīvu gaismas avotu iedarbībā, izmantot ar nestandarta elektroniskās informācijas skenēšanas ierīcēm, izmantot neparedzētā veidā.
13)SIA “MAXIMA Latvija” neatbild, ja nav iespējams izmantot Kartes paredzētajam mērķim pagaidu tehnisku traucējumu dēļ (piemēram, Karšu apkalpošanas sistēmas traucējumi);
14)elektronisko MAXIMA karšu noteikumi un cita papildu informācija pieejama www.maxima.lv vai zvanot uz MAXIMA bezmaksas informatīvo tālruni 8000 20 20;
15)SIA “MAXIMA Latvija”
ir tiesīgs vienpusēji grozīt lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem, izvietojot jaunus noteikumus vietnē www.maxima.lv . Šādā gadījumā izmaiņas MAXIMA dāvanu kartes lietošanas noteikumos ir saistošas dāvanu kartes pircējam (uzrādītājam), ciktāl tas nepasliktina pircēja (uzrādītāja) stāvokli.