• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Sociālā darba studentiem pagarināta pieteikšanās Rīgas pašvaldības stipendijām

Sociālā darba studentiem pagarināta pieteikšanās Rīgas pašvaldības stipendijām30.08.2023 14:54

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka līdz 2023. gada 1.oktobrim ir izsludināta atkārtota pieteikšanās uz stipendijām personām, kas studē sociālā darba studiju programmās un gatavas studiju laikā vai pēc tam uzsākt darbu kādā no 6 Rīgas pašvaldības sociālās jomas iestādēm

Rīgas dome maijā pieņēma saistošos noteikumus par stipendiju piešķiršanu sociālā darba speciālistu piesaistei. Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība, veicinot jaunu darbinieku piesaisti darbam pašvaldībā, piešķirs stipendijas studējošām personām. Stipendijai var pieteikties studenti, kuri studēs sociālā darba speciālistu studiju programmā.

Pašvaldība stipendiju konkursu izsludina vienu reizi gadā.

Stipendijas kompensācijām var pieteikties:
•pašvaldības iestāžu darbinieki
•studenti, kas ir apliecinājuši gatavību strādāt pašvaldības institūcijā pēc izglītības programmas apguves un apņemas noteikumos noteikto laiku nostrādāt pašvaldības institūcijā pamatdarbā attiecīgajā specialitātē
Pieteikties var gan tie, kas jau studē, gan tie, kas vēl tikai plāno to darīt.

Stipendijas apmērs: 2000 EUR gadā (stipendiju izmaksā 10 mēnešus gadā, katru mēnesi saņemot 200 EUR).

Pieteikšanās vieta un laiks:
Līdz 2023.gada 1. oktobrim pretendents iesniedz Labklājības departamentā šādus dokumentus:
1.noteiktas formas iesniegumu stipendijas saņemšanai;
2.izziņu no izglītības iestādes par uzņemšanu izglītības programmas apguvei, ja studijas vēl nav uzsāktas vai par izglītības programmas apguves faktu, informāciju par pretendenta izglītības programmas apguves izpildi, sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju semestri;
3.noteiktas formas apliecinājumu nodibināt ar pašvaldības institūciju darba tiesiskās attiecības izglītības programmas apguves laikā vai pēc izglītības programmas apguves beigšanas un apliecinājumu nostrādāt pamatdarbā pašvaldības institūcijā noteikto laiku.

Iesniegums stipendijas saņemšanai veidlapa

Apliecinājuma veidlapa

Dokumentus var iesniegt pa e-pastu: dl@riga.lv vai E-adrese

Piešķiršanas kārtība:
Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Rīgas domes Labklājības departamenta Stipendiju piešķiršanas komisija. Ja ņemot vērā iesniegto pietikumu skaitu, komisija konstatē, ka pašvaldības budžetā piešķirtais finansējums ir pietiekams, stipendijas piešķir visiem darbiniekiem, kuri noteiktajā termiņā iesnieguši pieteikumu.

Ja pieteikumu skaits ir lielāks par piešķirtā budžeta iespējām, komisija stipendijas piešķir šādā prioritārā secībā:
1.pašvaldības institūcijas darbinieks;
2.līgumorganizācijas darbinieks;
3.bārenis, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
4.bārenis;
5.students no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
6.students no daudzbērnu ģimenes;
7.students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
8.students, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
9.pretendents, kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā;
10.pretendents iesniegumu iesniegšanas secībā.

Ar saistošiem noteikumiem var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/342371-par-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-stipendiju-pieskirsanu-sociala-darba-specialistu-piesaistei

Labklājības departaments sniedz sekojošu skaidrojumu par saistošo noteikumu īstenošanu un stipendiju piešķiršanas nosacījumiem.
Atbilstoši saistošo noteikumu 2.punktam, stipendijas piešķiršanas mērķis ir veicināt kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, vai, ja pašvaldības iestādē nav brīvas speciālista amata vietas, institūcijām un organizācijām, ar ko pašvaldība noslēgusi līgumu par pārvaldes uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – līgumorganizācijas), tādā veidā nodrošinot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem.
Minētais regulējums nozīmē, ka gadījumā, ja pašvaldības iestādēs ir brīvas speciālista amata vietas, stipendijas tiek piešķirtas tikai tiem pretendentiem, kuri apņemas nodibināt vai ir jau nodibinājuši darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības iestādi. Savukārt, pretendenti, kuri apņemas nodibināt vai ir jau nodibinājuši darba tiesiskās attiecības ar līgumorganizāciju, var pretendēt uz stipendiju tikai tādā gadījumā, ja pašvaldības iestādēs nav brīvas speciālista amata vietas.
Attiecīgi piemērojams ir arī saistošo noteikumu 7.7. un 11.4. apakšpunkts, iesniedzot pieteikumu stipendijas piešķiršanai.

Vēršam uzmanību uz to, ka, darbs pašvaldības iestādē darbiniekam dos daudzveidīgu darba pieredzi, iespēju pilnveidoties profesionāli, kā arī attīstīt savu karjeru.