Projekts "Mēs par veselīgu Rīgu!"

Rīgas domes Labklājības departaments saņēmis Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.

Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem iedzīvotājiem, īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām, Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā, īstenojot vietēja mēroga, visaptverošus, sabiedrību piesaistošus un aktīvus fiziskās, garīgās un sociālās veselības veicināšanas pasākumus.

Projekta apraksts: Projekta īstenošanas pirmajos 3 gados (2017. gads - 2020. gads) bija plānots aptvert 379 597 unikālas personas, kuras būtu iesaistījušās Projekta aktivitātēs un uzlabojušas savas zināšanas un prasmes par dažādām veselību veicinošām tēmām. Plānotais rezultatīvais rādītājs pat pārsniegts, savukārt Projekta nākamajos 3 īstenošanas gados (2020. gads - 2023. gads), plānots noorganizēt 12 751 pasākumu vienības.

Projekta ietvaros ikvienam ir iespēja bez maksas piedalīties daudzveidīgos veselības veicināšanas pasākumos – gan izglītojošās lekcijās, gan vingrošanas un nūjošanas nodarbībās, gan nometnēs, gan daudzos citos pasākumos, kurus vada attiecīgo jomu speciālisti.

Projekta kopējais finansējums: 5 848 465,33 EUR, no kuriem 85% tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem

Projekta īstenošanas periods: 2017. gada marts līdz 2023. gada jūnijs

Projekta kontaktpersona: Ilona Segliņa – Krūziņa, tālr.: 67037314, e-pasts: ilona.seglina-kruzina@riga.lv

Aktualitātes un informācija par projekta pasākumiem

.......................................................................................................................................................

Projekts "PROTI un DARI!"

Projekta mērķis: Projekta "PROTI un DARI!", Nr. 8.3.3.0/15/I/001 mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotā Jauniešu garantijas projekta pasākumā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta apraksts: Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Finansējuma saņēmējs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), projekts tiek īstenots sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām. Projekta ietvaros notiek mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā un Atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām.

Projekta aktivitātes:
1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
- regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
- neformālās un ikdienas mācīšanās;
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu);
- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi);
- brīvprātīgā darba aktivitātes;
- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
- profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
- iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);
- citas aktivitātes.

Sadarbības partneris: Rīgas domes Labklājības departaments

Stratēģiskie partneri:
Biedrība “Young Folks LV”
Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”
Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs"
Nodibinājums “Caritas Latvija”
Biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”
Rīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs

Projekta īstenošanas periods: 2017. gada marts līdz 2021. oktobris

Projekta finansējums: 874 611,56 EUR

Kontaktpersonas: projekta vadītājs: Andris Izinkēvičs 67105166; projekta koordinatore: Dzelme Girne 67012022

Detalizētāka informācija par projektu

.......................................................................................................................................................

Projekts “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”

“Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – APSD) ir aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu uzturēšanai un sociālo prasmju attīstīšanai, veicot sociāla labuma darbus Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izveidotās pagaidu darba vietās, kas veidotas bez nolūka gūt peļņu. Pagaidu darbu veikšanai nav nepieciešama speciāla kvalifikācija, tādejādi APSD pasākumā var iesaistīties cilvēki bez profesijas un specialitātes.

APSD pasākums tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk - MK noteikumi Nr.75).

Projekta mērķis: Sniegt iespēju bezdarbniekiem iegūt vai uzturēt darba iemaņas un veicināt aktivitāti sabiedrības labā. Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 200,00 euro apmērā.

Projekta mērķa grupa: Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu un vēlaties iegūt vai uzturēt darba iemaņas. Pasākumā prioritāri iesaistāmi Rīgas Sociālā dienesta klienti, kuri saņem sociālo palīdzību: pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu.

Projekta apraksts: 2020. gadā APSD pasākumā Pašvaldībā 170 izveidotās pagaidu darbu vietās iesaistījās 364 bezdarbnieki, atbilstoši savām darba spējām, dažādos palīgdarbos iespējami tuvu savai dzīves vietai. No visiem APSD pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem 9 dalībnieki pārtrauca dalību pasākumā, jo atrada pastāvīgu algotu darbu. 2021. gadā Pašvaldība plāno iesaistīties APSD pasākumā ar 140 pagaidu darbu vietām 6 Pašvaldības struktūrvienībās. Pagaidu darbu veidi pārsvarā ir teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. Bezdarbnieki var iesaistīties secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā, vai ne vairāk kā sešus mēnešus, ja pasākumā iesaista bezdarbnieku, kas sasniedzis 60 gadu vecumu, pasākumā bezdarbnieki var iesaistīties arī atkārtoti. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka APSD pasākumā labprāt iesaitās arī cilvēki ar invaliditāti.

Projekta partneri: Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālā filiāle (turpmāk – Filiāle) un Rīgas pilsētas pašvaldība

Projekta īstenošanas periods: 2015.- 30.06.2021. (Projekts tiek īstenots vairākos posmos)

Projekta finansējums: 290 447 EUR (2021.gadā)

Finansējuma avots: Valsts speciālā budžeta finanšu līdzekļi un Rīgas domes līdzfinansējums

Projekta kontaktpersona: Skarleta Kalniņa, tālr.: 67181373, e-pasts: skarleta.kalnina@riga.lv

Detalizētāka informācija par projektu:
Kā pieteikties dalībai pasākumā? - Bezdarbniekam savā Filiālē jāpaziņo par vēlmi iesaistīties APSD pasākumā un jāsaņem norīkojums (ja nesaņem bezdarbnieka pabalstu un vēlas iegūt vai uzturēt darba iemaņas, ik mēnesi saņemot atlīdzību 200,00 euro apmērā).
Filiāles finansējums 229 223.36 EUR ietver bezdarbnieku ikmēneša atlīdzību (200 EUR), obligātās veselības pārbaudes līdz (30 EUR), 1 darba koordinatora ikmēneša dotācijas pašvaldībā (150 EUR), bezdarbnieku apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai. Pašvaldības plānotais līdzfinansējums 2021. gadā 61 223,36 EUR, kas ietver izdevumus inventāra un materiālu iegādei, pašvaldības teritoriju sakopšanai (degviela, atkritumu izvešana u.c.), atalgojumu 6 darba koordinatoriem struktūrvienībās, pasākuma darba vadītājiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī neparedzamiem izdevumiem.