RD Labklājības departamenta dalība starptautiskajās organizācijās

ESN

Eiropas Sociālais tīkls

Eiropas sociālais tīkls (turpmāk – EST) ir bezpeļņas organizācija, kuru dibināja 1998.gadā Dānijas, Islandes Zviedrijas, Francijas, Nīderlandes, Vācijas, Beļģijas un Apvienotās Karalistes sociālo vadītāju apvienības. Kopš 2006.gada EST līdzfinansē Eiropas Komisija, bet 2007-2013.g ada periodā EST tika atbalstīts no Eiropas Komisijas programmas Nodarbinātība un sociālā solidaritāte jeb programmas PROGRESS 2007-2013.
Eiropas Sociālais tīkls tika izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tas apvieno institūcijas, kuras veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. Rīgas domes Labklājības departaments piedalās tīkla pasākumos kopš 2013. gada sākuma, bet Rīgas pilsētas pašvaldība oficiāli Eiropas Sociālā tīklā darbojas kopš 2013. gada oktobra.
Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk – Departaments) pārstāvji sākumā piedalījās tikai EST organizētajos semināros, taču kopš 2014.gada septembra, kad EST Novecošanas un aprūpes darba grupā tika iekļauts Departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors, Rīgas pilsētas pašvaldības loma tīklā pieauga. Dalība EST Novecošanas un aprūpes darba grupā deva iespēju Rīgas pilsētas pašvaldībai dalīties ar savu pieredzi par integrētiem pakalpojumiem vecāka gada gājuma cilvēkiem, tostarp aizpildot tīkla aptaujas anketas tika dots ieskats sociālo pakalpojumu organizēšanas procesam Latvijā. Piedaloties EST Novecošanas un aprūpes darba grupā Departamenta pārstāvji iesniedz kopumā 6 labās prakses piemērus pakalpojumiem un iniciatīvām, kuras tālākā posmā tika analizētas pieaicinot citu valstu sociālo pakalpojumu un politikas veidošanas ekspertus.
EST ietvaros 2016.gadā Departaments sadarbībā ar nevalstisko organizāciju “Rūpju bērns” iesniedza starsektorālu pieredzes apmaiņas projektu, kurš tika apstiprināts no EST puses. Sadarbības pilsēta projekta ietvaros bija no Stenungsunda (Zviedrija). Projekta mērķis bija iegūt informāciju un apmainīties ar pieredzi, kas ļautu uzlabot un pilnveidot sociālos pakalpojumu klāstu cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Projekta noslēgumā Rīgas pašvaldības pārstāvji un nevalstiskās organizācijas “Rūpju bērns” pārstāvis bija iepazīstināti ar Zviedrijas pieredzi cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem nodarbinātības problēmu risināšanā, īpašu uzmanību pievēršot atbalstītā darba koncepcijai un atbalstītā darba pakalpojumu organizēšanu dotajai mērķa grupai. Projekta laikā notika arī vizītes uz 6 dienas centriem, kuros organizēti atbalstītā darba pakalpojumi cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī tika sniegts analītisks pārskats par Darba ēnu dienu, kura laikā notika diskusija un viedokļu apmaiņa.
Dalība EST Departamenta pārstāvjiem ļauj salīdzināt Pašvaldības pakalpojumu klāstu un kvalitāti ar citām EST pašvaldībām, kā arī dalīties pieredzē par Eiropas politiskajām stratēģijām attiecībā uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Eiropas Sociālā tīkla mājaslapa: http://www.esn-eu.org/home/index.html

 

      Lasīt vairāk

 

2013 ESN Members'​ priorities - how did we do? Lasīt vairāk: https://www.linkedin.com/pulse/2013-esn-members-priorities-how-did-we-do-susan-clandillon

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “EURO cities”

Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls

2002. gada novembrī Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) oficiāli uzņemta starptautiskajā Eiropas pilsētu organizācijā EUROCITIES. Šī organizācija ir Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls (vairāk nekā 130 dalībpilsētas 30 Eiropas valstīs), kas izveidots 1986. gadā, lai attīstītu sadarbību starp pilsētām ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, kultūras, izglītības, informācijas un citās jomās, veicinātu pilsētu interešu aizstāvību ES un veidotu vīziju par ilgtspējīgu nākotni. EUROCITIES ir zināšanu, ideju, pieredzes apmaiņas, kopīgu problēmu un inovatīvu risinājumu platforma Eiropas mērogā; sadarbības tīkla ietvaros izveidotas atsevišķu nozaru darba grupas.
Rīgas domes Labklājības departaments (turpmāk – Departaments) pārstāvot Pašvaldību īpaši aktīvi piedalās EUROCITIES Sociālo jautājumu foruma Nodarbinātības, Bezpajumtniecības un Ilgtspējīga sociālās iekļaušanas darba grupās, kā arī EUROCITIES konferencēs un semināros, kuros dalās ar saviem labās prakses projektiem – Algoti pagaidu sabiedriskie darbi Rīgas pašvaldībā, vai arī ar Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenoto Motivācijas programmu bezpajumtniekiem un bezdarbniekiem Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/179. Pēdējā gadā akcents tiek likts arī uz Publisko iepirkumu tematikas pasākumiem, kuros uzstājas ar savu pieredzi tādas Eiropas pilsētas kā Barselona, Oslo, Edinburga, utt., lai dalītos pieredzē, piemēram, par nodarbinātības veicināšanu piemērojot publisko iepirkumu, kā arī kvalitatīva un pieklājīga darba veicināšana piemērojot publisko iepirkumu vai arī publisko iepirkumu izmantošana, lai iesaistītu sociālo iekļaušanos uzņēmumos. Dalība EUROCITIES tīklos ļauj vairāk iegūt un dalīties pieredzē pašvaldību līmenī plānojot politiskās stratēģijas attiecībā uz sociāliem pakalpojumiem, nodarbinātības politikas veidošanu pašvaldību un valsts līmenī, kā arī par faktoriem, kas ietekmē pašvaldības un sociālo pakalpojuma sniedzējus.
Atsauce uz Rīgas domes mājaslapu: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_today/Riga_pasaule/starptautiski_sadarbibas_tikli/default.htm

Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkla mājaslapa: http://www.eurocities.eu/

Sociālās tiesības visiem

Eiropas lielākās pilsētas ir gatavas sadarboties ar ES institūcijām un dalībvalstīm, lai nodrošinātu sociālās tiesības visiem. Tā kā esam vistuvāk saviem iedzīvotājiem, mēs vislabāk varam informēt ES politikas veidotājus par iedzīvotāju bažām, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Taču tam ir nepieciešama sadarbība starp partneriem visos pārvaldes līmeņos.
Tāda šodien bija galvenā atziņa EUROCITIES Sociālo lietu forumā Gēteborgā, kad tika publiskots paziņojums “Sociālās tiesības visiem”. Šo iniciatīvu parakstīja 140 Eiropas pilsētas, aicinot aktīvāk iesaistīties dažādus pārvaldes līmeņus, lai veidotu iekļaujošāku un vienotāku Eiropu. Tā kā vairāk nekā puse Eiropas sociālo tiesību pīlāra tiesības un principi ir tieši saistīti ar vietējo līmeni, pilsētu pašvaldības var vadīt to īstenošanu, taču tam ir nepieciešams ES un dalībvalstu atbalsts.
EUROCITIES Eiropas Sociālo lietu foruma priekšsēdētāja un Barselonas pilsētas mēra vietniece Laia Ortiza Gēteborgā teica:
“Mēs ticam, ka spēcīgāka Eiropa ir iespējama tikai tad, ja tās centrā ir cilvēki. Pilsētas strādā plānojot un īstenojot nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, labklājības pasākumus un pakalpojumus visiem iedzīvotājiem. Mēs atbalstām sabiedrības visneaizsargātākās grupas un nodrošinām visiem piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem, kā piemēram, bērnu aprūpei, veselības aprūpei un pakalpojumiem saistībā ar mājokli. Tomēr pēc finanšu krīzes pieaugošā nevienlīdzība un nabadzība visā Eiropā ir padarījusi dzīvi grūtāku daudziem cilvēkiem. Ir nepieciešams, lai Eiropas institūcijas mainītu ES ekonomisko modeli un atbalstītu sociālos ieguldījumus, īstenojot uz cilvēkiem centrētu politiku un pakalpojumus. Pārāk ilgi sociālā kohēzija ES līmenī ir atstāta novārtā uz ekonomiskās izaugsmes rēķina – tagad ir pienācis laiks rīkoties! Mēs esam gatavi sadarboties ar ES institūcijām un dalībvalstīm, lai ievērojami uzlabotu mūsu iedzīvotāju dzīvi.”
EUROCITIES aicina ES un dalībvalstis:
•nodrošināt pilsētu ietekmi lēmumu pieņemšanā
•piešķirt līdzekļus no Eiropas Struktūrfondiem un investīciju fondiem, lai īstenotu sociālo tiesību pīlāru un novirzītu šos līdzekļus tieši tur, kur tie ir visvairāk vajadzīgi vietējā līmenī
•sasaistīt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu ar ES pilsētprogrammu, kurā jau ir ieviesta daudzlīmeņu pārvaldība
•pieņemt Eiropas Padomes ieteikumu stiprināt tiesības uz mājokļiem par pieņemamu cenu
•piešķirt pilsētām lielāku lomu sociālās aizsardzības un sociālās iekļaušanas atvērtajā koordinācijas metodē, ļaujot tām iesaistīties ES sociālās politikas veidošanā, tās uzraudzībā un īstenošanā vietējā līmenī
•mainīt ES ekonomikas modeli, iekļaujot izdevumus sociālajai politikai un sociālajiem pakalpojumiem kā ieguldījumus nevis izmaksas, aizstājot taupības pasākumus ar sociālo ieguldījumu pasākumiem
Mēs esam gatavi sadarboties ar ES institūcijām un dalībvalstīm, lai padarītu sociālās tiesības par realitāti, kā arī esam gatavi vadīt virzību uz stiprāku sociālo Eiropu. 

 

 

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāvji no 3.-4.aprīlim piedalījās EUROCITIES tīkla Sociālo jautājumu forumā (turpmāk – Forums), kas norisinājās Portugāles galvaspilsētā Lisabona. Forumā diskusijās piedalījās, 140 dalībnieki no 40 Eiropas pilsētām, par efektīviem veidiem, kā reaģēt un novērst problēmas attiecībā uz nabadzību un pieaugošo nevienlīdzību pilsētās.
Vairāk par Foruma diskusiju rezultātiem lasiet šeit: http://eurocities.eu/eurocities/news/Cities-reaffirm-their-commitment-to-fight-against-poverty-and-rising-inequalities-WSPO-ALABNW
Bildes no Foruma skatīt šeit: https://www.flickr.com/photos/eurocities/sets/72157679231246073

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “WHO European Region” 

Eiropas veselīgo pilsētu tīkls

Eiropas veselīgās pilsētas ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities), kuras ietvaros PVO sadarbojas ar vietējām pašvaldībām vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Tāpat programma koncentrējas uz veselības iekļaušanu politisko un sociālo jautājumu darba kārtībā, kā arī uz sabiedrības veselības stiprināšanu vietējā līmenī. Tā uzsver vienlīdzību veselības jautājumos, vietējo pārvaldes līdzdarbību, solidaritāti, starpsektoru sadarbību un nepieciešamību pēc darbībām, kas vērstas uz veselību nelabvēlīgi ietekmējošo faktoru novēršanu.
PVO uzsver, ka Veselīgas pilsētas ir tās, kas pastāvīgi rada un uzlabo fizisko un sociālo vidi, paplašinot resursus, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem savstarpēji atbalstīt vienam otru, pildot visas dzīves funkcijas un attīstot viņu maksimālo potenciālu.
Rīgas pilsētas pašvaldība 2014.gada 6.jūnijā kļuva par PVO Eiropas Veselīgo pilsētu tīkla dalībnieci. Viens no nosacījumiem dalībai Veselīgo pilsētu tīklā ir ikgadējās biznesa un tehniskās konferences apmeklējums. Ikgadējās konferences laikā tiek plānotas tikšanās ar vadošajiem veselības aprūpes un sabiedrības veselības politikas veidotājiem Eiropā. Konferences ietvaros tiek veidota īpaša darba grupa un paneļdiskusija sabiedrības veselības politikas veidotājiem un darba grupas PVO Veselīgo pilsētu tīkla koordinatoriem, kas sniedz praktiskus ieteikumus turpmākajam darba procesam. Paneļdiskusijās prezentētie sabiedrības veselības problēmu risinājumi tiek izmantoti plānojot veselības veicināšanas pasākumu un projektus Rīgas pilsētā.
Pievienošanās veselīgo pilsētu tīklam ir uzlabojusi ne tikai Latvijas galvaspilsētas prestižu pasaulē, bet ļauj arī piesaistīt Eiropas fondu finansējumu, lai pilsētā izveidotu pēc iespējas veselīgāku vidi. Piemēram, izveidot parkus un zaļās zonas, radīt infrastruktūru, kas mudinātu cilvēkus pavadīt vairāk laika svaigā gaisā un vecinātu aktīvu dzīvesveidu (veloceliņi, trenažieri brīvā dabā, labiekārtotas atpūtas zonas), jaunu poliklīniku būve un zaļā enerģija – tie ir daži no Veselīgās pilsētas projektiem, kuri ļauj pretendēt uz ES finansējumu.
Koordinatoru sanāksme apvieno visus Eiropas Veselīgo pilsētu tīkla koordinatorus, tās mērķis ir sniegt tehnisku atbalstu pilsētu politikas plānošanas dokumentu saskaņošanai un Eiropas sabiedrības veselības politikas plānošanas dokumenta Veselība 2020 koordinētai un vienotai ieviešanai Eiropā.
Dalība PVO Veselīgo pilsētu programmā ļauj gūt starptautisku pieredzi, jaunus sadarbības partnerus un projektus, kā arī veicināt Rīgas pilsētas atpazīstamību Eiropā un pasaulē.

Par PVO lasīt vairāk: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities

 

Home
Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls

Veselības veicināšanas Eiropas sadarbības tīkls (EuroHealthNet) ir Eiropas partnerība, kuras mērķis ir uzlabot veselību, vienlīdzību un labklājību Eiropas Savienībā, īstenojot aktivitātes sabiedrības veselības pētniecībā, interešu aizstāvībā un veicināšanā. Tā apvieno 50 Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības veselības institūcijas, nevalstiskās organizācijas un sadarbības partnerus. Tās dalībnieki var būt gan nacionālas, reģionālas, valsts un pašvaldību organizācijas, gan nevalstiskās organizācijas, kas ir atbildīgas par iedzīvotāju veselības veicināšanu, sociālo aprūpi un labklājību. Dalībvalstu ieguvumi no dalības šajā sadarbības tīklā ir dažādas iespējas izstrādāt un īstenot ES programmu atbalstītos projektus; dažādi pieredzes apmaiņas pasākumi un sadarbība ar citām EuroHealthNet organizācijām, kapacitātes celšanas apmācības programmas un kursi; dalība ES ekspertu paneļos un darba grupās par aktuālām sabiedrības veselības un sociālās nevienlīdzības mazināšanas tēmām; dalība PVO Veselības stratēģijas 2020 gadam realizācijā un ekspertu darba grupās, kā arī pieeja visu partneru un asociācijas realizētajiem projektiem, labākajiem prakses piemēriem un aktuālajiem projektu konkursiem.
EuroHealthNet sadarbības tīklā 2014.gada 11. jūnijā tika uzņemts arī Rīgas Domes Labklājības departaments. Rīgas domes Labklājības departaments aktīvi iesaistās organizācijas darbībā un projektu īstenošanā, tādējādi palīdzot nodrošināt labākās pieredzes apmaiņu ar citām dalībvalstīm un prezentēt veiksmīgos projektus, kas realizēti Rīgas pilsētā ar mērķi mazināt nevienlīdzību veselības aprūpē un uzlabot iedzīvotāju veselību.
Rīgas pašvaldība ir pārstāvēta arī EuroHealthNet valdē, kas sniedz iespēju Rīgas pilsētai aktīvi iesaistīties organizācijas darbā un paust savu viedokli un nostāju sabiedrības veselības jomā.
Labklājības departamenta pārstāvji aktīvi izmanto EuroHealthNet sniegtās iespējas piedalīties apmācību darba grupās un pieredzes apmaiņas vizītēs par dažādām ar veselības politikas veidošanu un īstenošanu saistītām tēmām, piemēram, ilgtspējīga attīstība, nevienlīdzības mazināšana, un pakalpojumu pieejamība.
Vairāk informācijas par EuroHealthNet: http://eurohealthnet.eu/