Romu apmeklētāju pieņemšanu Rīgas NVO namā uzsāk Rīgas romu mediatore

Kopš 2020. gada 5. novembra ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla atbalstu Rīgas NVO namā Ieriķu ielā 43A tiek nodrošināta regulāra romu mediatora apmeklētāju pieņemšana. Romu mediatore Marta Paņko pieņems apmeklētājus katru trešdienu un ceturtdienu, izņemot svētku dienas, laikā no 10.00 līdz 14.00 Rīgas NVO nama 109. telpā. Pieteikšanās vizītei pa tālruni 28949554.

“Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas romu mediatoram, – romu cilvēkam, kurš palīdz romu kopienai risināt sociālus, ar izglītības apguvi, darbā iekārtošanos un dzīvesvietu saistītus jautājumus, ir nodrošinātā pastāvīga bezmaksas telpa Rīgas pilsētā. Nākamais solis ir veicināt romu sieviešu nevalstiskās organizācijas attīstību, kas sniegtu ilgtermiņa ieguldījumu romu labklājības uzlabošanā, risinot izglītības un sociālos jautājumus,” par panākto ir gandarīta Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja.

Romu mediatore sniedz pakalpojumus Rīgas pilsētā projekta “Latvijas romu platforma V” ievaros, atbilstoši romu mediatoru darba vadlīnijām (pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Romi/Latvijas%20romu%20platforma%20IV/Darba_vadlinijas_romu_mediatoriem_240320.pdf).
Kopš 2017.gada romu mediatori strādā dažādās Latvijas pilsētās un novados. Projekta “Latvijas romu platforma V” romu mediatores līdz 2021.gada jūlijam turpina strādāt Jelgavā, Ventspilī, Rīgā un Viļakā. Atsevišķu pilsētu un novadu pašvaldības nodrošina atbalstu romu mediatora darbībai, t.sk. uzņemšanas telpu, kurā romu mediators var sniegt konsultācijas romu iedzīvotājiem.

Romu mediatora uzdevums ir veicināt sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības un valsts iestādēm tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c. Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par dažādām sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, kultūras un jauniešu pasākumos.

Gadījumos, kad valstī ir pasludināta ārkārtējā situācijā, romu mediatoriem, sniedzot pakalpojumus, ir jāievēro drošības un piesardzības pasākumi un rekomendācijas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem.
Lai tuvinātu Latvijas sabiedrību un romus, kā arī veicinātu sieviešu sadarbību un romu sieviešu nevalstiskās organizācijas izveidi, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls sadarbojas ar Kultūras ministriju kopš 2017. gada.

Uzziņai:
Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls kopš 2003. gada nodrošina koordinētu sieviešu tiesību un interešu aizstāvību un līdzdalību politikas izstrādē nacionālajā un Eiropas Savienības institūciju līmenī. Tīkla darbības virzieni:
1) Ģimenes politika – vīriešu un sieviešu līdzvērtīga iesaistīšanās bērnu audzināšanā;
2) Uzņēmējdarbība un nodarbinātība – sieviešu uzņēmējdarbības atbalsts un sieviešu finansiālās neatkarības veicināšana;
3) Cilvēktiesības – vardarbības ģimenē un sieviešu un meiteņu tirdzniecības, prostitūcijas izskaušana;
4) Politisko lēmumu pieņemšana – līdzvērtīga sieviešu pārstāvniecība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos;
5) Izglītība – no dzimumu stereotipiem brīvas izglītības sekmēšana un publiskās mediju telpas veidošana.
Vairāk informācijas:
Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja, tālrunis 29493300, e-pasts: inete.ielite@bernuforums.lv

Romu mediacijas pakalpojums Rīgā ir nodrošināts projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros (līgums Nr.881892-NRP5-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.