Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalstam izglītības ieguvei

Rīgas domes Labklājības departaments aicina trūcīgos un maznodrošinātos rīdziniekus līdz 31. oktobrim pieteikties 50 eiro pabalstam izglītības ieguves atbalstam

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 eiro mēnesī, ja ir ievēroti Rīgas domes saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
*

pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
*

izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam apmērs ir 50 eiro.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā (RSD), kur :
*

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
*

jāiesniedz rakstisks iesniegums;
*

jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Aicinām iesniegumu iesniegt attālināti, ja spēkā ir iztikas līdzekļu deklarācija:
* iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
* parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv;
* izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00-17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00-16.00, piektdienās no plkst. 9.00- 12.00.

Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei). Tāpat obligāta prasība šobrīd ir uz pieņemšanu ierasties sejas aizsegā. Darbs RSD notiek, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.