Rīgas Sociālais dienests aktīvi turpina sniegt atbalstu rīdziniekiem

Arī strādājot attālināti, Rīgas Sociālais dienesta (RSD) sociālie darbinieki aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā rīdziniekiem, kuriem tā ir nepieciešama – nodrošinot konsultācijas pa tālruni, sazvanoties ar videozvana palīdzību, informējot ar e-pasta starpniecību, bet atsevišķās situācijās sniedzot pakalpojumus arī klātienē.

Sociālā darba speciālisti aktīvi komunicē ar RSD klientiem, lai apjautātos, kā viņiem klājas šajā laikā, noskaidro ārkārtējās situācijas laikā radušās problēmas un informē par iespējām saņemt palīdzību, kā arī kliedē bailes un skaidro ne tikai par sociālo atbalstu galvaspilsētā, bet arī par valsts atbalstu un noteiktajiem drošības pasākumiem.

Laika posmā no 13. marta līdz 15. maijam RSD saņemti 835 iesniegumi ar lūgumu piešķirt krīzes pabalstu sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī. Krīzes pabalsts piešķirts 458 rīdziniekiem par kopējo summu 90 817 eiro, un 193 rīdziniekiem ir izmaksāta piemaksa pie krīzes pabalsta par katru aprūpē esošu bērnu par kopējo summu 15 100 eiro.

Pabalsta atteikuma galvenie iemesli: cilvēks jau saņem valsts piešķirto dīkstāves pabalstu, nav deklarēts Rīgā, situācija nav mainījusies pēc krīzes iestāšanās, cilvēks jau saņem RSD sniegto sociālo palīdzību, ir naudas uzkrājumi, ar kuriem var nodrošināt savas pamatvajadzības u.tml. Katra situācija tiek izvērtēta individuāli.

Laika posmā no 17. aprīļa līdz 15. maijam RSD ar lūgumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā no ārvalstu studentiem ir saņemti 454 iesniegumi (iesniedzēju skaits ir mazāks, jo vairāki studenti ir iesnieguši divus vai pat trīs iesniegumus ar vienu un to pašu jautājumu). Šobrīd daudzi iesniegumi vēl ir apstrādē, bet pabalsti piešķirti septiņiem ārvalstu studentiem. Atteikuma gadījumos iemesli ir dažādi, piemēram, netiek pievienoti krīzes situāciju apliecinoši dokumenti, studentam ir pietiekami naudas līdzekļi vai uzkrājumi pamatvajadzību nodrošināšanai.

RSD turpina saņemt iesniegumus sociālo pakalpojumu piešķiršanai. Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas sākuma ir saņemti 30 iesniegumi konsultatīvo pakalpojumu piešķiršanai (psihologs, izpētes, izglītojošās grupas utt.). Pieprasījums pārsvarā ir saistīts ar sociālo darbinieku iniciatīvu klientu sociālo situāciju risināšanai vai bērniem piemēroto audzinošā rakstura piespiedu līdzekļa izpildes nodrošināšanu (atkarību profilakses speciālista vai psihologa konsultācijas).

Arī valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniegšana personām ar invaliditāti krīzes laikā turpinās, jo šis pakalpojums netiek pagarināts automātiski bez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma. Katru mēnesi atskaites iesniedz vidēji 2500 personas. Elektroniskās atskaites iesniedz vidēji 700 personas, bet dokumentu kastēs ievieto vidēji 1400 personas. E-pastā atskaites iesniedz vidēji 400 personas. Sociālā darba speciālisti ļoti intensīvi informē telefoniski klientus un asistentus par atskaišu iesniegšanu, atskaišu aizpildīšanu, vidējo stundu skaitu, pakalpojuma turpināšanas iespējām.

Daudzus pakalpojumus turpina sniegt klātienē (aprūpe mājās, ģimenes asistenta pakalpojums, individuālās sociālās rehabilitācijas programmas, strādā atsevišķi dienas aprūpes centri ar garīga rakstura traucējumiem un ar demenci, ja klientiem nav iespēju palikt mājās), pārējie pakalpojumi iespēju robežās tiek sniegti attālināti, piemēram, psihologa konsultācijas pilngadīgām personām un bērniem. Nodibinājums „Centrs Dardedze” nodrošināja attālināti izglītojošo grupu pakalpojumus, kā arī dienas centru pakalpojumu bērniem, piemēram, sniedza atbalstu bērniem mācībās, kā arī uz dzīvesvietu nogādāja bērniem pārtiku, atbalsta programmas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem arī nodrošināja attālinātas konsultācijas.

Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem un pilngadīgām personām, ja nav augstu risku un apdraudējums bērnu dzīvībai un drošībai, tiek nodrošināts attālināti (sociālie darbinieki regulāri sazvanās ar ģimeni un bērniem, apjautājas par situāciju, uztur kontaktu un pēc iespējas sniedz atbalstu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piesaista klienta vajadzībām atbilstošākos resursus), kā arī, izmantojot tehnoloģijas, veic videoapsekošanas un videokonsultācijas.

Savukārt ģimenēs ar augstiem riskiem un maziem bērniem, kurās pastāv apdraudējums bērnu drošībai, sociālie darbinieki turpina apsekot dzīvesvietas klātienē (divu mēnešu laikā RSD ir veicis vairāk kā 220 apsekojumus dzīvesvietā), nodrošina konsultācijas dzīvesvietā, pārbauda sadzīves apstākļus jaunajiem klientiem, par kuriem ienāk informācija no Dzemdību nama, kuri pārceļas uz dzīvesvietu, piemēram, no krīzes centra, īslaicīgās uzturēšanās mītnes, kā arī nodrošina telefonisku saziņu ar iesaistītām pusēm (pakalpojumu sniedzējiem, policiju, skolām, bāriņtiesu) un nepieciešamības gadījumā organizē attālinātās starpinstitucionālās tikšanās.

Šobrīd RSD dienas centru, kopienas centra un līgumorganizāciju dienas centru darbinieki uztur telefonisku saikni ar saviem apmeklētājiem, informējot par aktuālo situāciju un sniedz emocionālu atbalstu, kā arī gatavo priekšlikumus un savu redzējumu par iespēju atsākt pakalpojumu sniegšanu klātienē.

Laika posmā no brīža, kad Latvijā tika izsludināta ārkārtas situācija Covid-19 dēļ, līdz 15. maijam RSD saņēmis 9497 rīdzinieku iesniegumus un jautājumus par dažādiem sociālo atbalstu veidiem, visvairāk iesniegumi iesniegti klātienē, ievietojot tos dokumentiem paredzētajās pasta kastēs, kas izvietotas pie katra no 11 teritoriālajiem centriem, daudzi iesniegumi saņemti pa e-pastu un iesniegti caur portālu: Latvija.lv

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Jaunumiem un aktualitātēm var sekot līdzi Labklājības departamenta tīmekļa vietnē: www.ld.riga.lv un „Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments

Informāciju sagatavoja: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja, tālr.: 67105925; mob. tālr.: 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv