Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (sākot no š.g. 13.marta), un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām Rīgas pilsētas pašvaldība piešķirs ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem krīzes pabalsts – 128 EUR vienam cilvēkam.

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punkts nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā pēc iespējas plašāk jāapraksta ārkārtējās situācijas, kas saistīta
ar Covid-19 izplatību, laikā radusies problēma, kuru nepieciešams risināt. Iesniegums jāraksta valsts valodā
un personai pašrocīgi tas jāparaksta.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lūdzam iesniegt korekti sagatavotus dokumentus, jo katrs gadījums piešķirt vai atteikt krīzes pabalstu tiek izvērtēts individuāli. Visu nepieciešamo dokumentu iesniegšana, atvieglotu Rīgas Sociālā dienesta darbu. Atgādinām, ka krīzes pabalsts tiek piešķirts tikai tad, ja persona (ģimene) nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Š.g. 16. aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (spēkā no 18. aprīļa)
nosaka, ka ģimenēm, kuras Covid-19 ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un saņem pašvaldības izmaksātu pabalstu krīzes situācijā, pabalsta apmēru palielina par 50 EUR mēnesī par katru bērnu. Šī likuma norma attiecas arī uz audžuģimenēm un aizbildņiem.

Aicinām iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros īpaši norādītā dokumentu kastē. Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī
par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments