Rīgas domes priekšsēdētājs izdevis rīkojumu par galvaspilsētas 2020. gada finanšu vadību; prioritātes – labklājība, pilsētvide, izglītības iestāžu un ielu remonts

Lai nodrošinātu Rīgas pašvaldības iestāžu darbību un iedzīvotājiem sniedzamos pakalpojumus laikā, kamēr nav pieņemts galvaspilsētas budžets, Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs pirmdien, 10. februārī, izdevis rīkojumu par Rīgas pilsētas pašvaldības finanšu resursu vadību 2020. gadā.
Saskaņā ar likumu, kamēr nav pieņemts pašvaldības budžets, izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no iepriekšējā gada izdevumiem. Tāpēc rīkojumā uzdots iestādēm attiecīgi plānot izdevumus, lai nodrošinātu iestāžu darbību un iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus. Izdevumu plānošanu un izpildi kontrolēs Rīgas domes Finanšu departaments.
Ņemot vērā darbinieku skaita trūkumu un nepieciešamību nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju, ar rīkojumu no 1. februāra uzdots nodrošināt atalgojuma palielināšanu izglītības iestāžu medicīniskajiem darbiniekiem, pedagogiem izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programmas, sociālajiem aprūpētājiem. Rīgas domes izpilddirektoram uzdots izvērtēt iespēju nodrošināt veselības apdrošināmas polises arī interešu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem 2020.gadā, nepārsniedzot pagaidām nepieņemtā budžeta projektā noteikto apjomu.
Ņemot vērā izglītības iestādēm noteikto mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikus, Rīgas pilsētas pašvaldībā izveidojušos rindu uz pirmsskolas izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu, būvsezonas ierobežojumiem klimatisko apstākļu dēļ transporta būvju nozarē, atsevišķu ielu infrastruktūras objektu slikto stāvokli, Īpašuma departamentam, Satiksmes departamentam un Rīgas pilsētas izpilddirektoram uzdots veikt iepirkuma procedūras, slēgt pašvaldībai saistošus līgumus un sākt būvniecības darbus, saskaņā ar budžeta projektu 2020. gadam.
“Pilsēta un rīdzinieki nedrīkst ciest no tā, ka daļa deputātu sabotēja darbu, izpildvarai ir jāturpina strādāt. Tāpēc šodien esmu parakstījis rīkojumu, kas ļauj departamentiem virzīties uz priekšu ar pilsētai būtiskajām prioritātēm,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
“Bērnudārzu, skolu un ielu remontdarbu laiku ierobežo gan meteoroloģiskie apstākļi, gan mācību gads. Lai darbi tiktu savlaicīgi pabeigti, departamentiem ir jābūt iespējai jau tagad virzīties uz priekšu ar iepirkumiem un līgumiem, un turpināt būvdarbus.
Šogad remontdarbi ir ieplānoti 45 bērnudārzos un 33 skolās. Tāpat ir plānots izveidot jaunas grupiņas kopumā 560 bērniem, šiem mērķiem tiek veikta ēku pārbūve un pielāgošana, ieguldot 5 miljonus eiro,” norāda O. Burovs.
“Taču ar bērnudārzu ēkām vien nepietiek, lai pirmsskolas iestādes darbotos ir vajadzīgs arī personāls. Nav noslēpums, ka patlaban Rīgā ir akūts pirmsskolu pedagogu trūkums, tāpēc nevaram vilcināties ar algu pieaugumu šiem speciālistiem. Kā tas bija nospraust mūsu prioritātēs, ar šā gada 1.februāri Rīgas pirmsskolu pedagoģiskajiem darbiniekiem par 100 eiro mēnesī tiks palielināts atalgojums. Atalgojums tiks palielināts arī izglītības iestāžu medicīnas darbiniekiem un
sociālajiem aprūpētājiem. Interešu un profesionālās izglītības pedagogiem tiks iegādātas veselības apdrošināšanas polises,” klāsta Burovs.
“2020.gadā tiek saglabātas atlaides sabiedriskajā transportā un bezmaksas ēdināšana skolās līdz pat 12.klasei, kā arī bērnudārzos. 2020.gada budžeta projektā ir ietverts arī palielinājums pabalstiem, ko saņem jaundzimušo rīdzinieku vecāki – no 150 līdz 250 eiro. Lai mēs varētu sākt lielāku pabalstu izmaksu, ir nepieciešamas izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos, tās patlaban tiek gatavotas,” uzsver domes priekšsēdētājs.
“Esmu jau teicis, ka darīšu visu, lai nodrošinātu normālu pašvaldības funkcionēšanu, neskatoties uz to, ka daļa deputātu, bijušo koalīcijas partneru bija atteikusies strādāt pie budžeta un apstiprināt to. Darbs ar izpildvaru ir daudz produktīvāks, mēs strādājam uz rezultātu. Pateicos gan izpilddirektoram, gan departamentu vadītājiem, par to, ka šādas nenoteiktības apstākļos sniedz visu nepieciešamo atbalstu un nodrošina, ka pašvaldība pilda tās autonomās funkcijas un rīdzinieki saņem tiem nepieciešamos pakalpojumus un atbalstu. Līdz ar mana rīkojuma parakstīšanu, pilsētas izpildinstitūcijas varēs turpināt veikt savu darbu,” uzsver Oļegs Burovs.
“Situācija sociālā atbalsta jomā ir kritiska, ņemot vērā trūkstošo darba spēku, zemās algas, sarežģītos darba apstākļus, tāpēc ir ļoti svarīgi paaugstināt atalgojumu pašvaldības sociālās aprūpes centros strādājošajiem aprūpētājiem no 500 uz 610 eiro.
Ceram, ka tas ir labs sākums, un to varēsim arī turpināt. Tāpat ņemot vērā demogrāfisko situāciju, par 100 eiro palielināsim jaundzimušo pabalstu rīdzinieku ģimenēm. Turpinot pašvaldības veselības aprūpes kapacitātes stiprināšanu papildus piešķirts finansējums Rīgas 1. slimnīcai. Realizējot 2020. gada budžetu, varēsim sabalansēt un reorganizēt virkni sociālā atbalsta formu, padarot tos mērķa grupai atbilstošākus un pieejamākus,” norāda Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte.

Starp prioritātēm ir arī jaundzimušo rīdzinieku pabalsta vecākiem palielinājums no 150 līdz 250 eiro. Lai to varētu nodrošināt, Labklājības departaments patlaban izstrādā izmaiņas attiecīgajos Rīgas domes saistošajos noteikumos.
Ar Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu ir noteikts, ka Rīgas domes Finanšu departamentam ir tiesības veikt izmaiņas budžeta izpildītāju iesniegtajos finansēšanas plānos, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldību budžetiem” 19.panta nosacījumu izpildi.
Iestādēm uzdots veikt iepirkuma procedūras un nodrošināt konkursu norisi, bet neslēgt pašvaldībai saistošus līgumus budžeta programmās, kuras nebija apstiprinātas pašvaldības 2019.gada budžetā. Vienīgais izņēmums paredzēts XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana.
Ja kapitālsabiedrībām un nodibinājumiem, kuri saņem pašvaldības dotāciju, plānotie izdevumi pārsniegs
pērnā gada finansējumu, tie būs jāieplāno 2020.gada 2.pusgadā. Pašvaldības budžeta iestādēm un aģentūrām nebūs tiesības uzņemties jaunas saistības Eiropas Savienības politiku instrumentu finansēto projektu
īstenošanai, ja projekta līdzfinansējums pārsniegs 100 000 eiro.
Rīkojumā arī noteikts, ka Finanšu departamentam būs tiesības parakstīt aizņēmuma pieprasījumus un aizņēmuma līgumus par aizņēmuma saistībām, ja tiks saņemta Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes aizņēmumu atļauja. Tāpat Finanšu departamentam uzdots, atbilstoši noslēgtajiem finanšu saistību līgumiem,
nodrošināt līgumos paredzēto pašvaldības saistību – pamatsummas, procentu un apkalpošanas izdevumu apmaksu,
kā arī
citu ar noslēgtajiem līgumiem uzņemto finanšu saistību apmaksu.
“Jau devīto gadu mēs strādājam lai savestu kārtībā iekšpagalmus dzīvojamajos mikrorajonos.
Šogad mēs sekosim līdzi, lai darbi tiktu veikti augstā kvalitātē, un pilsēta būtu vairāk sakārtota un iedzīvotājiem ērta,” informē Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs.

Rīgas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projekta prioritātes

Sociālais atbalsts:

Jaundzimušo rīdzinieku pabalsta palielinājums vecākiem no 150 EUR uz 250 EUR (0,6 miljoni EUR);

Aprūpētāju atalgojuma palielinājums 110 EUR mēnesī no 500 EUR uz 610 EUR (0,5miljoni EUR);

Brīvpusdienas – visiem skolēniem līdz 12.klasei un bērnudārzu audzēkņiem – 27,3 miljoni EUR;

Atlaides sabiedriskajā transportā – iepriekšējo gadu līmenī;

500 000 EUR tiks novirzīti siltā ēdiena izdales vietu
reorganizācijai, aprīlī atverot vēl divas jaunas vietas Vecmīlgrāvī un Bolderājā papildus līdzšinējām sešām. Tāpat kā iepriekš, validējot Rīdzinieka karti, mazaizsargātākie iedzīvotāji darba dienās tajās varēs saņemt siltā ēdiena porciju. Paredzēts, ka tiks uzlabota izsniegtā ēdiena kvalitāte, tāpat šajās ēdiena izdales vietās būs pieejamas arī socializēšanās iespējas un Sociālā dienesta speciālistu konsultācijas.

2020. gadā rīdziniekiem būs pieejami 17 sociālo pabalstu veidi – gan vienreizēji, gan ikmēneša pabalsti visdažādāko dzīves situāciju gadījumos, kā arī 54 sociālo pakalpojumu veidi.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Sabiedrisko attiecībi nodaļa. Ar visu relīzes tekstu var iepazīties : https://pasvaldiba.riga.lv/LV/PostingData/News/2020/2/rigas-domes-priekssedetajs-izdevis-rikojumu-par-galvaspilsetas-2020-gada-finansu-vadibu-prioritates-.htm?Date=11.02.2020[&]Category=10