Lāčplēša ielas 123B liters 3 iedzīvotāji aicināti vērsties Rīgas Sociālajā dienestā

12. oktobrī četrstāvu ēkas Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters, iebruka ceturtā stāva griesti un tika evakuēti visi iedzīvotāji. Jau 14. oktobrī Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona teritoriālajā centrā „Krasts” vērsās seši mājas iedzīvotāji, kuriem tika izsniegtas izziņas, lai varētu saņemt pārtikas pakas no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām.
18. oktobrī RD Mājokļa un Vides departamentu piecām personām ierādīja pagaidu dzīvojamās telpas un Rīgas Sociālais dienests, sadarbībā ar ilggadējiem sadarbības partneriem,
biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” un
biedrību „Latvijas Samariešu apvienība”, palīdzēja cilvēkus apgādāt ar pirmajām nepieciešamības lietām.
23. oktobrī Rīgas domes Labklājības departamentā vērsās Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iedzīvotāju pārstāvji, lūdzot atbalstu un palīdzību. Operatīvi sazinoties ar ēkas īpašnieka pārstāvi, RD Mājokļa un Vides departamentu, Rīgas pilsētas Būvvaldi, Rīgas Pašvaldības policiju, VUGD, Rīgas Sociālais dienestu un novērtējot izveidojušos apstākļus kā kritiskus, tika pieņemts lēmums piešķirt Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iedzīvotājiem vienreizēju pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšana, izskatot katru gadījumu individuāli.
Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumus un noformēt dokumentus, lai Rīgas Sociālajā dienestā saņemtu pabalstu krīzes situācijā, ko paredz 2013. gada 15. janvāra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”. Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir klientam, ja tam nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klients trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pabalsta krīzes situācijā apmērs atsevišķi dzīvojošai personai – līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai (430 EUR), ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot katra klienta sociālo situāciju individuāli un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.
Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iedzīvotāji aicināti vērsties Latgales rajona nodaļas teritoriālajā centrā “Krasts” Aiviekstes ielā 14. , kā arī regulāri sazināties ar ēkas īpašnieka pārstāvjiem, lai risinātu kompensāciju u.c. jautājumus.