Informācija ārvalstu studentiem, kuri nonākuši ārkārtējā situācijā saistībā ar COVID-19

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, Rīgas pilsētas pašvaldība var piešķirt pabalstu krīzes situācijā arī ārvalstu studentiem, kuri Covid – 19 izplatības apstākļos ir palikuši Latvijā, studē attālināti un kuriem nav iztikas līdzekļi pamatvajadzību nodrošināšanai, ko paredz grozījumi likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.

Rīgas Sociālajā dienestā attālināti var vērsties pēc palīdzības tikai tie ārvalstu studenti, kuri ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. Krīzes pabalsta apmērs – 128.00 EUR vienai personai.

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punkts nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, piemēram, pārtiku, dzīvokļa īres apmaksu, pirmās nepieciešamības preces, ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu, ārvalstu students, tāpat kā pārējie pašvaldības iedzīvotāji,

sagatavo rakstisku iesniegumu valsts valodā, kurā apraksta situāciju, kas radusies saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 izplatības laikā, un pievieno dokumentus, piemēram, dokuments par darba uzteikumu vai neizmaksāto atalgojumu, ja students bijis nodarbināts, u.c., kas apliecina krīzes situācijas rašanos, kā arī pierādījumus, ka nav iespējams risināt finansiālās grūtības ar citiem resursiem.

Iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese Rīgas pašvaldībā, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt, kā arī iesniegums jāparaksta. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Iesniegumam nepieciešams pievienot bankas konta izdruku par pēdējiem 3 mēnešiem, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmuma kopiju par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu, izziņu no augstākās izglītības iestādes, vai iesniegumā jānorāda izglītības iestādi, kur students studē.

Aicinām ārvalstu studentus iesniegumu un iesniegumam pievienotos dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai, ievietojot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros, īpaši norādītā dokumentu kastē (teritoriālo centru adreses: https://www.ld.riga.lv/lv/Rajona_nodalas.html).

Aicinām augstskolas sniegt atbalstu ārvalstu studentiem, izskatot iespēju samazināt piemērotos maksājumus par kopmītnēm, kavējuma maksas bibliotēkās u.c., kā arī atbalstīt studentus iesnieguma un dokumentu noformēšanā, un palīdzēt risināt dažādās sadzīves situācijas, kas radušās, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī.

Tālrunis informācijas precizēšanai Rīgas Sociālajā dienestā 67105048.

Tāpat aicinām ārvalstu studentus izmantot papildus iespēju konsultēties ar Fondu “Make Room”, nosūtot neskaidros jautājumus uz e-pasta adresi – help@makeroomeu.com. Sadarbībā ar Informācijas Centru Iebraucējiem ārvalstu studenti ir aicināti sekot līdzi informācijai un cita veida atbalsta risinājumiem portālā www.integration.lv. Fonds “Make Room” ir starptautiska organizācija, kas ik dienu strādā ar ārvalstniekiem sekmējot viņu efektīvu integrāciju Latvijas sabiedrībā, fonda darbinieki ir gatavi palīdzēt studentiem risināt radušās problēmas ārkārtējās situācijas laikā, tai skaitā saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālrunis 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments