Iespēja piedalīties projektu konkursā bērnu ar invaliditāti atbalstam

Labklājības ministrija aicina biedrības un nodibinājumus pieteikties ES fondu finansējumam, lai sniegtu pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm.

Projektu īstenotājiem viena projekta ietvaros būs pieejams līdz 206 750 eiro liels finansējums, lai sniegtu atbalstu – sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus minimāli 6 un maksimāli 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte (vai vairāk, ja netiek pārsniegts maksimālais finansējums uz vienu bērnu 4 135 eur), un viņu ģimenēm.
Tie ietver sociālās rehabilitācijas, dienas aprūpes centra, sociālās aprūpes un “atelpas brīža” jeb īslaicīgās aprūpes pakalpojumus ar sniegšanas ilgumu līdz 12 mēnešiem un kopējo projekta īstenošana ilgumu līdz 18 mēnešiem. Tāpat projekta ietvaros finansējums paredzēts biedrību un nodibinājumu materiāltehniskā nodrošinājuma iegādei/nomai un speciālistu apmācību /supervīziju nodrošināšanai.

Programmas mērķu īstenošanai kopumā no ESF un valsts budžeta paredzēti gandrīz 3,1 miljona eiro apmērā. Projektu attiecināmās izmaksas 85% apmērā tiks segtas no ESF, savukārt 15% – no valsts budžeta līdzekļiem.
Atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanai paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” ietvaros.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) biedrību un nodibinājumu projektu iesniegumus atklātajā projektu atlasē pieņems no 2019.gada 30. decembra līdz 2020. gada 2. martam.

Projektu iesniegumu atlases nolikums, veidlapas un cita noderīga informācija (t.sk. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.3,. pasākuma īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi) pieejama CFLA mājaslapā https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-2-2-3-u-2.