2019. gada nogalē samazinājies sociālās palīdzības saņēmēju skaits

2019.gada plāns sociālajiem pabalstiem Rīgas domes budžeta programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros ir 11 879 818 EUR, no kuriem 2019.gadā izlietoti 11 378 922 vai
96% no gada plāna.
Ja 2019. gada novembrī trūcīgo personu skaits bija 4 826 personas, tad decembrī trūcīgo personu skaits bija 4 728. Kopš gada sākuma (5 540 trūcīgo personu skaits janvārī) trūcīgo personu skaits samazinājies par 15%.
No gada sākuma
maznodrošināto personu skaits(13 009 maznodrošināto personu skaits janvārī) samazinājies par 10% un gada nogalē bija 11 701 persona, kam piešķirts maznodrošinātas personas statuss.
2019. gada decembrī sociālo pabalstu saņēmēju skaits (8064 rīdzinieki) salīdzinot ar 2019. gada novembri ir samazinājies par 2 624 personām vai 25%, bet sociālajiem pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs samazinājies par EUR 255 464 vai 23% . Tas saistīts ar to, ka novembrī politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, tika izmaksāts vienreizējs svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, pabalsts tika izmaksāts 2 627 personām 262 700 EUR apmērā .
Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2019. gada decembrī attiecībā pret 2018. gada decembri ir samazinājies par 1% (94 personas), bet pabalstiem izlietotā finansējuma apmērs pieaudzis par 3% (27 343 EUR). 2019. gada decembrī salīdzinājumā 2018. gada decembri par 13% ir pieaudzis audžuģimeņu skaits, bet audžuģimenēs ievietot bērnu skaits pieaudzis par 14%, bet pirms adopcijas aprūpē bija nodoti 15 bērni 13 ģimenēs, savukārt 2018. gada decembrī šādu bērnu bija tikai 4 (4 ģimenēs), līdz ar to būtiski ir pieaudzis pabalstiem audžuģimenēm izlietotais finansējums (tiem bērniem, kuri pirms adopcijas aprūpē tiek ievietoti no audžuģimenēm, pabalsts bērna uzturam tiek piešķirts no audžuģimenēm plānotā finansējuma).
Sociālo pabalstu saņēmēju skaits 2019. gadā (22 932 personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti) salīdzinot ar 2018. gadu (25 123 personu skaits, kurām izmaksāti pabalsti) ir samazinājies par 2 191 personu vai par 9%, bet pabalstos izmaksātais finansējums samazinājies par 1%.
2019.gadā būtiski pieaudzis pabalsta veselības aprūpei saņēmēju skaits un tam izlietotais finansējums. Tas saistīts ar to, ka 05.10.2018. stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 15.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kuros tika paaugstināts ienākumu kritērijs ģimenei (personai) pabalsta veselības aprūpei saņemšanai
no EUR 192.09 uz EUR 221 katram ģimenes loceklim mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam
no EUR 234.77 uz
EUR 270 mēnesī. Vienlaicīgi veselības pabalsta ietvaros tika paaugstināts pabalsta apmērs pacienta iemaksu segšanai (no EUR 71.14 līdz EUR 100) un nekompensējamo inkontinences līdzekļu iegādei (no EUR 341.49 līdz EUR 345).
2019. gada decembrī pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 saņemts 591 zvans no rīdziniekiem, kas galvenokārt interesējušies par dzīvokļa pabalsta saņemšanas kritērijiem, kā arī mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem, un citiem jautājumiem.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv.