Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas Sociālais dienests no šī gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim klientus klātienē nepieņem, TIKAI piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g.
31 .oktobrī, tad klientam NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 2021. gada 28. februārim.
Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus. Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Iesnieguma veidlapa krīzes pabalsta pieprasīšanai

Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros un Kopienas centrā notiek individuālas konsultācijas/nodarbības
TIKAI iepriekš piesakoties pa tālruni sava rajona dienas centrā.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiek izsniegts līdzņemšanai TIKAI savos traukos!

Astoņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmes jaunos klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests. Ir paplašināts vietu skaits gan sieviešu, gan vīriešu patversmēs. Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers” un “Stella maris”
epidemioloģiskās drošības uzturēšanai piederīgo apmeklējumi nenotiek. Tuvinieki var sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību bērnu un jauniešu tuvinieki aicināti iespēju robežās tikšanos ar bērnu vai jaunieti plānot un organizēt attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni, video zvanus vai citus tehniskos rīkus.

Rīgas domes Labklājības departaments iespēju robežās organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošina Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienību pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898. Abu organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids. Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumu svešiniekiem.

Lūdzam ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļā “Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19”.