Labklājības departaments nolikums

RĪGAS DOME

Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184,

e-pasts: sekretariats@riga.lv

NOLIKUMS

Rīgā, 2011.gada 19.maijā Nr.124

(prot. Nr.57, 10.§)

Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums

Grozījumi ar: RD 18.12.2012. nolikumu Nr.277;

RD 07.10.2013. nolikumu Nr.26;

RD 13.05.2014. nolikumu Nr.74;

RD 02.03.2022. nolikumu Nr.159

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta otro daļu un 28. pantu

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr.159 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Rīgas domes Labklājības departamenta (turpmāk – Departaments) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

2. Departaments ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vadošā iestāde Pašvaldībai noteiktās kompetences ietvaros sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības un veselības jomā.

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā; ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

3. Departaments ir tieši pakļauts Rīgas domes priekšsēdētājam, Departamenta darbību kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

4. Departamentu finansē no Pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Departamentam ir tiesības ar savu darbību gūt ieņēmumus.

5. Departamentam ir zīmogs ar Rīgas pilsētas ģerboņa attēlu un Departamenta pilnu nosaukumu, patstāvīga bilance, norēķinu konti kredītiestādēs, kā arī noteikta parauga veidlapas.

6. Departamenta pakļautībā ir Pašvaldības iestādes saskaņā ar pielikumu.

7. Pildot Departamenta nolikumā minētās funkcijas, Departaments sadarbojas ar Pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, citām institūcijām, kapitālsabiedrībām, nevalstiskajām organizācijām, privātpersonām, kā arī ārvalstu partneriem.

II. Departamenta funkcijas

8. Departamentam ir šādas funkcijas:

8.1. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas organizēšana Rīgas iedzīvotājiem;

8.2. metodoloģiskā vadīšana un konsultatīvs atbalsts sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;

8.3. veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana;

8.4. Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselības veicināšana un slimību profilakse;

8.5. nodarbinātības jautājumu koordinācija Pašvaldībā;

8.6. bērnu tiesību aizsardzība atbilstoši kompetencei;

8.6.1 (svītrots ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

8.7. finanšu vadības nodrošināšana Pašvaldības sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, kā arī veselības jomā;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

8.8. citu normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

III. Departamenta uzdevumi

9. Lai nodrošinātu nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam ir šādi vispārīgie uzdevumi:

9.1. īstenot Rīgas domes noteikto sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas, veselības veicināšanas un slimību profilakses politiku pilsētā;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

9.2. izstrādāt attīstības programmas, konceptuālo dokumentu, kā arī citu Rīgas domes normatīvo aktu projektus sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā un organizēt to izpildi;

9.3. izstrādāt priekšlikumus par Pašvaldības sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes sistēmas attīstību, t. sk. informācijas tehnoloģiju attīstīšanu, un institūciju izveidošanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

9.4. pilnveidot sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes saņemšanas iespējas, veicinot pilsētas iedzīvotāju sociālo iekļaušanu;

9.5. sagatavot gada budžeta projektu, ieņēmumu un izdevumu tāmes Pašvaldības sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas, veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, kā arī analizēt un uzraudzīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

9.6. kontrolēt pakļautības iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību, sekmēt pakļautības iestāžu un nevalstisko organizāciju lietošanā nodotā Pašvaldības nekustamā īpašuma racionālu un efektīvu izmantošanu;

9.7. veicināt starptautisko finanšu fondu resursu un citu investīciju piesaisti Departamenta, pakļautības iestāžu, Pašvaldības kapitālsabiedrību funkciju īstenošanai, sagatavojot un realizējot Departamenta projektus, kā arī koordinējot un uzraugot Departamenta pakļautības iestāžu un Pašvaldības kapitālsabiedrību investīciju projektu sagatavošanu un ieviešanu;

9.8. sniegt finanšu vadības konsultācijas pakļautības iestādēm un sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

9.9. sniegt finansiālu atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kuras nodrošina Rīgas pilsētas iedzīvotājiem pakalpojumus sociālajā, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā;

9.10. nodrošināt iedzīvotājiem informācijas pieejamību par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas iespējām un kārtību, kā arī sadarbībā ar Rīgas domes Komunikācijas pārvaldi sekmēt iedzīvotāju informētību par veselības aprūpi un izpratni par veselības veicināšanas, slimību profilakses, t. sk. atkarību profilakses, jautājumiem;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

9.11. slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm, privātpersonām, kā arī kontrolēt līgumu izpildi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī ar veselības aprūpi, veselības veicināšanu un slimību profilaksi saistītus pakalpojumus;

9.12. veikt pasūtītāja funkcijas Departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

9.13. līdzdarboties Departamenta pakļautības iestāžu, kā arī sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes sniedzēju renovācijas darbu organizēšanā un realizācijā;

9.14. veicināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, organizējot riteņkrēslu pacēlāju piešķiršanu Rīgas iedzīvotājiem;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

9.15. organizēt pētījumus sabiedrības veselības, sociālajā un nodarbinātības jomā;

9.16. izskatīt privātpersonu iesniegumus atbilstoši Departamenta kompetencei;

9.17. izveidot Departamenta efektīvas kontroles un kvalitātes vadības sistēmu;

9.18. sniegt atbalstu Pašvaldības institūcijām (komisijām, padomēm, darba grupām), kuru darbība skar Departamenta kompetenci;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

9.19. informēt sabiedrību saistībā ar Departamenta un tā pakļautības iestāžu un pakalpojumu sniedzēju, kas iesaistīti sociālās un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, funkcijām un uzdevumiem, izņemot ārējo komunikāciju (t. sk. sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, komunikāciju sociālajos tīklos, kā arī stratēģisko komunikāciju), kas Pašvaldībā tiek veikta centralizēti atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai kārtībai.

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

10. Lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam ir šādi uzdevumi sociālajā jomā:

10.1. izstrādāt Pašvaldības vadlīniju, attīstības un rīcības plānu, programmu projektus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un sekot to izpildei;

10.2. pārraudzīt un kontrolēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principu un kārtības ievērošanu, to atbilstību Rīgas domes noteiktajiem kritērijiem un normatīvajiem tiesību aktiem;

10.3. veicināt sadarbību ar augstākās izglītības iestādēm, kuras īsteno sociālā darba izglītības programmas, prakses vietu veidošanā, Rīgas valstspilsētas sociālā darba speciālistu izglītošanā, tālākizglītībā un pētījumu veikšanā;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

10.3.1 metodiski vadīt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu Departamenta pakļautības iestādēs un līgumorganizācijās;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

10.4. veicināt dažādu iestāžu un profesionāļu sadarbību bērnu tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšanai Pašvaldībā;

10.5. (svītrots ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

10.6. organizēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās;

10.6.1 piedalīties līgumu projektu sagatavošanā pārvaldes uzdevumu deleģēšanai sociālo pakalpojumu jomā, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos uzraudzīt deleģēšanas līgumu izpildi;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

10.7. izstrādāt kritērijus sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai un izvērtēt sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba kvalitāti, sniegt rekomendācijas un sekot to izpildei;

10.8. izstrādāt konceptuālus priekšlikumus jaunu sociālo pakalpojumu izveidei Rīgā, kā arī sociālo pakalpojumu aprakstus;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

10.9. apkopot un analizēt statistikas datus par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību, iedzīvotāju nodarbinātību;

10.10. veikt sociālās situācijas izpēti Rīgā un prognozēt nepieciešamo sociālo pakalpojumu veidus un sociālās palīdzības apjomu;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

10.11. apzināt iedzīvotāju vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības;

10.12. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, kā arī veicināt sociāli mazaizsargāto personu grupu līdzdalību sociālo pakalpojumu attīstībā;

10.13. sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, komersantiem un sociālajiem uzņēmumiem veicināt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmēju nodarbinātību Rīgā;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

10.14. īstenot sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru nodarbinātības veicināšanai Pašvaldībā;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

10.15. sekmēt brīvprātīgo darbu pakļautības iestādēs un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās.

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11. Lai nodrošinātu šajā nolikumā minēto funkciju izpildi, Departamentam ir šādi uzdevumi veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas, veselības veicināšanas, kā arī slimību profilakses jomā:

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

11.1. veicināt veselības aprūpes pieejamību, veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi, t.sk. atkarību profilaksi, pilsētas iedzīvotājiem;

11.2. piedalīties līgumu projektu sagatavošanā pārvaldes uzdevumu deleģēšanai Pašvaldības kapitālsabiedrībām iedzīvotāju veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomā, kā arī uzraudzīt deleģējuma līgumu izpildi;

11.3. sadarbībā ar valsts iestādēm piedalīties dažādu ar valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību saistītu jautājumu risināšanā un veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pilnveidošanā Rīgas iedzīvotājiem;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11.4. izstrādāt stratēģiskās plānošanas dokumentu projektus veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā un nodrošināt sabiedrības veselības politikas īstenošanu Pašvaldībā, plānojot Rīgas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumus;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11.5. nodrošināt informatīvi izglītojošu semināru par sabiedrības veselības tēmām ieviešanas procesu Pašvaldības iestāžu un izglītības iestāžu, kuras saņem Pašvaldības līdzfinansējumu, speciālistiem;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11.6. (svītrots ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

11.7. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas un veselības veicināšanas, t.sk. atkarību profilakses, jomā;

11.8. pārraudzīt Rīgas iedzīvotājiem sniegtā īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu;

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

11.9. nodrošināt Rīgas iedzīvotāju veselībpratības veicināšanu, administrējot un uzturot rīku – tīmekļvietni www.veseligsridzinieks.lv.;

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11.10. (svītrots ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

11.11. pildīt atbildīgā nozares departamenta uzdevumus attiecībā uz Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrībām (SIA “Rīgas 1. slimnīca”, SIA “Rīgas Dzemdību nams”, SIA “Rīgas veselības centrs” un SIA “Rīgas 2. slimnīca”);

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

11.12. veikt Pasaules Veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu tīkla koordinatora funkcijas Pašvaldībā.

(RD 02.03.2022. nolikuma Nr. 159 redakcijā)

IV. Departamenta kompetence

12. Departamenta kompetencē ir:

12.1. izdot administratīvos aktus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

12.2. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību iestādēm un privātpersonām Departamenta funkciju un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo informāciju, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesīgumu;

12.3. pārstāvēt Pašvaldību attiecībās ar valsts, pašvaldību iestādēm un privātpersonām, kā arī ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;

12.3.1 (svītrots ar RD 02.03.2022. nolikumu Nr. 159)

12.4. sagatavot Rīgas domes saistošo noteikumu, nolikumu un lēmumu, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu projektus atbilstoši Departamenta funkcijām;

12.5. pārstāvēt Pašvaldību tiesā lietās, kas izriet no Departamenta funkcijām vai noteiktas Rīgas domes priekšsēdētāja uzdevumā;

12.6. slēgt līgumus Departamenta darbības nodrošināšanai;

12.7. sniegt priekšlikumus par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem Pašvaldības un valsts iestādēm;

(RD 18.12.2012. nolikuma Nr.277 redakcijā)

12.8. dot saistošus norādījumus un sniegt ieteikumus Departamenta pakļautības iestādēm;

12.9. veikt iekšējos auditus un tematiskās pārbaudes Departamenta pakļautības iestādēs, kā arī kontrolēt Pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši Departamenta noslēgtajiem līgumiem;

12.10. ierosināt Rīgas domei iecelt amatā un atbrīvot no amata Departamenta pakļautības iestāžu vadītājus;

12.11. sniegt priekšlikumus Rīgas domei par Pašvaldības budžeta investīciju programmas realizāciju attiecībā uz Pašvaldības teritorijā esošajām ārstniecības profila kapitālsabiedrībām tām deleģēto pārvaldes uzdevumu realizēšanai;

12.12. sniegt priekšlikumus Pašvaldības vienotās informācijas sistēmas pilnveidošanai;

12.13. pārstāvēt Pašvaldību kā projektu pieteicēju starptautisko finanšu fondu resursu un citu investīciju piesaistei un saņemšanai atbilstoši Departamenta funkcijām;

12.14. līdzdarboties kapitālsabiedrību un Departamenta pakļautības iestāžu projektu ieviešanā un vadībā, izveidot projektu darba grupas, pieprasīt informāciju par īstenotajiem projektiem un piesaistītajām investīcijām;

12.15. piedalīties darba grupu un komisiju darbā, kā arī veidot darba grupas un komisijas Departamenta uzdevumu izpildei un normatīvo aktu izstrādei;

12.16. sniegt maksas pakalpojumus atbilstoši Rīgas domes apstiprinātajam cenrādim;

12.17. saņemt ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

V. Departamenta struktūra un amatpersonu kompetence

13. Departamenta darbību nodrošina Departamenta direktors, Departamenta direktora vietnieki, kā arī struktūrvienību vadītāji atbilstoši savai kompetencei.

(RD 07.10.2013. nolikuma Nr.26 redakcijā)

14. Departamenta struktūra ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā un projektu vadības grupās:

14.1. Departamenta direktora rīkojumi ir saistoši visiem Departamenta darbiniekiem;

14.2. padotība tiek īstenota pakļautības formā;

14.3. padotība tiek organizēta atbilstoši projektu vadīšanas organizatoriskajai metodei.

15. Departamenta direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Rīgas dome.

16. Departamenta direktors:

16.1. ir atbildīgs par Departamenta darbību un uzdevumu izpildi;

16.2. plāno un organizē Departamenta darbu, veido un apstiprina Departamenta struktūru un darbinieku atalgojumu apstiprinātā budžeta ietvaros, nosaka Departamenta struktūrvienību mērķus un uzdevumus, kontrolē to izpildi;

16.3. nodibina un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar Departamenta darbiniekiem, atbild par personāla sagatavošanu, tā kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

16.4. pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu, slēdz darba līgumus ar Departamenta pakļautības iestāžu vadītājiem. Pieņem lēmumu par pakļautības iestāžu vadītāju atbrīvošanu no amata saskaņā ar Darba likuma 100. un 114.pantu;

16.5. apstiprina Departamenta darbinieku un Departamenta pakļautības iestāžu vadītāju amatu aprakstus;

16.6. izdod rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus, dod norādījumus Departamenta darbiniekiem un Departamenta pakļautības iestāžu vadītājiem, izskata jautājumus par Departamenta darbinieku un tā pakļautības iestāžu vadītāju disciplināru sodīšanu;

16.7. rīkojas ar Departamentam nodoto mantu un finanšu līdzekļiem, slēdz līgumus, nodrošina Departamenta materiālo vērtību saglabāšanu, atver un slēdz norēķinu un speciālos kontus kredītiestādēs atbilstoši Pašvaldības noteiktajai kārtībai;

16.8. slēdz līgumus un nodomu protokolus ar sadarbības partneriem par dalību projektu konkursos un projektu īstenošanu;

16.9. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Departamentu, atbilstoši savai kompetencei izsniedz pilnvaras;

16.10. nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu Departamentā;

16.11. veic citus pienākumus atbilstoši amata aprakstam un normatīvo aktu prasībām.

17. Departaments atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina lietvedību, personāla, finanšu un statistikas uzskaiti; grāmatvedības uzskaite tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes noteikto centralizēto grāmatvedības uzskaites kārtību.

VI. Departamenta darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati

18. Departamenta darbības tiesiskumu nodrošina Departamenta direktors un Departamenta amatpersonas atbilstoši amatu aprakstos un darba līgumos noteiktajai kompetencei. Departamenta direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

19. Departamenta darbinieka faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Departamenta direktoram.

20. Departamenta pakļautības iestādes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Departamentā.

21. Departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

22. Departamenta direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam.

23. Departaments sagatavo un iesniedz Rīgas domes priekšsēdētājam un Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejai pārskatus par Departamenta funkciju izpildi un budžeta finanšu līdzekļu izlietošanu.

24. Departaments nodrošina informācijas iesniegšanu Rīgas domes Finanšu departamentam Pašvaldības konsolidētā gada pārskata sagatavošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

VII. Noslēguma jautājums

25. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2006.gada 11.aprīļa nolikumu Nr.43 „Rīgas domes Labklājības departamenta nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2008.gada 11.marta nolikumu Nr.99, 2008.gada 16.decembra nolikumu Nr.131, 2009.gada 12.maija nolikumu Nr.147 un 2010.gada 13.aprīļa nolikumu Nr.48).

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

p.i. A.Ameriks