Stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem

Stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem

Stājušies spēkā Rīgas domes 21.05.2021. saistošie noteikumi Nr. 49 ”Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no š.g. 1.jūlija
Rīgas pašvaldībā ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Jau kopš 01.01.2021. trūcīgas mājsaimniecības slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Līdz ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem, spēku zaudē Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un saistošajos noteikumos minētos pabalstus ir tiesības saņemt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas un faktiski dzīvojošas personas, kuras ar iesniegumu vērsušās Rīgas Sociālajā dienestā.

Saistošajos noteikumos ir noteikti šādi pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidi: pamata sociālās palīdzības pabalsti – pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai un mājokļa pabalsts;
pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai: pabalsts veselības aprūpei; pabalsts izglītības ieguves atbalstam; pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas; pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai; pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai; kā arī pabalsts krīzes situācijā un apbedīšanas pabalsts.
Pieprasot pabalstu krīzes situācijā vai apbedīšanas pabalstu, iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz. Pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai varēs pieprasīt mājsaimniecības, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.Mājokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai. Veicot mājokļa pabalsta aprēķinu, pieaugs normatīvais maksājums elektroenerģijai, ūdensapgādei un gāzes apkurei, kā arī pabalsta aprēķinā tiks iekļauts maksājums par telekomunikāciju un interneta lietošanu līdz 20 euro mēnesī. Ar dzīvokļa pabalsta aprēķinā izmantojamiem normatīvajiem izdevumiem var iepazīties saistošo noteikumu pielikumā.

Uzsveram, ka Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir, izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu
(jomas noteicošo likumu, Ministru kabineta noteikumu un Rīgas domes
saistošo noteikumu) nosacījumus.

Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un tiesības saņemt sociālos pabalstus, persona vai tās pārstāvis iesniedz iesniegumu Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā
un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem.

Rūpējoties par klientu
un darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot
pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.