Šogad notika pirmā Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksme

Vakar, 29. martā, attālināti notika šogad pirmā Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksme.

Šīs grupas uzdevums ir analizēt situāciju, sniegt priekšlikumus un pilnveidot institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā Rīgā.

Sadarbības grupā ir pārstāvētas tādas pašvaldības iestādes kā Rīgas Sociālais dienests, Rīgas bāriņtiesa, Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pašvaldības policija u.c. Sadarbības grupas vadītājs ir Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors.

Pirmajā sanāksmē Tieslietu ministrijas pārstāve iepazīstināja ar plānoto reformu bērnu likumpārkāpumu prevencijas sistēmā bērna antisociālās uzvedības novēršanai. Šobrīd administratīvā soda piemērošana nesasniedz soda mērķi – atturēt bērnu no jauniem pārkāpumiem, veidojot bērna izpratni par šādas rīcības kaitīgo ietekmi uz mācību procesu, labvēlīgu sociālo kontaktu veidošanu un tālākajām dzīves perspektīvām. Administratīvās atbildības sistēma nav vērsta uz pārkāpuma izdarīšanas cēloņu apzināšanu, bērna interešu un tiesību uz attīstību ievērošanu, kā arī prevencijas veicināšanu. Lai mazinātu negatīvo pieredzi, ar kuru saskaras bērns sodošajā sistēmā, Tieslietu ministrija plāno pilnībā atteikties no iespējas bērnam piemērot administratīvo atbildību, taču reforma ir tikai pašā sākuma stadijā, par ko vēl gaidāmas daudzas diskusijas speciālistu vidū, tai skaitā, Rīgas pilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupā.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve informēja ar Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumiem 2021. gadā, kā arī informēja, ka skolēnu psihoemocionālais stāvoklis attālinātā mācību procesa laikā ir pasliktinājies.

Sanāksmes nobeigumā Rīgas Sociālā dienests informēja, ka sociālajā dienestā būtiski palielinājies vardarbības apdraudējumu ziņojumu skaits, pieaudzis citu institūciju, sabiedrības sniegtās informācijas/ saņemto signālu skaits par bērnu tiesību pārkāpumiem, aizdomām par bērnu tiesību pārkāpumiem, kā arī palielinājies pieprasījums pēc psihologa pakalpojuma.

Sociālie darbinieki daudz biežāk iesaistās atbalsta sniegšanā bērniem attālinātā mācību procesa realizēšanā. Līdz ar to būtiska loma ir institūciju sadarbībai, informācijas apmaiņai un kopīgu risinājumu meklēšanai, lai sniegtu atbalstu bērniem, kuriem ir problēmas mācīties attālināti.

Šis ir izaicinājumu pilns laiks ikvienam, arī sociālajiem darbiniekiem, sniedzot palīdzību un atbalstu ģimenēm, taču sociālie darbinieki pielāgojas jaunajiem apstākļiem un turpina profesionāli strādāt.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105980, e-pasts:
linda.sausa@riga.lv.