Riteņkrēsla pacēlāja rindā var pieteikties elektroniski

Veikti grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos
“Par riteņkrēsla pacēlāja piešķiršanu lietošanā” un tagad iespējams pieteikties riteņkrēsla pacēlāju rindā elektroniski valsts pārvaldes pakalpojumu portālā “Latvija.gov.lv”. Vienlaikus cilvēki, kuriem to ērtāk izdarīt klātienē, var vērsties Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir lietošanā mobilos vai stacionāros riteņkrēsla pacēlājus un krēsla pacēlājus, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt lietošanā pacēlāju. Piemēram, to var izdarīt gan par sevi, gan savu nepilngadīgo bērnu.

Līdz šim, lai pacēlājs tiktu piešķirts lietošanā, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedza Rīgas Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt lietošanā pacēlāju. Tagad visus vajadzīgos dokumentus var iesniegt elektroniski: https://latvija.gov.lv/Services/11210, izvēloties pakalpojuma nosaukumu “Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana (lietošana) Rīgā”.

Līdz ar to pakalpojums padarīts caurspīdīgāks, un šī iespēja nodrošina iespēju katram pašam pārliecināties par rindas virzību.

Pienākot rindai invalīdu riteņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai, to izvieto dzīvojamās mājas kāpņu telpā, kurā dzīvo persona, kas pārvietojas riteņkrēslā. Ja tehniski tas nav iespējams, tad var piešķirt mobilo pacēlāju.

Pakalpojumu var saņemt:
I un II grupas invalīdi,
bērns invalīds ar kustību traucējumiem,
persona pārvietojas riteņkrēslā un nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

Pacēlāji prioritārā kārtībā tiek piešķirti bērniem, personām, kuras iegūst izglītību, strādā vai veic brīvprātīgo darbu, un personām, kuras regulāri apmeklē ārstniecības iestādi dzīvības uzturēšanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums;
2. invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3. izraksts no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājums, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;
4. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
5. mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.

Plašāku informāciju var uzzināt zvanot Tehniskās nodaļas
vadītāja vietniekam Uldim Purenkovam: 67105980 vai rakstot: uldis.purenkovs@riga.lv