Rīgas Sociālajā dienestā var iesniegt iesniegumu pabalstam izglītības ieguves atbalstam

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 25.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.49 „Par mājsaimniecības atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras ienākumi ir līdz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalstu piešķir:

uzsākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,

izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs ir 50 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis no 1. jūnija līdz 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties, kur:

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

jāiesniedz rakstisks iesniegums;

jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.
Iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek TIKAI pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rūpējoties par klientu
un darbinieku veselību un drošību, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam attālināti:
• iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv;
• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P, O, T, C no plkst. 9.00 līdz 17.00 un Pt. no plkst. 9.00 līdz 16.00). Pēc darba laika darbojas balss pastkastīte. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā var iegūt mājas lapā https://ld.riga.lv.